SEO Optimizasyonu : Çevrimiçi pazarlama kampanyan?z için önemli tavsiyeler

Neden Web redaksiyonunuzu Smylingua’ya emanet etmelisiniz?

Yeni teknolojilerin geli?mesiyle birlikte, tüm sektörlerin bir arada oldu?u Internet zorunlu bir hale geldi. ?çerik pazarlama stratejisi, daha fazla mü?teri çekmek ve cironuzu art?rmak için bilgece tasarlanmal?d?r. Bu dü?ünceden yola ç?karak, web sitenizin arama motorlar?ndaki görünürlü?ünü optimize etmek gerekir. ?çeri?inizin olu?turulmas?n? profesyonellere b?rakman?z tavsiye edilir. Neden Smylingua’ya güvenmelisiniz? Bu yaz?da cevaplar? ö?renin.

Profesyonel bir redaktöre ba?vurun : avantajlar

Bildi?iniz gibi, içerik pazarlamas? belirli bir bilgi birikimi gerektirir. Bu nedenle görevlerin deneyimsiz, yeni bir web redaktörüne b?rak?lmas? önerilmez. Ayr?ca, ?nternet kullan?c?lar?n?n dikkatini çekmek ve sundu?unuz hizmetlerin kalitesi konusunda onlar? ikna etmek için ?unlar? yapman?z gerekir:

 • ?lgi çekici konular bulmak
 • Kelimelerle nas?l oynanaca??n? bilmek ve böylece ilgi çekici makaleler yay?nlamak
 • SEO tekniklerinde ustala?mak

?yi bir Web redaktörü web sitenizin Google’daki görünürlü?ünü ve ayn? zamanda sitedeki trafi?i artt?rma becerisine sahiptir. Profesyonel hizmetleri kullanarak, çe?itli avantajlardan yararlanabilirsiniz :

 • Gönderilen ve yay?nlanan makalelerin ilgili ve SEO dostu oldu?undan emin olurken optimum zaman tasarrufu kazanmak. Örne?in, i? yönetiminiz gibi uzmanla?t???n?z görevlere odaklanabilimi? olursunuz.
 • Potansiyel mü?terileri size güvenmeye ikna etmek için tasarlanm??, okumas? keyifli ve etkili makaleler sa?lamak. Ayr?ca, profesyonel bir web redaktörü, okuyucunun ilgisini uyand?rmay? amaçlayan makaleler üretmekte ustad?r.
 • Tan?nmak, çünkü genel olarak ?nternet kullan?c?lar? hizmetlerinizin kalitesini web sitenizin sunumuna ve yay?nlanan içeri?e göre de?erlendirirler. Profesyonel bir web redaktörü ile ileti?ime geçerek, ?irketinizin imaj?n? geli?tirirsiniz.

Görünürlü?ünüzü art?rmak için tüyolar

Web sitenizin görünürlü?ünü geli?tirmenizi sa?layan özel teknikleri bilmeniz önemlidir.

SEO için optimize edilmi? bir içerik nas?l elde edilir?

Bir web redaktörü hizmeti kullan?rken amac?n?z elbette web sitenize gelen trafi?i art?rmakt?r. Bu nedenle arama motorlar?nda konumunuzu iyile?tirmeniz gerekir. Smylingua ekibine ba?vurarak, SEO için optimize edilmi? bir içeri?e sahip olaca??n?zdan emin olabilirsiniz. Arama motoru algoritmalar?n?n daimi olarak de?i?ti?ini bilerek, dikkate al?nmas? gereken a?a??da verilen ana kriterlerden baz?lar?na göz at?n:

 • Ba?l?k etiketi veya ba?l?k yaz?s? olarak da adland?r?lan meta ba?l?k, tart??mas?z en önemli SEO kriteridir. Çünkü bu kriter, arama motorlar?nda web sayfas?n?n en görünür unsurunu olu?turmaktad?r. Cep telefonunda veya bilgisayarda do?ru ?ekilde görüntülenmesi için 65 karakterin a??lmamas? tercih edilir.
 • Sayfay? Google’da indekslemek için kullan?lan bir HTML etiketi olan meta aç?klama, SEO optimizasyonu için temel anahtar kelimeyi içermelidir. Uzunluk genellikle 160 karakterle s?n?rl? oldu?undan, amaç makalenin içeri?ine k?sa bir genel bak?? vermektir.
 • H1 etiketi olarak da adland?r?lan editoryal ba?l?k, web sayfas?n?n SEO’sunu optimize ederken internet kullan?c?s?n?n dikkatini çekecek ?ekilde tasarlanmal?d?r. Ayn?s? H2, H3 vb. için de geçerlidir. Makalenin son sunumunu zorla?t?rmadan, olabildi?ince çok anahtar kelime eklemek en iyisidir.
 • Anahtar kelimeler i?lenecek konuya göre belirlenmelidir. Bunu yapmak için, ayr?cal?kl? olacak birincil ve ikincil sorgular? tan?mlamak için özel olarak tasarlanm?? özel araçlar vard?r. Bu anahtar kelimeler, makalenin ba?l?klar?na ve gövdesine do?al olarak, ancak Google taraf?ndan koyulan kurallar dahilinde entegre edilmi?tir.

Hedef kitlenin ilgisi nas?l çekilir?

Meta aç?klamada, bilinmesi gereken be? önemli soru üzerine odaklan?lmal?d?r: kim, ne, ne zaman, neden ve nerede? Bu mant?kla, h?zl? bir ?ekidle hedef kitlenin ilgisini çekmi? olursunuz. ?kincisi, bir web redaktörünün amac?, intenet kullan?c?s?n?n makaleyi sonuna kadar okumas?n? sa?lamakt?r. Bunu yapmak için, üç önemli nokta dikkate al?nmal?d?r:

 • Alakal? ve ilgi çekici bir metin yazmak
 • Fikirlerin tekrarlanmas?ndan kaç?narak temel noktalara de?inmek
 • Okumas? ho? olan, do?ru ?ekilde yaz?lm?? bir makale sunmak

Metnin ana gövdesinde, çekici bir içerik elde etmek için, editoryal üsluba dikkat etmek önemlidir. Ayn? durum, genellikle platformun editoryal sat?r?nda veya verilen talimatlarda belirtilmi?, kullan?lan üslup için de geçerlidir. Okumay? kolayla?t?rmak için önemli kelimelerin kal?n yaz?lmas? gerekir. Ve son olarak, ?nternet kullan?c?s?n?n dikkatini çekmek ve keyifli bir okuma deneyimi sa?lamak için görsellerin seçimi hafife al?nmamal?d?r.

Neden Smylingua ile ileti?ime geçmelisiniz?

Melanie Krause taraf?ndan 2017 y?l?nda kurulan bu ajans, çeviri ve web redaksiyonu alan?nda uzmanla?m??t?r. Sektöründe uzun y?llara dayanan deneyime sahip profesyonellerden olu?an bir ekibe sahiptir. Smylingua web redaktörleri taraf?ndan sunulan hizmetlerle, web sitenizin veya blogunuzun görünürlü?ünün artt???ndan emin olabilirsiniz. Ayr?ca, redaktörlerimiz kaliteli makaleler üretmek için istenen farkl? tekniklerde son derece ustalard?r. Ek olarak, redaktörlerimize iletti?iniz ?artnamelerin harfiyen takip edilece?inden emin olabilirsiniz.

Beklentilerinizi tam olarak kar??lamak için, hizmetinizdeki web redaktörleri kusursuz bir çal??ma garantisi verecek gerekli becerilere sahiplerdir. Uzmanlar?m?z, adaylar?n dosyalar?n? incelemek ve onlara testler vererek seçilen adaylar?n seviyesini de?erlendirmek için zaman ay?r?r. Smylingua, kat? kurallara göre geli?tirilen bu verimli i?e al?m süreci sayesinde en iyi profesyonel redaktörleri bünyesinde bar?nd?rmaktan gurur duyar. Hizmetinizdeki ki?iler, okumas? ho? ve sempatik bir kalem bulundurmakla kalmay?p, ayn? zamanda HTML dilindeki gereken bilgi birikimine sahiplerdir.

