Neden Web redaksiyonunuzu Smylingua’ya emanet etmelisiniz?

Yeni teknolojilerin geli?mesiyle birlikte, tüm sektörlerin bir arada oldu?u Internet zorunlu bir hale geldi. ?çerik pazarlama stratejisi, daha fazla mü?teri çekmek ve cironuzu art?rmak için bilgece tasarlanmal?d?r. Bu dü?ünceden yola ç?karak, web sitenizin arama motorlar?ndaki görünürlü?ünü optimize etmek gerekir. ?çeri?inizin olu?turulmas?n? profesyonellere b?rakman?z tavsiye edilir. Neden Smylingua’ya güvenmelisiniz? Bu yaz?da cevaplar? ö?renin.

Profesyonel bir redaktöre ba?vurun : avantajlar

Bildi?iniz gibi, içerik pazarlamas? belirli bir bilgi birikimi gerektirir. Bu nedenle görevlerin deneyimsiz, yeni bir web redaktörüne b?rak?lmas? önerilmez. Ayr?ca, ?nternet kullan?c?lar?n?n dikkatini çekmek ve sundu?unuz hizmetlerin kalitesi konusunda onlar? ikna etmek için ?unlar? yapman?z gerekir:

 • ?lgi çekici konular bulmak
 • Kelimelerle nas?l oynanaca??n? bilmek ve böylece ilgi çekici makaleler yay?nlamak
 • SEO tekniklerinde ustala?mak

?yi bir Web redaktörü web sitenizin Google’daki görünürlü?ünü ve ayn? zamanda sitedeki trafi?i artt?rma becerisine sahiptir. Profesyonel hizmetleri kullanarak, çe?itli avantajlardan yararlanabilirsiniz :

 • Gönderilen ve yay?nlanan makalelerin ilgili ve SEO dostu oldu?undan emin olurken optimum zaman tasarrufu kazanmak. Örne?in, i? yönetiminiz gibi uzmanla?t???n?z görevlere odaklanabilimi? olursunuz.
 • Potansiyel mü?terileri size güvenmeye ikna etmek için tasarlanm??, okumas? keyifli ve etkili makaleler sa?lamak. Ayr?ca, profesyonel bir web redaktörü, okuyucunun ilgisini uyand?rmay? amaçlayan makaleler üretmekte ustad?r.
 • Tan?nmak, çünkü genel olarak ?nternet kullan?c?lar? hizmetlerinizin kalitesini web sitenizin sunumuna ve yay?nlanan içeri?e göre de?erlendirirler. Profesyonel bir web redaktörü ile ileti?ime geçerek, ?irketinizin imaj?n? geli?tirirsiniz.

Görünürlü?ünüzü art?rmak için tüyolar

Web sitenizin görünürlü?ünü geli?tirmenizi sa?layan özel teknikleri bilmeniz önemlidir.

SEO için optimize edilmi? bir içerik nas?l elde edilir?

Bir web redaktörü hizmeti kullan?rken amac?n?z elbette web sitenize gelen trafi?i art?rmakt?r. Bu nedenle arama motorlar?nda konumunuzu iyile?tirmeniz gerekir. Smylingua ekibine ba?vurarak, SEO için optimize edilmi? bir içeri?e sahip olaca??n?zdan emin olabilirsiniz. Arama motoru algoritmalar?n?n daimi olarak de?i?ti?ini bilerek, dikkate al?nmas? gereken a?a??da verilen ana kriterlerden baz?lar?na göz at?n:

 • Ba?l?k etiketi veya ba?l?k yaz?s? olarak da adland?r?lan meta ba?l?k, tart??mas?z en önemli SEO kriteridir. Çünkü bu kriter, arama motorlar?nda web sayfas?n?n en görünür unsurunu olu?turmaktad?r. Cep telefonunda veya bilgisayarda do?ru ?ekilde görüntülenmesi için 65 karakterin a??lmamas? tercih edilir.
 • Sayfay? Google’da indekslemek için kullan?lan bir HTML etiketi olan meta aç?klama, SEO optimizasyonu için temel anahtar kelimeyi içermelidir. Uzunluk genellikle 160 karakterle s?n?rl? oldu?undan, amaç makalenin içeri?ine k?sa bir genel bak?? vermektir.
 • H1 etiketi olarak da adland?r?lan editoryal ba?l?k, web sayfas?n?n SEO’sunu optimize ederken internet kullan?c?s?n?n dikkatini çekecek ?ekilde tasarlanmal?d?r. Ayn?s? H2, H3 vb. için de geçerlidir. Makalenin son sunumunu zorla?t?rmadan, olabildi?ince çok anahtar kelime eklemek en iyisidir.
 • Anahtar kelimeler i?lenecek konuya göre belirlenmelidir. Bunu yapmak için, ayr?cal?kl? olacak birincil ve ikincil sorgular? tan?mlamak için özel olarak tasarlanm?? özel araçlar vard?r. Bu anahtar kelimeler, makalenin ba?l?klar?na ve gövdesine do?al olarak, ancak Google taraf?ndan koyulan kurallar dahilinde entegre edilmi?tir.

