Çoklu hizmet sunan tercüme bürosu

 ihtiyac? o?lan Kolay. Etkili. Kalite-fiyat performans? mükemmel.

Karantinadan sonra bir ku? kadar özgür olun.

Smylingua’ya ho?geldiniz! Paris Tercüme Bürosu,Paris Profesyonel Çevirmen

Fiyat teklifi isteyin

1 + 10 =

Ki?iye özel hizmetler. Sadece sizin için tasarland?.

Çeviri

Sektörünüz ne olursa olsun üst düzey çeviriler:

Smylingua, ihtiyac?n?z olan tercüme bürosudur. Dünyan?n dört bir yan?ndaki ?irketlerle i?birli?i yap?yoruz ve çevirilerimizi her zaman hedef kültürdeki kodlara uyarl?yoruz. Çevrilmesini istedi?iniz belge türü ne olursa olsun, tüm dünyayla payla??lmaya haz?r, kaliteli bir i? sunmaktay?z. Çevirinin yan? s?ra, Smylingua, projeleriniz boyunca do?rudan ileti?im kurabilece?iniz size özel bir proje yöneticisi sunar.
Smylingua, pazarlama çevirileri de dahil olmak üzere dijital çeviri konusunda uzmand?r. Yarat?c? çeviri (Transcreation) sayesinde uzmanlar?m?z, metinlerinizi hedef ülkenin beklentileriyle mükemmel ?ekilde uyumlu olacak ?ekilde yeniden yazarlar. Böylelikle Smylingua sayesinde yeni pazarlar? fethedebilirsiniz. Ancak biz yaln?zca pazarlama ve reklamc?l??a odaklanm?yoruz, ayn? zamanda SEO Çevirisi konusunda da uzman?z. ?çeri?inizin çe?itli arama motorlar?nda iyi bir ?ekilde s?ralanmas?n? istiyorsan?z SEO çok önemlidir. Ayr?ca, farkl? dillerde maksimum görünürlük elde edebilmeniz için mobil uygulamalar?n yan? s?ra web sitelerindeki back-office uygulamalar?nda da çeviri yap?yoruz.

Yarat?c? Çeviri

Yeni bir hedef kitle için tamamen yeniden tasarlanm?? bir içerik mi istiyorsunuz? Öyleyse yarat?c? çeviri tam da size göre!

Muhtemelen ?imdiye kadar çevirileri yanl?? yap?ld??? için oldukça komik duruma dü?en reklam içerikleri görmü?sünüzdür, baz? durumlar d???nda, bu tür hatalar söz konusu ?irket için ciddi sonuçlar do?urabilir ve hatta ?irketi iflasa bile sürükleyebilir. Bu nedenle, her bir kültürün kendine has yanlar?n? ve metinlerinizi uyarlarken yap?lmas? veya yap?lmamas? gereken ?eyleri tespit edecekleri için, yerel çevirmenlerle çal??an bir tercüme bürosuna ba?vurmak çok önemlidir.

Smylingua’daki uzmanlar?n içeri?inizi uyarlamas?na ve hedef dil ve kültürle ilgili sizin için y?k?c? olabilecek hatalardan kaç?nmas?na izin verin! Tüm ekibimiz çal??t?klar? dilde uzmand?r ve sizin için yeni kaliteli içerikler olu?turmak için en uygun kelimeleri bulurlar. Pazarlama ve reklam çevirisinde çok s?k kullan?lan bu teknik, Smylingua’n?n uzmanl?k alanlar?ndan biridir. Yarat?c? çevirmenlerden olu?an ekibimiz tüm projelerinizle ilgilensin!

SEO Redaksiyonu

Pazarlama stratejinizin tamamen dijitale dayal? olmas? gerekti?inden, ileti?iminizin mevcut çe?itli arama motorlar?n?n gereksinimlerine ve algoritmik geli?melerine mükemmel bir ?ekilde uyum sa?lamas? için, size do?al arama motoru optimizasyonu (SEO) konusundaki uzmanl???m?z? sunuyoruz.

