Çeviri: Smylingua’ya neden güvenmelisiniz?

Smylingua’n?n kaç?rmak istemeyece?iniz avantajlar?

?irketinizin uluslararas? faaliyetlerini geli?tirmek ve bu ?ekilde gelir kaynaklar?n?z? ço?altmak m? istiyorsunuz? Öncelikle ileti?ime dayal? bir kazanma stratejisi olu?turmak için birçok önemli kriter dikkate al?nmal?d?r. Bu dijital ça?da, mü?terilerinize ve i? ortaklar?n?za kendi ana dillerinde uygun belgeler sa?laman?z gerekir. Çeviri i?lerinizi profesyonel bir tercüme bürosuna emanet etmeniz önerilir. Bu makalede neden Smylingua taraf?ndan sunulan hizmetleri kullanman?z gerekti?ini ke?fedin.

Smylingua hakk?nda

Dijital alanda uzman tercüme büromuz, Alman kökenli yabanc? dil tutkunu Mélanie Krause taraf?ndan 2017 y?l?nda kurulmu?tur. Hedefimiz, hangi dil olursa olsun ?irketlere kaliteli profesyonel çeviriler sunmakt?r: Felemekçe,Arapça,Portekizce,Tayca,Rusça,Italyanca ve di?er diller… Hiçbir ?ey bizi durduramaz. Ekibimizi olu?turan uzman dilbilimciler, gerçek becerilerinin de?erlendirilmesi için bir dizi üst düzey testin ard?ndan seçilirler.

Mükemmelli?e ve kaliteye odaklan?n

Uluslararas? ilerlemek mi istiyorsunuz? ?nsani boyuttaki dijital tercüme bürosuyla ileti?ime geçin! Böylece dil engellerini a?arak ki?iselle?tirilmi? mesajlar sayesinde markan?z?n imaj?n?n geli?ece?inden emin olabilirsiniz. Ayr?ca, hizmetinizdeki uzmanlar, MÇSD (makine çevirisi sonras? düzenleme)gibi en verimli araçlar aras?nda sürekli geli?en bilgisayar araçlar?na hakimlerdir.

Smylingua, rekabette öne geçmek için belirli alanlarda kan?tlanm?? uzmanl??a sahip deneyimli çal??anlardan olu?an kapsaml? bir a?a sahiptir. Hizmetinizde olan ekip sayesinde, pazarlama kampanyan?z?n tan?t?m?, projenin ba??ndan sonuna kadar yak?ndan izleme avantaj?ndan faydalanman?z? sa?layacak ?ekilde sa?lan?r.

Di?er yandan, tercüme edilmi? belgeler ve dosyalar size zaman?nda teslim edildi?i için optimum zaman tasarrufundan faydalan?rs?n?z. Çal??malar?n?z? nitelikli çevirmenlerden olu?an bir ekibe emanet etti?inizde, çeviri süresi önemli ölçüde k?salt?l?r. Sunulan i?in beklentilerinizi kar??lad???n?, çevirilerin homojenli?inin hem üslup hem de terminolojik aç?dan garanti edildi?ini belirtmek gerekir.

Bildi?iniz gibi, çok dilli bir projenin yönetiminin yetkin bir proje yöneticisine emanet edilmesi gerekir. Asl?nda, ço?u zaman çevirinin kendisinin, projenin yönetimine k?yasla çok daha kolay oldu?unun fark?nday?z. T?bbi tercüme, hukuki tercüme veya finans tercümesi i?lerini birden fazla yabanc? dil bilen çal??anlara emanet etmek yeterli olmaz. Bu görevi gerçekle?tirmek için birçok parametrenin göz önünde bulundurulmas? ve prosedürün her ad?m?n?n harfi harfine takip edilmesi gerekir. Smylinguasize kaliteli bir i?lem alman?z?n garantisini vererek, titiz bir metodoloji benimseyecek bir proje yöneticisi sa?lar.

