Smylingua için yeni görsel kimlik

Önümüzdeki güzel günlerle birlikte, günlük i?lerinizde size e?lik etmek için, Smylingua ekibi, size daha yak?n olan yeni görsel kimli?ini sunmaktan mutluluk duyar.

2017 y?l?nda kurulu?umuzdan bu yana, dil sevgisine ve mü?terilerimizin memnuniyetine olan tutkumuzu bozmadan sizinle birlikte çok ?ey ö?rendik ve büyüdük. Dilsel titizli?imizi korurken esnekli?imizin ve uyarlanabilirli?imizin sizin taraf?n?zdan bir beklenti oldu?unu anlad?k.

Bu yans?ma, size daha iyi hizmet verebilmek için stratejimizi uyarlamam?za neden oldu. Bu nedenle, görsel kimli?imizi size sundu?umuz hizmetlerle e?le?ecek ?ekilde ayarlamaya karar verdik. Bu f?rsat? ayr?ca, sizi sab?rs?zl?kla bekledi?iniz yeni hizmet arac?m?zla tan??t?rmak için de kullan?yoruz:

Smylingua, hizmet kalitesini ve beklentilerinize sayg?y? korurken beklentilerinizi en k?sa sürede kar??layabilmek için gece ve gündüz herhangi bir saatte eri?ilebilen pazar platformunu ba?lat?yor. ?imdi Smylingua Marketplace ke?fedebilirsiniz.

Bu vesileyle, 2017 y?l?nda kurulu?umuzdan bu yana ?irketimizin geli?mesini ve uzmanl???m?z?n sizinle birlikte büyümesini sa?layan güvenlerinden dolay? her bir mü?terimize ve i? orta??m?za te?ekkür etmek istiyoruz.

Tüm bu verimli i?birli?i, yeni slogan?m?za ilham kayna?? oldu; ileti?im, diller, yaz? tutkusu ve ayn? zamanda bugün hala birlikte seyahat etmemiz gereken bu yolculu?un mahkumiyeti ile birle?en yeni bir kimlik:

— Gelece?inizi birlikte yaz?yoruz.—-

Ayn? ?ekilde, çok canl? ve renkli görsel kimli?imiz daha olgun, daha B2B odakl? ve güvenilirlik ile e? anlaml? olan ??k ve sade bir lacivertle, Smylingua’n?n yapt??? gibi fark yaratan mercan turuncusu vurgulu bir dokunu?la ileti?iminize olan tutkusuyla birlikte.

Bu yeni bölüme sizinle birlikte ba?lamak ve gelece?imizi birlikte yazmak için sab?rs?zlan?yoruz.

Beklemeyin ve+33 1 76 43 32 76numaral? telefondan, contact@smylingua.com adresinden e-posta yoluyla Smylingua ile ileti?ime geçin veyeni platformumuzu ziyaret edin.

 

A?a??daki yaz?lar?m?za da göz atabilirsiniz:

Bültenimize abone olun ve uluslararas? haberlerden haberdar olun 🙂

* gerekli oldu?unu gösterir

/( aa / gg )

Cette publication est également disponible en : Français (Frans?zca) Türkçe

CALL ME
+
Call me!