Öte yandan, i?letmenizin cirosunu art?rmak için tasarlanm?? özel bir pazarlama stratejisini garantilemek için uzun vadeli destekten yararlan?rs?n?z. Çok yönlü ve sa?lam bir genel kültürden yararlanan, platformunuzu beslemekten sorumlu web redaktörleri, ele almak istedi?iniz konularda rahatt?r. Ayr?ca profesyonel hesaplar?n?z arac?l???yla sosyal a?larda yay?nlanmas? amaçlanan makaleler de sunabilirler. Sadece isteklerinizi formüle etmeniz yeterli, redaktörlerimiz her ihtiyac?n?z? özenle dinleyeceklerdir.

Bugün bizimle contact@smylingua.comadresindene-postaveya +33 1 76 43 32 76numaral?telefondanileti?imegeçmekten çekinmeyin.

A?a??daki yaz?lar?m?za da göz atabilirsiniz:

Bültenimize abone olun ve Smylingua ile uluslararas? geli?melerden haberdar olun 🙂

* gerekli oldu?unu gösterir/

( aa/ gg )

EN iyi Web redaktörünü bulmak için göz önünde bulundurulmas? gereken kriterler

SEO çevirmenleri bulun: Tavsiyelerimiz

?irketinizin büyümesini geli?tirmek ister misiniz? Sayfalar?n?z?n arama motorlar?nda iyi bir ?ekilde konumland?r?lmas? için gerekeni yapmak önemlidir. Bu nedenle, bir pazarlama kampanyas?n?n ba?ar?s?n? sa?lamak için, yetkin bir SEO redaktörü ile çal???lmas? önerilir. Web sitenizin hedef kitlesini art?rman?za yard?mc? olacak profesyonel ve nadir rastlanan bir inci buldu?unuzdan emin olmak için hangi kriterleri kullan?rs?n?z? Rehberi takip edin!

Neden web redaktörü hizmetlerine ba?vurmal?s?n?z ?

Cironuzu art?rmak için firman?z?n imaj?n? geli?tirmek ister misiniz? Kendiniz için belirlemeniz gereken ilk hedef, Google’da iyi konumland?r?lm?? bir web sitesine sahip olmakt?r. En çok kullan?lan arama motorlar?n?n algoritmalar?nda düzenli olarak de?i?iklikler gözlemlenir. Bu nedenle, organik SEO’yu yöneten temel kurallar? iyi bilmek gerekir. Bu nedenle, günümüzde profesyonel bir web redaktörünü i?e almak çok önemli bir hal ald?.

SEO yay?nlanan makalelerin kalitesine ba?l?d?r. Bu nedenle, algoritmalara uygun, bilgilendirici ve mükemmel ?ekilde optimize edilmi? bir içerik olu?turmak çok önemlidir. Bunu yapmak için, redaksiyon ve SEO alan?nda uzmanla?m?? bir ajansla ileti?ime geçmekten çekinmeyin. Böylelikle, tatmin edici sonuçlardan daha fazlas?n? alaca??n?zdan emin olabilirsiniz!

Neden Smylingua’ya güvenmelisiniz?

Bilmeniz gereken ilk ?ey, çeviri ve Web redaksiyonu alan?nda uzmanla?m?? bu ajans?n, ihtiyaclar?n?z? kar??lamak için hiçbir ?eyi ?ansa b?rakmad???d?r. Herhangi bir projeyi ba?latmadan önce, do?ru içerik pazarlama stratejisi olu?turmak için yukar? yönde çal??malar yürütülür. Amaç, kaliteli içerikler sayesinde hedef kitlenizi çekmek ve nihayetinde potansiyel mü?terilerinizi mü?terilere dönü?türmektir. Smylingua, her biri bir veya daha fazla özel alanda uzmanla?m??, en iyi çok dilli redaktörlerden olu?an bir ekibe sahiptir. Bu nedenle, uzmanlar?m?z bir görev program? olu?turmaya özen gösterirler. Görevler, tercih ettikleri konulara göre do?ru ki?ilere emanet edilir.