Size sunulan hizmetler

Hizmetlerinizi veya ürünlerinizi yurt d???na pazarlamay? m? hedefliyorsunuz? Smylingua‘ya güvenmek, her türdeki çok dilli ileti?im projesinde ki?iye özel destekten yararlanmak anlam?na gelir. A?a??da dijitalde uzmanla?m?? tercüme büromuzun sundu?u hizmetleri ke?fedin:

 • Ilkesi yaln?zca reklam içeri?inizin çevirisine dayanmayan pazarlama çevirisi. Uluslararas? pazarlamada geni? deneyime sahip uzmanlar, bu çevirileri yeniden yazmaktan sorumludur. Ortam?n türü (fiziksel, dijital veya çevrimiçi) ne olursa olsun, sonuçlar sizi en üst noktaya kadar memnun edecektir: web sitesi, el ilanlar?, bro?ürler, e-posta vb.
 • SEO çevirisinde uzmanl?k, web sitelerinizin trafi?ini art?rman?za ve böylelikle uluslararas? itibar?n?z? da art?rman?za olanak tan?r. Ana arama motorlar?ndaki algoritmalar?n?n devaml? güncellenmesiyle, SEO uzmanlar? Web’de iyi bir görünürlük elde etmek için en son geli?melere uyum sa?lar.
 • ?leti?im stratejinizi geli?tirmek için özel olarak tasarlanm?? dijital uygulamalar?n çevirisi. Hedef mü?terilerin kullan?m davran??lar?n? dikkate alarak ki?iselle?tirilmi? bir yerel dönü?üm (yerelle?tirme de denir) elde etmek için her ?ey en ince ayr?nt?s?na kadar dü?ünülür.
 • Hukuki çevirilerden t?bbi çevirilere, di?erlerinin yan? s?ra sesli transkripsiyonlar, dilsel denetimler veya altyaz? dahil olmak üzere eksiksiz dijital çeviri hizmetleri.
 • Smylinguaayr?ca karma??k projelerinizin yönetiminde sizi ad?m ad?m destekleyen nitelikli proje yöneticilerinden olu?an bir ekip sa?lar. Art?k rahat uyuyabilirsiniz, çünkü proje yöneticilerimiz uluslararas? ileti?iminizin geli?mesini sa?lamak için gerekli olan tüm ad?mlar? atacaklard?r.

Ticari bro?ürler, el ilanlar? veya sosyal medya gönderileri için yap?lan i? yaln?zca içeri?in dönü?türülmesi ile s?n?rl? de?ildir. Hedeflenen sosyo-kültürel çevre, ilgili ülkenin kültürel al??kanl?klar?n?n dikkate al?nmas? için derinlemesine incelenmeli, dolay?s?yla “transkreasyon” benimsenmelidir. Kültürel adaptasyon olarak da bilinen transkreasyon (?ngilizce ”çeviri” ve “yaratma” terimlerinin bir kombinasyonu) öncelikle reklam endüstrisi için geçerlidir. Bu nedenle, yeminli tercüman?n, hedef kitlenin dikkatini çekmek ve potansiyel mü?terileri i?letmenize gelmeye ikna etmek için metin veya reklam mesaj?n?n içeri?ini hedef kültüre göre uyarlamas? gerekecektir.

Uzun süreli bir destekten yararlan?n

Destek alma konusunda ihtiyaçlar?n?z ne olursa olsun, tek seferlik veya uzun vadeli, Smylingua,sizlere gereksinimlerinizi kar??layan eksiksiz bir çeviri hizmeti sunar. Uzun vadeli bir i?birli?i, günlük verimlilik kazan?mlar? ile, güven ve kal?c? organizasyon ile e? anlaml?d?r. Ayr?ca, bilgi ak??? iyile?tirilir, böylelikle i? ak???n?n otomasyonu sa?lan?r. Sonuç olarak, boyutlar? veya karma??kl?k düzeyleri ne olursa olsun, dosyalar?n yönetimini uyumlu hale getirmek daha kolayd?r.

Dijitalde uzmanla?m?? tercüme büromuzun sundu?u çok say?da hizmet ile emin ellerdesiniz. Ayr?ca Smylingua’da, uzmanlardan olu?an bir ekip, çok dilli ileti?im süreciniz boyunca size rehberlik edecektir. Teslim edilen hizmetler projenize uyarlanacak ve pazar?n kültürü dikkate al?nacakt?r. Hedefledi?iniz ülkenin al??kanl?klar?, kodlar? ve gelenekleri ayr?nt?l? olarak incelenerek ba?ar?l? bir ileti?im stratejisi olu?turabileceksiniz. Bu sebeple hemen bugün, contact@smylingua.comadresinden e-posta ile veya +33 1 76 43 32 76 numaral? telefondan bizimle ileti?ime geçin.

