Bir tercüme bürosuna ba?vurmak: her zaman en iyi seçim

Bir ?irketi iyi yönetmek için iyi bir ileti?im ?artt?r. Ba?ar?l? bir uluslararas? kalk?nma, çeviri projelerinin mükemmel yönetimine dayan?r. Böylece mü?terilerinizin beklentilerini mükemmel bir ?ekilde kar??layabilir ve onlar? elde tutabilirsiniz. Bu yaz?da, neden bir tercüme bürosu kullanman?n tavsiye edildi?ini ve tercüme bürolar?n?n sunduklar? hizmetlerin farkl? avantajlar?n? ke?fedeceksiniz.

Çeviri i?leri neden d??ar?dan temin edilir?

Unutulmamas? gereken ilk ?ey, iki dilli olmak çevirmen olmak için yeterli de?ildir. Bu nedenle, di?erlerinin yan? s?ra özellikle finans çevirisi veya ?ngilizce hukuk çevirisi i?lerini iki dil bilen bir çal??ana veya meslekta??n?za emanet etmekten kaç?n?n. Üstelik, bu ki?iler hatalar? gözden kaç?rabilir veya uygun teknik terimleri bilemeyebilirler. Zamanlar?n? bo?a harcayarak daha az üretken olmak yerine bu ki?ilerin uzmanla?t??? i?e odaklanmalar? daha iyidir.

Di?erleri ise makine çevirisi araçlar?na yönelmeyi tercih eder. Bununla birlikte, en iyileri bile mevcut CAT araçlar?n? kullan?rlar, ve ço?u zaman çok say?da hata oldu?unu görürüz. Eksik, hatal? veya yanl?? s?rada sözcükler, di?erlerinin yan? s?ra, belgenin içeri?inin yanl?? anla??lmas?na neden olabilir. Bu hatalar ise ?irketinizin itibar?na zarar verebilir. Bu nedenle, ister bilimsel bir çeviri, ister ?ngilizce’ye yeminli bir çeviri olsun, kaliteli çeviri i?i sa?layabilecek profesyonel çevirmenlerle çal??mak en iyisidir.

Farkl? profesyonel türleri

Günümüzde, ?irketinizin faaliyet gösterdi?i sektör ne olursa olsun, özellikle küreselle?me ba?lam?nda çe?itli dillerde ileti?im kurmak önemlidir. Ancak, bir çeviri projesini yönetmek her zaman kolay de?ildir. Bir profesyonele ba?vurmay? planl?yorsan?z, iki seçene?iniz var:

  • Serbest çevirmen hizmetleri kullanmak
  • Smylinguagibi bir tercüme bürosuna ba?vurmak

Serbest çevirmen kesinlikle tatmin edici bir i? yapabilir. Ancak genel olarak, hizmetleri yaln?zca belge çevirilerini kapsar. ??iniz bununla s?n?rl?ysa, bu tür profesyonellerin hizmetlerine ba?vurabilirsiniz. Ancak, serbest bir çevirmenin büyük ölçekli bir projeyi yönetme becerisine sahip olmad???na dikkat edilmelidir.

Bu nedenle tercüme projelerinizi Smylingua gibi bir tercüme bürosuna emanet ederek, projenizin tüm yönlerinin, size ki?iselle?tirilmi? takip sa?layacak ekibimiz taraf?ndan halledilmesini sa?lars?n?z.

Do?ru i?birlikçiyi seçin

Teknik çeviri projesinin karma??kl??? ne olursa olsun, bu alanda uzmanla?m?? bir büroya ba?vurdu?unuzda, size teslim edilen belgeler beklentilerinizi kar??layacakt?r. Ayr?ca, her üyesi belirli uzmanl?klara sahip profesyonellerden olu?an bir ekip hizmetinizdedir. Proje A’dan Z’ye yönetildi?i için çevrilen belgelerin orijinal modellerde verilen tüm bilgileri içerece?inden emin olabilirsiniz. Bu nedenle, genellikle bu görevlerin Smylingua gibi bu özel alanda uzmanla?m?? bir büroya emanet edilmesi tercih edilir.