Çok dilli editörlerden olu?an uzman ekibimiz, ula?mak istedi?iniz potansiyel mü?teriler ve potansiyel i? ortaklar?yla ilgili web tarama davran??lar?n? yerel olarak analiz eder. Sonras?nda, sadece hedef kitlenizle de?il, ayn? ?ekilde yapay zeka ile de alakal?, optimize edilmi? bir içerik üretirler,

Bizimle ileti?ime geçerek, uluslararas? do?al SEO’nuz aç?s?ndan yüksek kaliteli bir geli?me ve çevrimiçi içerikleriniz için yo?un bir trafik art??? sa?layabilirsiniz. Uzman SEO çevirmenlerimizin becerisi, en yeni nesil dijital araçlar?m?zla birle?ti?inde, hedef kitlenizle mükemmel bir görünürlük sa?lar.

Video altyaz?s?

Pub, e?itim, sunum, iç ileti?im, mülakat vb.

Tüm dünyayla payla?mak istedi?iniz bir videonuz mu var? Ancak tek sorun, hedef kitlenin videodaki dili konu?muyor olmas?.. Çözüm mü? Video altyaz?s?! ?çiniz rahat olsun! Smylingua’da videonuzdaki altyaz?lar?n transkripsiyonundan, altyaz?lar?n videonuza yerle?tirilmesine kadar her ?ey ile biz ilgileniyoruz !

Videolar?n?za birçok dilde altyaz? eklemek, çok k?sa bir süre içerisinde uluslararas? bir kitleye ula?man?z? sa?lar. Biçim ve dil ne olursa olsun, b?rak?n uzmanlar?m?z sizin için hepsiyle ilgilensin!

Seslendirme

Videolar?n?z?n altyaz?s? konusunda daha ileriye mi gitmek istiyorsunuz? Smylingua size seslendirme hizmeti sunar. Bundan daha kolay? olamazd?, içeri?inizin çevirisiyle ilgileniyor ve seslendirme uzmanlar?m?z sayesinde kaydediyoruz, ayr?ca altyaz?lar? videonuza yerle?tirmeyle de biz ilgileniyoruz! Sosyal a?lar ve reklamc?l?k için ideal olan seslendirme, yeni pazarlara entegre olman?z? sa?layan bir çözümdür! Merak etmeyin, videolar?n?z? bize verin, gerisini biz hallederiz!

Proje Yard?m?

Smylingua bir tercüme bürosundan çok daha fazlas?d?r ve mü?terilerimizin mutlulu?u bizim için her ?eyden önce gelir! ?ster sizi yeni pazarlara entegre etmek ve gelecekteki tüketicilerinizi daha iyi anlamak için olsun, ister ileti?imlerinizi yeni bir hedef kitleye uyarlamak olsun, projelerinizi geli?tirmenizde size destek olabiliriz, b?rak?n Smylingua uzmanlar? tüm a?amalar boyunca size e?lik etsin. Tüm proje boyunca emrinizde olacak ekibimizle yak?ndan ileti?im kurma f?rsat?ndan yararlanacaks?n?z! -Ayda 50 Euro’dan ba?layan fiyatlarla!

Memnun mü?teriler

Mü?terilerimiz taraf?ndan kazan?lan saatler

%

ROI

Hizmetlerimiz

Smylingua, tüm ihtiyaçlar?n?z? kar??lamak için çok çe?itli dijital çeviri hizmetleri sunar. ?htiyaçlar?n?z ister bir defaya mahsus olsun, ister uzun vadeli destek gerektirsin, Smylingua tüm beklentilerinizi kar??layacakt?r.

 

  • Hukuki/finansal çeviriler
  • T?bbi çeviriler
  • Indesign çevirileri
  • Altyaz?
  • Seslendirme
  • Ses transkripsiyonlar?
  • Dilbilim denetimleri
  • Ve daha fazlas?…

Ayr?ca, stratejiniz karma??k olabildi?i ve içerik aç?s?ndan önemli bir hacmi temsil edebildi?i için proje yönetimi konusunda da sizi destekliyoruz. Size, teslim tarihlerinizi dikkate alarak ileti?iminizin uluslararas? olarak tüm da??t?m?ndan sorumlu olan proje yöneticileri sunuyoruz.

400+ Memnun Mü?teri
FIRSATLARI KAÇIRMAYIN VE HAREKETE KATILIN!

Premium çeviri hizmetleri. Abonelikte, Ayl?k 99 Euro’dan ba?layan fiyatlarla.