Web sitenizde yay?nlanacak Web içeri?i redaksiyonu i?lerini Smylingua ekibine emanet etmekten çekinmeyin. Bu uzmanlar, portal?n?z?n görünürlü?ünü optimize etme becerisine sahiptirler, böylece trafikte net bir art?? sa?larlar.** Metinlerin kalitesinin beklentilerinizi kar??layaca??ndan emin olun. Smylingua’n?n sizlere sa?lad??? web redaktörleri mükemmel bir yaz?m ve dilbilgisi bilgisine de sahiplerdir. Kalite uzmanlar?, yay?mlanmaya haz?r olarak teslim edilen makalelerin herhangi bir yaz?m hatas? içerip içermedi?inden emin olurlar.

SEO olarak da adland?r?lan organik arama motoru bilgisi ayn? ?ekilde gereklidir. Ayr?ca algoritmalar düzeyindeki daimi de?i?ikliklerle birlikte, ?nternetteki en son geli?melerden haberdar olmak gerekir. Sadece sonuçlara göre benimsenecek en iyi SEO stratejisini belirlemek mümkündür. Sizi rekabette bir ad?m daha önde tutmak için ekibimiz, en yeni dijital araçlar? kullanmaktad?r. Her ?ey, hedef kitlenizle mükemmel bir görünürlük elde etmenizi sa?layacak ?ekilde dü?ünülmü?tür. Ek olarak, farkl? ortamlar arac?l???yla okumaya izin verilerek, Web 2.0’a ba?l? çok kanall? format?n zaman?n?n getirdi?i yeni k?s?tlamalar dikkate al?n?r: PC, tablet, ak?ll? telefon vb.

Bir redaktörün iyi oldu?unu nas?l anlars?n?z?

?deal web redaktörünü bulmak için dikkat edilmesi gereken kriterleri bilmek önemlidir.

Önerilen ücret

Unutmay?n, kalitenin bir bedeli vard?r. Ayr?ca, yeni ba?layan bir Web redaktörüyle birkaç y?ll?k deneyime sahip bir Web redaktörünün sundu?u hizmetler aras?nda aç?k bir fark oldu?unu da belirtmek gerekir. Dü?ük ücretli bir serbest redaktörle görü?tü?ünüzde, web siteniz, er ya da geç maliyetleri ödeme riskiyle kar?? kar??ya kal?r. Ço?u zaman da, bu ki?i kitlenizi tatmin etmek bir yana, SEO’nuzu optimize etmek için gereken becerilere sahip olmaz.

Smylingua’n?n hizmetlerini kullanarak rahat olabilirsiniz, çünkü paran?z?n kar??l???n? en iyi ?ekilde al?rs?n?z. Görevlerin verildi?i profesyonellerimiz beklentilerinizi kar??layabilir. Ayr?ca, içeri?i anlamak ve böylece pazarlama hedefinizi daha kolay elde etmek için çal??maya ba?lamadan önce kapsaml? çal??malar yürütülür.

Süreç

Diplomalar da dikkate al?nmas? gereken kriterler listesinin ba??nda yer al?r. Edebiyat alan?nda lisans derecesine sahip bir ki?i (bac + 3), profesyonel bir lisansa sahip SEO ve Web Redaktörü (bac + 3) ile ayn? kazan?mlara sahip olmayacakt?r.

Smylingua sizlere benzersiz bir uzmanl?k ve son derece yüksek vas?fl? çal??anlardan olu?an bir a? sunmaktad?r. Projenizde size e?lik eden Web redaktörleri, sizlere kaliteli bir sunum sa?layan mezun ve alanlar?nda deneyimli ki?ilerdir. Birden fazla hedef dikkate al?n?r. Yaln?zca hedef kitlenize ula?mak için tasarlanan makaleleri de?il, ayn? zamanda yapay zeka gereksinimlerini kar??lamak için optimize edilmi?tir.

Yazma becerileri

?yi bir web yazar? genel redaksiyon becerilerine hakim olmal? ve özellikle yaz?m, dilbilgisi ve sözdizimi dahil olmak üzere dile mükemmel bir ?ekilde hakim olmal?d?r. Smylingua’ya güvenerek, makalelerinizde yaz?m hatalar? veya gözden kaçm?? noktalar?n olmad???ndan emin olun. Ayr?ca, içeri?inizi ele alan profesyonellerin y?llard?r geli?tirdikleri benzersiz bir yazma tekni?i vard?r.