?yi bir uzmanl?k, genellikle zaman içinde daha talepkar hale gelen mü?terilerin beklentilerini kar??lamak için çok önemlidir. Profesyonel tercümanlar, di?erlerinin yan? s?ra, yeminli, hukuki veya finansal çeviriler de dahil olmak üzere kusursuz bir i? teslim etmeye özen gösterirler. Tercüme edilen metinler, yazma becerileri sayesinde gerek söz dizimi gerekse üslup aç?s?ndan asl?na uygundur. Mü?terilerinize veya ortaklar?n?za sofistike, ancak okunmas? kolay, yaz?m hatas? olmayan çevrilmi? metinler sunarak, i?letmenizin marka imaj?n? geli?tirece?inizden emin olabilirsiniz.

Sunulan eksiksiz teklifler

Birkaç dile çevrilmi? belge veya materyallere mi ihtiyac?n?z var? Profesyonel tercüme bürosu hizmetlerinden yararlan?n. Talep edilen dil ne olursa olsun, hizmetinizde olan çevirmenler bu i?i mümkün olan en k?sa sürede gerçekle?tirmeye haz?rd?r:

  • Frans?zca ?ngilizce hukuk çevirisi
  • Frans?zca ?spanyolca çeviri
  • Frans?zca Almanca teknik çeviri
  • Frans?zca Arapça çeviri
  • gibi.

Görev bu alanda uzmanla?m?? bir toplulu?a emanet edildi?inde, çevirinin kalitesi garantidir. ??e al?nan profesyonellerimiz ana dillerinde veya birkaç y?l boyunca çal??t?klar? ve pratik yapt?klar? bir dilde çal???rlar, ancak çevirmenlerimizin mümkün olan en iyi kaliteyi sa?lamak için her zaman ana dillerine çeviriler yapt?klar?ndan emin olabilirsiniz. Böylelikle mü?teri beklentilerini kar??lamak için do?ru kombinasyonu tan?mlayabilirler.

Teslim edilen dosyalar?n beklentilerinizi kar??lad???ndan emin olmak için hiçbir ?ey ?ansa b?rak?lmaz. Dilbilimsel ihtiyaçlar?n?z ne olursa olsun, uzman bir büroyla ileti?ime geçti?inizde çevirileriniz her zaman kaliteli olur. Nitekim üzerinde çal???lacak belge ve/veya materyallere atanan çevirmen genellikle ilgili alanda (finans, pazarlama, hukuk, turizm vb.) uzmanla?m??t?r.

Faydalanaca??n?z di?er avantajlar

?çeri?inizin çevirisini profesyonellere emanet etti?inizde, materyal ne olursa olsun, üzerinde mükemmel bir ?ekilde çal???lan içeri?iniz hizmetinize sunulur hale gelirken üretkenli?inizi kaybetmezsiniz. Nitekim i?inizi emanet etti?iniz tercüme bürosu bir bütün olarak görevin ba?ar?l? olmas?n? sa?lar. Çeviri k?sm? deneyimli profesyonellerden olu?an bir ekibin elindeyken, tüm proje herhangi bir da??n?kl?k riskini önlemek için bir büro yöneticisi taraf?ndan yönetilir.

Öte yandan tercüme ?irketi size yaz?, SEO hizmeti, sözlü tercüme, seslendirme ve hatta altyaz? hizmeti gibi birçok yan hizmet de sunmaktad?r. Ayr?ca, çeviri i?ini bir meslekta??n?za veya bir yak?n?n?za emanet etmeniz durumunda, tercüme bürosu belgelerinizi düzeltmekle de ilgilenir. Bu görevin atand??? profesyonel, bilgilerin iyi bir ?ekilde al?nmas?n? ve çevrilmi? versiyonlar?n?n okunmas?n?n kolay olmas?n? sa?lamaktan sorumludur.

Son söz

Projenizi bir çeviri ?irketine göndermeden önce ilk yap?lmas? gereken, tüm özel talimatlar? önceden haz?rlamakt?r. Böylece, ileti?im kurdu?unuz ki?iniz isteklerinizi daha kolay inceleyebilecek ve sizin için özel bir ekip planlayabilecektir. Proje ile ilgili göstergeler ve bilgiler ne kadar net olursa, i?in kalitesi de o kadar iyi olur. +33 1 76 43 32 76 numaral? telefondan veya contact@smylingua.com adresinden e-posta yoluyla bizimle ileti?ime geçmekten çekinmeyin.

 

A?a??daki yaz?lar?m?za da göz atabilirsiniz:

Bültenimize abone olun ve uluslararas? haberlerden haberdar olun 🙂

* gerekli oldu?unu gösterir

/( aa / gg )

Cette publication est également disponible en : Français (Frans?zca) Italiano (?talyanca) Türkçe ??? (Kore dili)

CALL ME
+
Call me!