Uzun vadede size en uygun yan?t? verebilmek için, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlar?n?z? belirlemenize yard?mc? oluyoruz. ?irketiniz için oldu?u kadar ekonomik ortaklar?n?z için de katma de?er elde etmenizi sa?layan bir dili birlikte in?a ediyoruz.
Ortakl???m?z s?ras?nda, size bir çeviri belle?i ve ileti?iminizi do?ru bir ?ekilde yazmak için kulland???m?z tüm analojileri bir araya getiren bir sözlük sa?layaca??z.
Kendimizi bugün itibariyle muhataplar?m?z?n zorluklar?n? ve gerçek beklentilerini anlayan bir ?irket olarak konumland?rarak, size büyük bir rekabet avantaj? garanti ediyoruz.

 

 

Memnun mü?teriler

%

Zaman tasarrufu

Çeviri projeniz hakk?nda sorular?n?z m? var? Hepsini yan?tl?yoruz.

Neden Smylingua??

Biz sadece bir tercüme bürosu de?iliz. Sizin için d?? pazarlara aktaraca??m?z i?inizi ve i?inizin DNA’s?n? anl?yoruz.

Çoklu hizmet çevirisindeki uzmanl???m?z ve hizmet çe?itlili?imiz size hedef ülkelerinizdeki nüfuzunuzda ve pazar pay?n?zda bir art??? garanti eder.

 

 

 

Neden bir tercüme bürosuna ba?vurmal?s?n?z?

Becerilerimizin kapsam? tüm faaliyet sektörleri için geçerlidir. Böylelikle hukukiveya finansal çeviriler, pazarlama çevirileri, teknik çeviriler, t?bbi çeviriler,Indesign çevirileri, ses çevirileri, dilbilim denetimleri, altyaz?lar ve yüksek uzmanl?k gerektiren di?er ihtiyaçlar için Smylingua’y? arayabilirsiniz.

Çeviri büromuzunun güçlü yönleri nelerdir?

Uluslararas? olarak uygulamay? planlad???n?z ileti?im stratejisine ve bu stratejinin karma??kl?k düzeyine ba?l? olarak, hedeflerinize ula?mak, projenizin yönetiminde destekgerektirebilir. Bu durumda, bir proje yöneticisi atayarak size destek olaca??z. Bu proje yöneticisi, uluslararas? ileti?iminizi da??tmaktan,içerik üretiminiizlemekten ve sizin belirledi?iniz son tarihlere uyulmas?n? sa?lamaktan sorumlu olacakt?r.

Tercüme büromuzla nas?l ileti?ime geçebilirsiniz?

Yabanc? hedef kitlenize uyarlanm?? herhangi bir kalitelidijital çeviriiçin tereddüt etmeyin ve 12 rue Chabanais, 75002 Paris adresinde bulunan tercüme büromuz Smylingua ile ileti?ime geçin. Ayr?ca bizimle +33 (0) 1 76 43 32 76 numaral? telefondan da ileti?ime geçebilirsiniz.

Profesyonellik, güvenilirlik ve mükemmel yan?t verme yetene?i, sizin için çal??maya haz?r seçkinçevirmen ve editörlerden olu?an ekibimizi karakterize eden becerilerden baz?lar?d?r.

 

 

 

Çeviri Projeleri-Son projelerimiz…

(ÇOK YAKINDA)

Beslenme ve T?p
Lüks ve Perakende

Uzaktan E?itim

Blogumuz

 

Smylingua için yeni görsel kimlik

Smylingua için yeni görsel kimlik

Smylingua için yeni görsel kimlik Önümüzdeki güzel günlerle birlikte, günlük i?lerinizde size e?lik etmek için, Smylingua ekibi, size daha yak?n olan yeni görsel kimli?ini sunmaktan mutluluk duyar. 2017 y?l?nda kurulu?umuzdan bu yana, dil sevgisine ve mü?terilerimizin...

Birlikte çal??al?m!

(Dost canl?s?) ekibimiz sizi görmek için sab?rs?zlan?yor!

Ofisimiz

90-92 Route de la Reine

92100 Boulogne- Billancourt

Fransa

0033 4 74 64 68 74

contact@smylingua.com

 

 

 

 

Bizi takip edin

Cette publication est également disponible en : Français (Frans?zca) English (?ngilizce) Deutsch (Almanca) Italiano (?talyanca) Español (?spanyolca) Türkçe Português (Portekizce, Brezilya) Nederlands (Hollandaca) Polski (Polonyaca) ???? (Modern Çince)

CALL ME
+
Call me!