Dijital çeviri: Teknoloji ile daima bir ad?m önde olun

??inizi uluslararas? alanda geni?letmek ve yeni pazarlara girmek mi istiyorsunuz? ?ç pazardan ba?ar?l? bir ?ekilde ç?kmak için iyi bir ileti?im stratejisi geli?tirmek ?artt?r. Özellikle, hedef ülkeye ve farkl? topluluklar?n kültürlerine ve al??kanl?klar?na ba?l? olarak birçok önemli kriter dikkate al?nmal?d?r. Smylingua taraf?ndan sunulan tercüme hizmetleri kullan?larak, projeniz, ilgili d?? pazar hakk?nda mükemmel bilgiye sahip yetkin yöneticiler taraf?ndan desteklenir. Odaklan?n !

?zlenecek farkl? ad?mlar

Uluslararas? kalk?nman?zda ba?ar?l? olmak için çeviri i?lerinizi Smylingua‘ya emanet edin. Ekibimiz iyi bir ileti?im stratejisi olu?turmaktan sorumludur. Bunu yapmak için, bu 4 ad?m izlenmelidir:

?leti?imin hedeflerini analiz etmek

Mesajlar?n standartla?t?r?lmas? tekni?ini benimseyerek homojen hedefleri tan?mlamak ba?ar?l? bir çözüm temsil eder. Bu ?ekilde, önemli ölçüde zaman kazanm?? olursunuz. Ayr?ca, gerekirse, Smylinguauzmanlar? çevrilen dosyalar?n içeri?ini ülkenin kültürüne ve hedef pazar?n seçici itibar?na göre düzeltmek için hizmetinizdedir. Özellikle de lansman a?amas?nda bir pazar söz konusu oldu?unda, mesajlar? duruma göre uyarlamak çok önemlidir.

Hedef kitleyi analiz etmek

Mesajlar?n standardizasyonu (prospektüs ve el ilanlar?nda, sosyal a?larda veya ba?ka yerlerdeki gönderiler için) veya web sitenizde vurgulanacak bilgiler aç?s?ndan ikinci ko?ul, hedeflerin homojenli?i veya hedeflerin olmamas? ile temsil edilir. Ayr?ca, birçok kriter dikkate al?nmal?d?r:

  • Hedeflenen farkl? nesiller (ya? farkl?l?klar? dikkate al?nmal?d?r).
  • Hedeflerin ya? gruplar?na göre gelirleri
  • Kültürel farkl?l?klar

Mesaj?n aktar?m?nda do?ru yolu seçmek

Mükemmel aktar?m ?ekli uzmanlar taraf?ndan belirlenir. ?lgili ülkede yürürlükte olan yasal çerçeve incelenir, örne?in bazen Frans?zca ?ngilizce hukuk çevirisi yap?lmas? gerekir. Çe?itli yetkili ileti?im araçlar?n?n mevcudiyetinin yan? s?ra hedef kitlenin tercihleri ??de dikkate al?n?r. Örne?in, baz? ülkelerde, yönetim belirli ileti?im araçlar?n? yasaklam??t?r. Da??t?m gruplar? için televizyon reklamlar? yasakt?r.

?leti?iminiz için do?ru yönetim modunu seçmek

Bu ad?m, esas olarak mesajlar?n biçimlendirilmesiyle ilgilidir. ?ster el ilanlar? ve bro?ürler için olsun veya ister reklam spotlar? için olsun, ileti?imin hedef ülkenin kültürüne uygun hale getirilmesi esast?r. ÇevirileriniziSmylingua’daki profesyonellere emanet ederek, en uygun reklam tan?m?n? benimsemek için ileti?im tarz?n?n en ince detay?na kadar incelendi?ini unutmay?n.

Ki?iye özel destek hizmetinden yararlan?n

Smylinguagibi dijitalde uzmanla?m?? bir tercüme bürosu ile ileti?ime geçti?inizde, size bir anahtar teslim çözüm sunulur. Uzmanlar, projenizin ba??ndan sonuna kadar at?lacak tüm ad?mlarda size destek olurlar. Bu nedenle, Smylingua, i?inizin uluslararas? geni?lemesini sa?lamak için size ki?iselle?tirilmi? teklifler sunar. Hizmetinizdeki profesyoneller sadece pazarlama kampanyalar?n?z? tercüme etmez. Ayr?ca, sizin hedefledi?iniz pazara göre de kampanyalar?n?z?n transkripsiyonlar?n? yaparlar. Görev, esas olarak, çeviri ve reklam mesajlar?n?n (web sitesi, e-posta, el ilanlar?, bro?ürler, vb.) yeniden yaz?lmas?n?n birle?tirilmesine dayanan bir çal??ma olan transkreasyona dayanmaktad?r.

Uluslararas? web sitenizin SEO’sunu profesyonellere emanet etmek

Etkili bir pazarlama stratejisi olu?turmak için çok dilli bir web sitesine SEO yapmak kolay de?ildir. Web siteniz için iyi bir görü? alan? sa?lamak amac?yla profesyonel çevirmenlerle çal??an SEO uzmanlar? hizmetinizdedir. Bu uzmanlar?n görevleri, optimize edilmi? ve hedef kitlenizle uyumlu içerikler olu?turmakt?r. Çok dilli SEO redaktörleri ve çevirmenler, arama motoru algoritmalar?ndaki en son geli?meleri takip etmektedir. Sitedeki trafi?in art???n? hedefleyerek, potansiyel mü?terilere ve potansiyel ortaklara ula?ma ?ans?n?z on kat artar.

Dikkat edilen teslim tarihleri

Smylingua ile ileti?ime geçerek belgelerin zaman?nda teslim edilece?inden emin olabilirsiniz. Karma??k projelerin i?lenmesi için, kurulu?un eksiksiz bir ekibi vard?r, bu nedenle gereken durumda yedek olarak müdahale edebilecek ek tercümanlar vard?r. Bazen bir çevirmen bir sorunla kar??la?abilir veya hasta olabilir. Böyle bir durum söz konusu oldu?unda, ba?ka bir profesyonel, o çevirmenin yerine tahsis edilir. Böylece tercümesi yap?lan belgeler zaman?nda teslim edilmi? olur.

Tereddüt etmeyin, tüm çeviri projeleriniz için +33 1 76 43 32 76numaral? telefondan veyacontact@smylingua.comadresinden e-posta yoluyla Smylingua ile ileti?ime geçin.

 

A?a??daki yaz?lar?m?za da göz atabilirsiniz:

Bültenimize abone olun ve Smylingua ile uluslararas? haberlerden haberdar olun 🙂

* gerekli oldu?unu gösterir/

( aa/ gg )

Cette publication est également disponible en : Français (Frans?zca) Türkçe

CALL ME
+
Call me!