 

A?a??daki yaz?lar?m?za da göz atabilirsiniz:

Bültenimize abone olun ve uluslararas? haberlerden haberdar olun 🙂

* gerekli oldu?unu gösterir

/( aa / gg )

Dijitalde uzmanla?m?? tercüme bürolar?n?n sundu?u avantajlar

Dijital çeviri: Teknoloji ile daima bir ad?m önde olun

??inizi uluslararas? alanda geni?letmek ve yeni pazarlara girmek mi istiyorsunuz? ?ç pazardan ba?ar?l? bir ?ekilde ç?kmak için iyi bir ileti?im stratejisi geli?tirmek ?artt?r. Özellikle, hedef ülkeye ve farkl? topluluklar?n kültürlerine ve al??kanl?klar?na ba?l? olarak birçok önemli kriter dikkate al?nmal?d?r. Smylingua taraf?ndan sunulan tercüme hizmetleri kullan?larak, projeniz, ilgili d?? pazar hakk?nda mükemmel bilgiye sahip yetkin yöneticiler taraf?ndan desteklenir. Odaklan?n !

?zlenecek farkl? ad?mlar

Uluslararas? kalk?nman?zda ba?ar?l? olmak için çeviri i?lerinizi Smylingua‘ya emanet edin. Ekibimiz iyi bir ileti?im stratejisi olu?turmaktan sorumludur. Bunu yapmak için, bu 4 ad?m izlenmelidir:

?leti?imin hedeflerini analiz etmek

Mesajlar?n standartla?t?r?lmas? tekni?ini benimseyerek homojen hedefleri tan?mlamak ba?ar?l? bir çözüm temsil eder. Bu ?ekilde, önemli ölçüde zaman kazanm?? olursunuz. Ayr?ca, gerekirse, Smylinguauzmanlar? çevrilen dosyalar?n içeri?ini ülkenin kültürüne ve hedef pazar?n seçici itibar?na göre düzeltmek için hizmetinizdedir. Özellikle de lansman a?amas?nda bir pazar söz konusu oldu?unda, mesajlar? duruma göre uyarlamak çok önemlidir.

Hedef kitleyi analiz etmek

Mesajlar?n standardizasyonu (prospektüs ve el ilanlar?nda, sosyal a?larda veya ba?ka yerlerdeki gönderiler için) veya web sitenizde vurgulanacak bilgiler aç?s?ndan ikinci ko?ul, hedeflerin homojenli?i veya hedeflerin olmamas? ile temsil edilir. Ayr?ca, birçok kriter dikkate al?nmal?d?r:

 • Hedeflenen farkl? nesiller (ya? farkl?l?klar? dikkate al?nmal?d?r).
 • Hedeflerin ya? gruplar?na göre gelirleri
 • Kültürel farkl?l?klar

Mesaj?n aktar?m?nda do?ru yolu seçmek

Mükemmel aktar?m ?ekli uzmanlar taraf?ndan belirlenir. ?lgili ülkede yürürlükte olan yasal çerçeve incelenir, örne?in bazen Frans?zca ?ngilizce hukuk çevirisi yap?lmas? gerekir. Çe?itli yetkili ileti?im araçlar?n?n mevcudiyetinin yan? s?ra hedef kitlenin tercihleri ??de dikkate al?n?r. Örne?in, baz? ülkelerde, yönetim belirli ileti?im araçlar?n? yasaklam??t?r. Da??t?m gruplar? için televizyon reklamlar? yasakt?r.

?leti?iminiz için do?ru yönetim modunu seçmek

Bu ad?m, esas olarak mesajlar?n biçimlendirilmesiyle ilgilidir. ?ster el ilanlar? ve bro?ürler için olsun veya ister reklam spotlar? için olsun, ileti?imin hedef ülkenin kültürüne uygun hale getirilmesi esast?r. ÇevirileriniziSmylingua’daki profesyonellere emanet ederek, en uygun reklam tan?m?n? benimsemek için ileti?im tarz?n?n en ince detay?na kadar incelendi?ini unutmay?n.

Ki?iye özel destek hizmetinden yararlan?n

Smylinguagibi dijitalde uzmanla?m?? bir tercüme bürosu ile ileti?ime geçti?inizde, size bir anahtar teslim çözüm sunulur. Uzmanlar, projenizin ba??ndan sonuna kadar at?lacak tüm ad?mlarda size destek olurlar. Bu nedenle, Smylingua, i?inizin uluslararas? geni?lemesini sa?lamak için size ki?iselle?tirilmi? teklifler sunar. Hizmetinizdeki profesyoneller sadece pazarlama kampanyalar?n?z? tercüme etmez. Ayr?ca, sizin hedefledi?iniz pazara göre de kampanyalar?n?z?n transkripsiyonlar?n? yaparlar. Görev, esas olarak, çeviri ve reklam mesajlar?n?n (web sitesi, e-posta, el ilanlar?, bro?ürler, vb.) yeniden yaz?lmas?n?n birle?tirilmesine dayanan bir çal??ma olan transkreasyona dayanmaktad?r.