Hedef kitlenin ilgisi nas?l çekilir?

Meta aç?klamada, bilinmesi gereken be? önemli soru üzerine odaklan?lmal?d?r: kim, ne, ne zaman, neden ve nerede? Bu mant?kla, h?zl? bir ?ekidle hedef kitlenin ilgisini çekmi? olursunuz. ?kincisi, bir web redaktörünün amac?, intenet kullan?c?s?n?n makaleyi sonuna kadar okumas?n? sa?lamakt?r. Bunu yapmak için, üç önemli nokta dikkate al?nmal?d?r:

 • Alakal? ve ilgi çekici bir metin yazmak
 • Fikirlerin tekrarlanmas?ndan kaç?narak temel noktalara de?inmek
 • Okumas? ho? olan, do?ru ?ekilde yaz?lm?? bir makale sunmak

Metnin ana gövdesinde, çekici bir içerik elde etmek için, editoryal üsluba dikkat etmek önemlidir. Ayn? durum, genellikle platformun editoryal sat?r?nda veya verilen talimatlarda belirtilmi?, kullan?lan üslup için de geçerlidir. Okumay? kolayla?t?rmak için önemli kelimelerin kal?n yaz?lmas? gerekir. Ve son olarak, ?nternet kullan?c?s?n?n dikkatini çekmek ve keyifli bir okuma deneyimi sa?lamak için görsellerin seçimi hafife al?nmamal?d?r.

Neden Smylingua ile ileti?ime geçmelisiniz?

Melanie Krause taraf?ndan 2017 y?l?nda kurulan bu ajans, çeviri ve web redaksiyonu alan?nda uzmanla?m??t?r. Sektöründe uzun y?llara dayanan deneyime sahip profesyonellerden olu?an bir ekibe sahiptir. Smylingua web redaktörleri taraf?ndan sunulan hizmetlerle, web sitenizin veya blogunuzun görünürlü?ünün artt???ndan emin olabilirsiniz. Ayr?ca, redaktörlerimiz kaliteli makaleler üretmek için istenen farkl? tekniklerde son derece ustalard?r. Ek olarak, redaktörlerimize iletti?iniz ?artnamelerin harfiyen takip edilece?inden emin olabilirsiniz.

Beklentilerinizi tam olarak kar??lamak için, hizmetinizdeki web redaktörleri kusursuz bir çal??ma garantisi verecek gerekli becerilere sahiplerdir. Uzmanlar?m?z, adaylar?n dosyalar?n? incelemek ve onlara testler vererek seçilen adaylar?n seviyesini de?erlendirmek için zaman ay?r?r. Smylingua, kat? kurallara göre geli?tirilen bu verimli i?e al?m süreci sayesinde en iyi profesyonel redaktörleri bünyesinde bar?nd?rmaktan gurur duyar. Hizmetinizdeki ki?iler, okumas? ho? ve sempatik bir kalem bulundurmakla kalmay?p, ayn? zamanda HTML dilindeki gereken bilgi birikimine sahiplerdir.

Öte yandan, i?letmenizin cirosunu art?rmak için tasarlanm?? özel bir pazarlama stratejisini garantilemek için uzun vadeli destekten yararlan?rs?n?z. Çok yönlü ve sa?lam bir genel kültürden yararlanan, platformunuzu beslemekten sorumlu web redaktörleri, ele almak istedi?iniz konularda rahatt?r. Ayr?ca profesyonel hesaplar?n?z arac?l???yla sosyal a?larda yay?nlanmas? amaçlanan makaleler de sunabilirler. Sadece isteklerinizi formüle etmeniz yeterli, redaktörlerimiz her ihtiyac?n?z? özenle dinleyeceklerdir.

Bugün bizimle contact@smylingua.comadresindene-postaveya +33 1 76 43 32 76numaral?telefondanileti?imegeçmekten çekinmeyin.

A?a??daki yaz?lar?m?za da göz atabilirsiniz:

Bültenimize abone olun ve Smylingua ile uluslararas? geli?melerden haberdar olun 🙂

* gerekli oldu?unu gösterir/

( aa/ gg )

Cette publication est également disponible en : Français (Frans?zca) Türkçe

CALL ME
+
Call me!