Smylingua’n?n kaç?rmak istemeyece?iniz avantajlar?

?irketinizin uluslararas? faaliyetlerini geli?tirmek ve bu ?ekilde gelir kaynaklar?n?z? ço?altmak m? istiyorsunuz? Öncelikle ileti?ime dayal? bir kazanma stratejisi olu?turmak için birçok önemli kriter dikkate al?nmal?d?r. Bu dijital ça?da, mü?terilerinize ve i? ortaklar?n?za kendi ana dillerinde uygun belgeler sa?laman?z gerekir. Çeviri i?lerinizi profesyonel bir tercüme bürosuna emanet etmeniz önerilir. Bu makalede neden Smylingua taraf?ndan sunulan hizmetleri kullanman?z gerekti?ini ke?fedin.

Smylingua hakk?nda

Dijital alanda uzman tercüme büromuz, Alman kökenli yabanc? dil tutkunu Mélanie Krause taraf?ndan 2017 y?l?nda kurulmu?tur. Hedefimiz, hangi dil olursa olsun ?irketlere kaliteli profesyonel çeviriler sunmakt?r: Felemekçe,Arapça,Portekizce,Tayca,Rusça,Italyanca ve di?er diller… Hiçbir ?ey bizi durduramaz. Ekibimizi olu?turan uzman dilbilimciler, gerçek becerilerinin de?erlendirilmesi için bir dizi üst düzey testin ard?ndan seçilirler.

Mükemmelli?e ve kaliteye odaklan?n

Uluslararas? ilerlemek mi istiyorsunuz? ?nsani boyuttaki dijital tercüme bürosuyla ileti?ime geçin! Böylece dil engellerini a?arak ki?iselle?tirilmi? mesajlar sayesinde markan?z?n imaj?n?n geli?ece?inden emin olabilirsiniz. Ayr?ca, hizmetinizdeki uzmanlar, MÇSD (makine çevirisi sonras? düzenleme)gibi en verimli araçlar aras?nda sürekli geli?en bilgisayar araçlar?na hakimlerdir.

Smylingua, rekabette öne geçmek için belirli alanlarda kan?tlanm?? uzmanl??a sahip deneyimli çal??anlardan olu?an kapsaml? bir a?a sahiptir. Hizmetinizde olan ekip sayesinde, pazarlama kampanyan?z?n tan?t?m?, projenin ba??ndan sonuna kadar yak?ndan izleme avantaj?ndan faydalanman?z? sa?layacak ?ekilde sa?lan?r.

Di?er yandan, tercüme edilmi? belgeler ve dosyalar size zaman?nda teslim edildi?i için optimum zaman tasarrufundan faydalan?rs?n?z. Çal??malar?n?z? nitelikli çevirmenlerden olu?an bir ekibe emanet etti?inizde, çeviri süresi önemli ölçüde k?salt?l?r. Sunulan i?in beklentilerinizi kar??lad???n?, çevirilerin homojenli?inin hem üslup hem de terminolojik aç?dan garanti edildi?ini belirtmek gerekir.

Bildi?iniz gibi, çok dilli bir projenin yönetiminin yetkin bir proje yöneticisine emanet edilmesi gerekir. Asl?nda, ço?u zaman çevirinin kendisinin, projenin yönetimine k?yasla çok daha kolay oldu?unun fark?nday?z. T?bbi tercüme, hukuki tercüme veya finans tercümesi i?lerini birden fazla yabanc? dil bilen çal??anlara emanet etmek yeterli olmaz. Bu görevi gerçekle?tirmek için birçok parametrenin göz önünde bulundurulmas? ve prosedürün her ad?m?n?n harfi harfine takip edilmesi gerekir. Smylinguasize kaliteli bir i?lem alman?z?n garantisini vererek, titiz bir metodoloji benimseyecek bir proje yöneticisi sa?lar.