Uluslararas? web sitenizin SEO’sunu profesyonellere emanet etmek

Etkili bir pazarlama stratejisi olu?turmak için çok dilli bir web sitesine SEO yapmak kolay de?ildir. Web siteniz için iyi bir görü? alan? sa?lamak amac?yla profesyonel çevirmenlerle çal??an SEO uzmanlar? hizmetinizdedir. Bu uzmanlar?n görevleri, optimize edilmi? ve hedef kitlenizle uyumlu içerikler olu?turmakt?r. Çok dilli SEO redaktörleri ve çevirmenler, arama motoru algoritmalar?ndaki en son geli?meleri takip etmektedir. Sitedeki trafi?in art???n? hedefleyerek, potansiyel mü?terilere ve potansiyel ortaklara ula?ma ?ans?n?z on kat artar.

Dikkat edilen teslim tarihleri

Smylingua ile ileti?ime geçerek belgelerin zaman?nda teslim edilece?inden emin olabilirsiniz. Karma??k projelerin i?lenmesi için, kurulu?un eksiksiz bir ekibi vard?r, bu nedenle gereken durumda yedek olarak müdahale edebilecek ek tercümanlar vard?r. Bazen bir çevirmen bir sorunla kar??la?abilir veya hasta olabilir. Böyle bir durum söz konusu oldu?unda, ba?ka bir profesyonel, o çevirmenin yerine tahsis edilir. Böylece tercümesi yap?lan belgeler zaman?nda teslim edilmi? olur.

Tereddüt etmeyin, tüm çeviri projeleriniz için +33 1 76 43 32 76numaral? telefondan veyacontact@smylingua.comadresinden e-posta yoluyla Smylingua ile ileti?ime geçin.

 

A?a??daki yaz?lar?m?za da göz atabilirsiniz:

Bültenimize abone olun ve Smylingua ile uluslararas? haberlerden haberdar olun 🙂

* gerekli oldu?unu gösterir/

( aa/ gg )

Smylingua: görünürlük kazanmadaki dostunuz

SEO Çevirisi

Bir i?letmenin cirosunu art?rmak için, potansiyel mü?terilerin dikkatini çekmek ad?na i?letmenin görünürlü?üne odaklan?lmas? gerekir. Günümüzde, internette yer almak zorunlu bir hale geldi. Ancak internetin sürekli de?i?ti?i bir dünyada, web sitenizin konumunu geli?tirmek kolay de?ildir. Bunu yapmak için, iyi bir e-itibar olu?turmak ve bunu sürdürebilmek için bu alandaki uzmanlar?n hizmetlerini kullanman?z önerilir. Bu yaz?y? inceleyerek Smylingua’ya neden güvenebilece?inizi ö?reneceksiniz.

Smylingua Sunumu

Melanie Krause taraf?ndan 2017 y?l?nda kurulan Smylingua, belge çevirisi sektöründe uzmanla?m?? bir ajansd?r. Genelde kendi ana dillerinde faaliyet gösteren profesyonellerden olu?an ekibi ile di?er dillerin yan? s?ra Frans?zca, ?talyanca, Rusça, Arapça ve Hollandaca siteleri temin etme imkan? sunmaktad?r. Mü?terilere sunulan uzman dilbilimcilerin yan? s?ra, Smylingua’n?n ekibinde nitelikli web redaktörleri de bulunmaktad?r. Çal??anlar?n seçilmesi titizlikle yap?l?r. Bilgi birikimlerinin de?erlendirilmesi bir dizi üst düzey test arac?l???yla gerçekle?tirilir.

Neden profesyonel bir redaktöre ba?vurmal?s?n?z?

