Uluslararas? Kalk?nma- iyi çevirilere sahip olmak neden gereklidir?

Birçok Frans?z ?irket cirolar?n? art?rmak için uluslararas? pazara girmeyi planl?yor. Ancak, projenin hayata geçmesini sa?lamak için etkili bir eylem plan? olu?turmak çok önemlidir. Bu makalede, olas?l?klar? kendi lehinize nas?l çevirebilece?inizi ke?fedeceksiniz.

Neden uluslaras? ilerlemeliyiz?

Günümüzde; ihracat, ço?u KOB? yöneticisinin güvendi?i bir kalk?nma arac?d?r. Son istatistiklere göre, Frans?z ihracat ?irketlerinin say?s? 2019’da 129.000’i geçti. (2018’de bu say? 125.000’di) Bu ümit verici rakamlar, önümüzdeki birkaç y?l içinde kesinlikle daimi bir olu?um ya?ayacak. Uluslararas? kalk?nmay? göz önünde bulundurmak için neden Fransa’n?n mal ve hizmet ticareti bak?m?ndan ticaret dengesindeki bu iyile?meden yararlanmayal?m?

?yi bir uluslararas? ileti?im stratejisinin önemi

Uluslararas? arenaya giri?inizde ba?ar?l? olmak ister misiniz? Yabanc? mü?terilerle iyi ili?kiler kurman?n en iyi yolu kaliteli bir çeviri olu?turmakt?r. ?lke çok basit ! Amaç, hedefledi?iniz kitle ile aran?zdaki yak?nl?k hissini güçlendirmek ve göstermektir. Bu nedenle, ortaklar?n?z, mü?terileriniz veya tedarikçilerinizle etkili bir ileti?im belirli baz? kriterlere dayanmaktad?r:

  • Fiziksel ve dijital materyallerin çevirisi, tercihen profesyonel yerli bir çevirmene emanet edilmelidir. Bu, dilin dilbilimsel inceliklerini ay?rt etmek için yap?lacak en iyi ?eydir. Ayr?ca yerli çevirmen uzmanl?k alan?nda geni? bir bilgi birikimine sahiptir. Örne?in, Frans?zca ?ngilizce hukuk çevirisi, di?erlerinin yan? s?ra finans çevirileri ile ayn? ?ekilde yap?lmamaktad?r.
  • Ba?l?l???n artmas? için mü?teri memnuniyeti önemlidir. Okumas? kolay ve izlemesi keyifli materyaller temin ederek sundu?unuz ürün ve hizmetler daha h?zl? tan?nacakt?r. Hatta, kaliteli profesyonel bir çeviri sayesinde, mümkün oldu?unca çok insana ula?aca??n?zdan emin olabilirsiniz. Web sitenizi çevirterek güvenirli?iniz artar, amaç kültür ve dil engellerini ortadan kald?rmakt?r.
  • ??birlikçilerin seçimi, sundu?unuz ürün ve hizmetlerin lansman?nda her ?eyden önce gelir. ?yi bir tan?t?m sa?laman?z için, i?letmenizin kimli?ine göre reklamlar?n, posterlerin ve bro?ürlerin olu?turulmas? gerekir. Pazarlama kampanyalar?n?z? yeminli bir tercümana emanet etmek, ba?ar?n?n anahtar?d?r. Öte yandan, hedef pazara uyarlanm?? bir transkripsiyon tavsiye edilir. Reklam içeri?iniz sadece çevrilmekle kalmaz, ayn? zamanda daha göz al?c? bir sald?r? aç?s? için yeniden yaz?l?r.

?yi bir uluslararas? ileti?im stratejisi benimsemek çok önemlidir. Standardizasyon stratejisi kullan?mdan kald?r?lm??t?r. Bu, tüm hedef ülkelere yay?lan benzer bir ileti?ime dayan?r. Bu nedenle dilsel ve kültürel farkl?l?klar dikkate al?nmaz. Adaptasyon stratejisine gelince, ad?ndan da anla??laca?? gibi, hedef toplumun kültürüne ve ihtiyaçlar?na göre ki?iselle?tirilmi? bir ileti?im uygulamaktan meydana gelir. Optimum zaman tasarrufundan yararlanmak için, yukar?da bahsedilen iki stratejinin bir kombinasyonu olan uyarlanm?? standardizasyona odaklan?n. Hedeflenen her ülkeye yay?lan görüntü ayn?d?r, ancak yeminli tercüman taraf?ndan sa?lanan mesaj?n içeri?i yerel özelliklere ba?l? olarak de?i?ir.

Size uzmanlar e?lik etsin

Projenizin ba?ar?s?n? sa?lamak için, ke?if a?amas?ndan bir pazarlama stratejisinin geli?tirilmesine kadar birçok nokta derinlemesine incelenmelidir. Rekabetten s?yr?lman?z için en karma??k görevleri d??ar?dan alman?z önerilir. Size ki?iselle?tirilmi? hizmetler sunan bir tercüme bürosuna ba?vurun. Projenizin sorumlulu?unu üstlenen uzmanlar, maceran?z boyunca size e?lik edecekler. Faaliyet alan?n?za ve hedef ülkenize ba?l? olarak özel olarak haz?rlanm?? bir uluslararas? strateji olu?turmada size çok yard?mc? olacaklar.

Smylingua gibi çeviri alan?nda uzmanla?m?? bir ajansla ileti?ime geçerek projenizi emin ellere teslim etmi? olacaks?n?z. Bro?ürler, el ilanlar? veya web sitesi, di?erlerinin yan? s?ra, her ?ey yerel dilde mevcut olmal?d?r. Ancak, i? metnin içeri?ini veya reklam mesaj?n? çevirmekle bitmiyor. Hedef ülkenin kültürüne göre uyarlanmas? da önemlidir. Bu nedenle, hizmetinizdeki uzmanlar, ilgili sosyo-kültürel çevre hakk?ndaki bilgi düzeylerine göre dikkatlice seçilir.

A?a??daki yaz?lar?m?za da göz atabilirsiniz:

Bültenimize abone olun ve uluslararas? haberlerden haberdar olun 🙂

* gerekli oldu?unu gösterir

/( aa / gg )

Cette publication est également disponible en : Français (Frans?zca) English (?ngilizce) Türkçe

CALL ME
+
Call me!