Ayr?ca, yaz? tarzlar?n? belirli beklentilerinizi veya hedef kitlenizi kar??layacak ?ekilde uyarlayabilirler. Hizmetinizdeki web redaktörlerinin yaln?zca sözcüklerle oynamayabilece?ini unutmay?n. Her ?eyden önce, kitlenizin dikkatini çekmek için do?ru kelimeleri ve do?ru cümleleri bulduklar?ndan emin olurlar. llk ad?m, ?nternet kullan?c?lar?n?n ihtiyaçlar?n? anlamaya çal??mak ve onlara okumalar? için uygun, orijinal ve ho? makaleler sunmakt?r.

Güvenilirlik

Tüm fark? yaratabilen kriter dakikliktir. * Sonuçta, güvenilir bir profesyonel web redaktörü her zaman her iki taraf?n da anla?t??? teslimat tarihlerini dikkate al?r. Teslimattaki gecikmeler, yay?n gecikmelerine neden olur. Bu, projeyi ba?latt???n?zda uygulamaya koydu?unuz program? etkileyebilir ve ?üphesiz potansiyel mü?terileri kaybetmenize neden olur. ?çeri?inizin redaksiyonunu Smylingua’ya emanet etti?inizde, makalelerin size zaman?nda teslim edilmesinin yan? s?ra, sa?lad???n?z özel talimatlar da göz önünde tutulacakt?r.

Bugün bizimle contact@smylingua.comadresindene-postaveya +33 1 76 43 32 76 numaral? telefondan ileti?ime geçmekten çekinmeyin.

A?a??daki yaz?lar?m?za da göz atabilirsiniz:

Bültenimize abone olun ve uluslararas? haberlerden haberdar olun 🙂

* gerekli oldu?unu gösterir

/( aa / gg )

Uluslararas? Kalk?nma: Bir tercüme bürosu ile ba?ar?ya ula??n

Uluslararas? Kalk?nma- iyi çevirilere sahip olmak neden gereklidir?

Birçok Frans?z ?irket cirolar?n? art?rmak için uluslararas? pazara girmeyi planl?yor. Ancak, projenin hayata geçmesini sa?lamak için etkili bir eylem plan? olu?turmak çok önemlidir. Bu makalede, olas?l?klar? kendi lehinize nas?l çevirebilece?inizi ke?fedeceksiniz.

Neden uluslaras? ilerlemeliyiz?

Günümüzde; ihracat, ço?u KOB? yöneticisinin güvendi?i bir kalk?nma arac?d?r. Son istatistiklere göre, Frans?z ihracat ?irketlerinin say?s? 2019’da 129.000’i geçti. (2018’de bu say? 125.000’di) Bu ümit verici rakamlar, önümüzdeki birkaç y?l içinde kesinlikle daimi bir olu?um ya?ayacak. Uluslararas? kalk?nmay? göz önünde bulundurmak için neden Fransa’n?n mal ve hizmet ticareti bak?m?ndan ticaret dengesindeki bu iyile?meden yararlanmayal?m?

?yi bir uluslararas? ileti?im stratejisinin önemi

Uluslararas? arenaya giri?inizde ba?ar?l? olmak ister misiniz? Yabanc? mü?terilerle iyi ili?kiler kurman?n en iyi yolu kaliteli bir çeviri olu?turmakt?r. ?lke çok basit ! Amaç, hedefledi?iniz kitle ile aran?zdaki yak?nl?k hissini güçlendirmek ve göstermektir. Bu nedenle, ortaklar?n?z, mü?terileriniz veya tedarikçilerinizle etkili bir ileti?im belirli baz? kriterlere dayanmaktad?r:

 • Fiziksel ve dijital materyallerin çevirisi, tercihen profesyonel yerli bir çevirmene emanet edilmelidir. Bu, dilin dilbilimsel inceliklerini ay?rt etmek için yap?lacak en iyi ?eydir. Ayr?ca yerli çevirmen uzmanl?k alan?nda geni? bir bilgi birikimine sahiptir. Örne?in, Frans?zca ?ngilizce hukuk çevirisi, di?erlerinin yan? s?ra finans çevirileri ile ayn? ?ekilde yap?lmamaktad?r.
 • Ba?l?l???n artmas? için mü?teri memnuniyeti önemlidir. Okumas? kolay ve izlemesi keyifli materyaller temin ederek sundu?unuz ürün ve hizmetler daha h?zl? tan?nacakt?r. Hatta, kaliteli profesyonel bir çeviri sayesinde, mümkün oldu?unca çok insana ula?aca??n?zdan emin olabilirsiniz. Web sitenizi çevirterek güvenirli?iniz artar, amaç kültür ve dil engellerini ortadan kald?rmakt?r.
 • ??birlikçilerin seçimi, sundu?unuz ürün ve hizmetlerin lansman?nda her ?eyden önce gelir. ?yi bir tan?t?m sa?laman?z için, i?letmenizin kimli?ine göre reklamlar?n, posterlerin ve bro?ürlerin olu?turulmas? gerekir. Pazarlama kampanyalar?n?z? yeminli bir tercümana emanet etmek, ba?ar?n?n anahtar?d?r. Öte yandan, hedef pazara uyarlanm?? bir transkripsiyon tavsiye edilir. Reklam içeri?iniz sadece çevrilmekle kalmaz, ayn? zamanda daha göz al?c? bir sald?r? aç?s? için yeniden yaz?l?r.

?yi bir uluslararas? ileti?im stratejisi benimsemek çok önemlidir. Standardizasyon stratejisi kullan?mdan kald?r?lm??t?r. Bu, tüm hedef ülkelere yay?lan benzer bir ileti?ime dayan?r. Bu nedenle dilsel ve kültürel farkl?l?klar dikkate al?nmaz. Adaptasyon stratejisine gelince, ad?ndan da anla??laca?? gibi, hedef toplumun kültürüne ve ihtiyaçlar?na göre ki?iselle?tirilmi? bir ileti?im uygulamaktan meydana gelir. Optimum zaman tasarrufundan yararlanmak için, yukar?da bahsedilen iki stratejinin bir kombinasyonu olan uyarlanm?? standardizasyona odaklan?n. Hedeflenen her ülkeye yay?lan görüntü ayn?d?r, ancak yeminli tercüman taraf?ndan sa?lanan mesaj?n içeri?i yerel özelliklere ba?l? olarak de?i?ir.

Size uzmanlar e?lik etsin

Projenizin ba?ar?s?n? sa?lamak için, ke?if a?amas?ndan bir pazarlama stratejisinin geli?tirilmesine kadar birçok nokta derinlemesine incelenmelidir. Rekabetten s?yr?lman?z için en karma??k görevleri d??ar?dan alman?z önerilir. Size ki?iselle?tirilmi? hizmetler sunan bir tercüme bürosuna ba?vurun. Projenizin sorumlulu?unu üstlenen uzmanlar, maceran?z boyunca size e?lik edecekler. Faaliyet alan?n?za ve hedef ülkenize ba?l? olarak özel olarak haz?rlanm?? bir uluslararas? strateji olu?turmada size çok yard?mc? olacaklar.

Smylingua gibi çeviri alan?nda uzmanla?m?? bir ajansla ileti?ime geçerek projenizi emin ellere teslim etmi? olacaks?n?z. Bro?ürler, el ilanlar? veya web sitesi, di?erlerinin yan? s?ra, her ?ey yerel dilde mevcut olmal?d?r. Ancak, i? metnin içeri?ini veya reklam mesaj?n? çevirmekle bitmiyor. Hedef ülkenin kültürüne göre uyarlanmas? da önemlidir. Bu nedenle, hizmetinizdeki uzmanlar, ilgili sosyo-kültürel çevre hakk?ndaki bilgi düzeylerine göre dikkatlice seçilir.

A?a??daki yaz?lar?m?za da göz atabilirsiniz:

Bültenimize abone olun ve uluslararas? haberlerden haberdar olun 🙂

* gerekli oldu?unu gösterir

/( aa / gg )

CALL ME
+
Call me!