Genellikle bir web gazetecisine benzetilen web redaktörünün görevi, web sitesinin içeri?ini yazmakt?r. Bu web redaktörü, ilgili metinler sunmak için, derinlemesine ara?t?rmalar yapmaktan sorumludur. ?yi bir redaktörün SEO için optimize edilmi?, okunmas? kolay ve bilgi aç?s?ndan zengin makaleler sa?lad???n? unutmamak gerekir. Ayr?ca, bir web sitesinin veya blogun dijital görünürlü?ünü düzenlemesi için SEO tekniklerine mükemmel bir ?ekilde hakim olmas? gerekir. Temel HTML bilgisi de gereklidir. Bu profesyonelin kaliteli makaleler sunmak için belirli a?amalar? izlemesi gerekir:

 • Üzerinde çal???lacak konu için inceleme yapmaya zaman ay?rmak
 • Kaynaklar?n güvenilirli?ini sa?lamaya özen göstererek önemli bilgileri ç?karmak amac?yla derinlemesine ara?t?rmalar yapmak
 • Okumas? ilginç ve ho? bir makale elde etmek için kaynaklar? ayn? paydada toplamak
 • Web sitesi görünürlü?ünü optimize etmek için en uygun anahtar kelimeleri (ana sorgular ve ikincil sorgular) seçmek
 • Teslim edilen metnin mü?teri taraf?ndan sa?lanan talimatlara uyup uymad???n? kontrol etmek
 • Görsellerin çekici oldu?undan ve makalenin içeri?ini mükemmel ?ekilde gösterdi?inden emin olmak

Serbest redaktörlerle i?birli?i yapmak: iyi bir fikir mi yoksa kötü mü?

Serbest çal??an web redaktörleri için olu?turulmu? çe?itli sitelerin sayfalar?na göz atarak, çok say?da profesyonel bulabilirsiniz. Ana hedefleri, hizmetlerini Toiel’de daha görünür olmak isteyen olabildi?ince çok ?irkete sunmakt?r. Serbest çal??an web redaktörlerinin misyonu, i?letmelerin özel ihtiyaçlar?n? kar??lamakt?r. Genel olarak konu?ursak, trafiklerini art?rmak için web sitelerini beslemek için gerekli becerilere sahiptirler. Bu nedenle, bu profesyonellerle ileti?ime geçerek görünürlük kazanabilirsiniz.

Ancak farkl? profillere dikkatlice bakman?z ve onlarla ileti?ime geçmeden önce deneyimlerini incelemeniz önerilir. Deneyimsiz redaktörlere rastlaman?n s?kl??? göz önünde bulundurulmal?d?r. Web kavramlar?na hakim olmak amac?yla gereken seviyeye ula?mak için hala uzun bir yollar? var. Bu nedenle, ?nternet kullan?c?lar?n?n her zaman dikkatini çekecek kaliteli metinler sunamazlar. Ayr?ca, h?z eksikli?i de yeni ba?lam?? bir Web redaktörü taraf?ndan s?kça kar??la??lan zorluklar listesinde bulunur. Bu da teslimatta ve dolay?s?yla yay?nlamada gecikmelere yol açabilir. De?erli zaman?n?z? bo?a harcayarak, potansiyel mü?terileri de kaybetme riskiyle kar?? kar??ya kal?rs?n?z. Bu nedenle deneyimli yazarlara yönelmek en iyisidir.

Smylingua’daki web redaktörlerine neden güvenmelisiniz?

Redaksiyon platformlar?nda yetenekleri beklentilerinizi kar??layan web redaktörleri bulman?n kolay olmad???n? belirtmekte fayda var. Ayn? ?ey, bir web redaktörü ilan? yay?nlarsan?z da geçerlidir. Tüm profilleri gözden geçirmenin saatler, hatta günler alaca??n?n bilincinde olarak kesinlikle yüzlerce ba?vuru alacaks?n?z. ??i size zaman?nda teslim edecek nitelikli çal??anlar bulmak ister misiniz? Smylingua ile ileti?ime geçerek emin ellerde olacaks?n?z.

Görevlere atanan web redaktörleri, bu belirli alanda geni? bir deneyime sahiptir. Seviyeleri, i?birli?ine var?lmadan önce, platformun kalite yöneticileri taraf?ndan de?erlendirilmi?tir. Bu a?ama, mü?terilere kusursuz bir çal??ma garantisi vermek aç?s?ndan gereklidir. Tüm talimatlara her ayr?nt?da uyuldu?unun bilincinde olarak, teslim edilen makaleler okunmas? keyifli ve bilgi bak?m?ndan zengindir. ?ster redaksiyon i?i olsun, ister yeniden yazma veya çeviri i?i olsun, Smylingua ekibi size optimize edilmi? bir içerik sunmak için hiçbir ?eyi ?ansa b?rakmaz.