Size sunulan hizmetler

Hizmetlerinizi veya ürünlerinizi yurt d???na pazarlamay? m? hedefliyorsunuz? Smylingua‘ya güvenmek, her türdeki çok dilli ileti?im projesinde ki?iye özel destekten yararlanmak anlam?na gelir. A?a??da dijitalde uzmanla?m?? tercüme büromuzun sundu?u hizmetleri ke?fedin:

  • Ilkesi yaln?zca reklam içeri?inizin çevirisine dayanmayan pazarlama çevirisi. Uluslararas? pazarlamada geni? deneyime sahip uzmanlar, bu çevirileri yeniden yazmaktan sorumludur. Ortam?n türü (fiziksel, dijital veya çevrimiçi) ne olursa olsun, sonuçlar sizi en üst noktaya kadar memnun edecektir: web sitesi, el ilanlar?, bro?ürler, e-posta vb.
  • SEO çevirisinde uzmanl?k, web sitelerinizin trafi?ini art?rman?za ve böylelikle uluslararas? itibar?n?z? da art?rman?za olanak tan?r. Ana arama motorlar?ndaki algoritmalar?n?n devaml? güncellenmesiyle, SEO uzmanlar? Web’de iyi bir görünürlük elde etmek için en son geli?melere uyum sa?lar.
  • ?leti?im stratejinizi geli?tirmek için özel olarak tasarlanm?? dijital uygulamalar?n çevirisi. Hedef mü?terilerin kullan?m davran??lar?n? dikkate alarak ki?iselle?tirilmi? bir yerel dönü?üm (yerelle?tirme de denir) elde etmek için her ?ey en ince ayr?nt?s?na kadar dü?ünülür.
  • Hukuki çevirilerden t?bbi çevirilere, di?erlerinin yan? s?ra sesli transkripsiyonlar, dilsel denetimler veya altyaz? dahil olmak üzere eksiksiz dijital çeviri hizmetleri.
  • Smylinguaayr?ca karma??k projelerinizin yönetiminde sizi ad?m ad?m destekleyen nitelikli proje yöneticilerinden olu?an bir ekip sa?lar. Art?k rahat uyuyabilirsiniz, çünkü proje yöneticilerimiz uluslararas? ileti?iminizin geli?mesini sa?lamak için gerekli olan tüm ad?mlar? atacaklard?r.

Ticari bro?ürler, el ilanlar? veya sosyal medya gönderileri için yap?lan i? yaln?zca içeri?in dönü?türülmesi ile s?n?rl? de?ildir. Hedeflenen sosyo-kültürel çevre, ilgili ülkenin kültürel al??kanl?klar?n?n dikkate al?nmas? için derinlemesine incelenmeli, dolay?s?yla “transkreasyon” benimsenmelidir. Kültürel adaptasyon olarak da bilinen transkreasyon (?ngilizce ”çeviri” ve “yaratma” terimlerinin bir kombinasyonu) öncelikle reklam endüstrisi için geçerlidir. Bu nedenle, yeminli tercüman?n, hedef kitlenin dikkatini çekmek ve potansiyel mü?terileri i?letmenize gelmeye ikna etmek için metin veya reklam mesaj?n?n içeri?ini hedef kültüre göre uyarlamas? gerekecektir.

Uzun süreli bir destekten yararlan?n

Destek alma konusunda ihtiyaçlar?n?z ne olursa olsun, tek seferlik veya uzun vadeli, Smylingua,sizlere gereksinimlerinizi kar??layan eksiksiz bir çeviri hizmeti sunar. Uzun vadeli bir i?birli?i, günlük verimlilik kazan?mlar? ile, güven ve kal?c? organizasyon ile e? anlaml?d?r. Ayr?ca, bilgi ak??? iyile?tirilir, böylelikle i? ak???n?n otomasyonu sa?lan?r. Sonuç olarak, boyutlar? veya karma??kl?k düzeyleri ne olursa olsun, dosyalar?n yönetimini uyumlu hale getirmek daha kolayd?r.

Dijitalde uzmanla?m?? tercüme büromuzun sundu?u çok say?da hizmet ile emin ellerdesiniz. Ayr?ca Smylingua’da, uzmanlardan olu?an bir ekip, çok dilli ileti?im süreciniz boyunca size rehberlik edecektir. Teslim edilen hizmetler projenize uyarlanacak ve pazar?n kültürü dikkate al?nacakt?r. Hedefledi?iniz ülkenin al??kanl?klar?, kodlar? ve gelenekleri ayr?nt?l? olarak incelenerek ba?ar?l? bir ileti?im stratejisi olu?turabileceksiniz. Bu sebeple hemen bugün, contact@smylingua.comadresinden e-posta ile veya +33 1 76 43 32 76 numaral? telefondan bizimle ileti?ime geçin.

 

A?a??daki yaz?lar?m?za da göz atabilirsiniz:

Bültenimize abone olun ve uluslararas? haberlerden haberdar olun 🙂

* gerekli oldu?unu gösterir

/( aa / gg )

Cette publication est également disponible en : Français (Frans?zca) Türkçe ??? (Kore dili)

CALL ME
+
Call me!