Smylingua’ya güvenerek, ihtiyaçlar?n?z ne olursa olsun size sunulan özel destekten faydalan?rs?n?z. Ayr?ca, uzun vadeli bir i?birli?i ile iki taraf da kal?c? bir kurum kurma imkan?na sahiptir. Yukar?da da belirtildi?i gibi, içeri?inizin redaksiyonu için görevlendirilen profesyoneller, do?al organik arama konusunda büyük bir uzmanl?ktan yararlan?r. Web sitenizin görünürlü?ünü geli?tirerek, i?letmenizin cirosunu art?rmak için iyi bir pazarlama stratejisinin geli?tirilmesine katk? sa?larlar.

Bir Web redaktörünün sahip olmas? gereken nitelikler

Hizmetlerini sunan profesyonel, iyi bir arama motoru konumland?rmas?n?n keyfini ç?karman?z? sa?lamak için gereken yazma becerilerine sahiptir. Ayr?ca, SEO tekniklerine mükemmel ?ekilde hakim olmal?d?r. Bununla birlikte, kaliteli sonuçlar? garantilemek için belirli nitelikler de aran?r. Bunlar?n ne oldu?unu a?a??da bulabilirsiniz:

?çerik yazma konusunda hevesli olmak

Bu kriter, web sitesi redaktörlü?ü mesle?ini yapmak için ilk s?rada yer almaktad?r. Asl?nda, bu pozisyon çok emek isteyen bir pozisyondur ve ki?inin er ya da geç ilham? tükenebilir. Bu, çe?itli konularda makaleler yazan, herkesin ba??na gelebilir. Ancak bir ?ey hiç de?i?mez! Web redaksiyonu konusunda azimli bir profesyonel, “bo? sayfa sendromu” olarak da bilinen bu çökü?le nadiren kar??la??r.

Dilbilgisi ve yaz?m konusuna hakim olmak

Okumas? zevkli makaleler sa?lamak için Molière’in diline mükemmel derecede hakim olmak ve tuzaklar?ndan nas?l kurtulaca??n? bilmek önemlidir. Genel olarak yaz?m hatalar?n?n ve di?er dikkat hatalar?n?n görüldü?ü durumlar olabilir. Ancak, bunlar? mümkün oldu?unca en aza indirgemek için, emanet etti?iniz görevlerle ilgilenen web redaktörünün profesyonel olmas?na dikkat edilmelidir. Redaksiyon sonunda, redaktör makaleleri teslim etmeden önce sistematik olarak metinleri tekrar okur.

Farkl? SEO tekniklerine hakim olmak

SEO’nun temellerini mükemmel bir ?ekilde bilmelidir. Asl?nda amaç, mü?terinin web sitesinin arama motorlar?nda iyi s?ralanmas?n? sa?lamakt?r. Bu nedenle, mümkün olan en do?al ?ekilde metne entegre edilmeleri gerekti?i bilinerek belirli anahtar sözcükler tan?mlanmal?d?r. Bu anahtar kelimeler, ana sorgular ve ikincil sorgular olmak üzere iki ana kategoriye ayr?l?r. Ek olarak, Smylingua’daki SEO uzmanlar?n?n bilgi birikimi ile birle?ti?inde, en yeni nesil dijital araçlar, hedef kitlenizle iyi bir görünürlük sa?lar.

Merakl? olmak

Merak, günlük hayatta kötü bir ?ey olarak görülse de, SEO web redaksiyonu dünyas?nda, bu gerçek bir unsurdur. Hizmetinizdeki profesyoneller uzun y?llara dayanan deneyimlere sahip olsalar bile, bilgi birikimlerini geni?letmek için ara?t?rma yapmaktan asla vazgeçmezler. Ayr?ca, arama motoru algoritmalar? durumu gibi en son teknolojik geli?melerden haberdar olmak gerekir. Bu nedenle, en iyi içeri?in garantisini vermek için, web sitelerinizin Google’da iyi s?ralanmas?n? sa?lamak için bir SEO izleme gerçekle?tirilir.

Bizimle bugüne-postayoluyla contact@smylingua.com adresinden veya telefonla ileti?ime geçmekten çekinmeyin. +33 1 76 43 32 76.

A?a??daki yaz?lar?m?za da göz atabilirsiniz:

Bültenimize abone olun ve Smylingua ile uluslararas? geli?melerden haberdar olun 🙂

* gerekli oldu?unu gösterir/

( aa/ gg )

CALL ME
+
Call me!