Localize: narzędzie do tłumaczenia stron internetowych

Localize: narzędzie do tłumaczenia stron internetowych

Mamy świetną wiadomość! Dzięki naszej firmie SMYLINGUA, aplikacje mobilne i strony internetowe są teraz dostępne w różnych wersjach językowych. 

Aplikacje poszerzają swój zasięg korzystając z wysokiej jakości tłumaczeń od Smylingua przy użyciu Localize. Dostępny w wersji próbnej i z nielimitowanym dostępem! Strony internetowe mogą teraz zostać przekonwertowane w celu umożliwienia klientom z całego świata czucia się jak u siebie.

Tłumaczenie aplikacji internetowych 

Skorzystaj z możliwości łatwego tłumaczenia stron internetowych oraz dynamicznych aplikacji i wyeliminuj żmudny transfer swojej lokalizacji. 

Użycie plików do tłumaczenia zawartości stron internetowych może spowodować, że stracisz cenny czas. Localize upraszcza proces lokalizacji eliminując potrzebę transferu pliku. Sposób no-code/low-code od Localize pozwala na stworzenie i opracowanie jakiejkolwiek strony czy też aplikacji w czasie krótszym niż godzina. W taki sposób tłumaczenie Twoich stron internetowych, aplikacji i dokumentów stanie się proste. Nasza usługa usprawniająca jest idealnie dopasowana do mechanizmów i pozwala na tworzenie spersonalizowanych obiegów. Wystarczy tylko połączyć się z interfejsem wspólnej lokalizacji.

Localize jest rozwiązaniem typu one-line-of-code do tłumaczenia stron internetowych. Kiedy kod zostaje wgrany na Twoją stronę czy też aplikację mobilną, nasza platforma automatycznie wykrywa jego zawartość i wgrywa na Twoją deskę rozdzielczą i zapewnia wspólny obieg w celu szybkiego tłumaczenia. Powyższa opcja zapewnia jawną integrację z aktualną architekturą technologiczną.

 

 

Automatyczne dostarczenie tłumaczenia

Używając Localize masz ciągły dostęp do tłumaczeń swoich aplikacji internetowych. Program nieustannie synchronizuje Twoje strony i aplikacje. W ten sposób masz pewność, że posiadasz najnowsze wersje tłumaczenia bez potrzeby użycia innych narzędzi.

Bez względu na język, możesz dostarczyć przetłumaczone aplikacje internetowe do wszystkich klientów. Możesz również importować pliki z danymi i eksportować pliki do tłumaczenia w desce rozdzielczej Localize.

Ciągłe wsparcie dla klienta 

Localize jest innowacyjnym narzędziem do zarządzania relacjami międzynarodowymi. Nasza ekipa zapewniająca Wam wsparcie, przyjmuje podejście zapobiegające i doradcze pomagające  klientom osiągnąć wyznaczone wyniki handlowe. Twoim asem w rękawie będą usprawnione mechanizmy, optymalizacja kosztów tłumaczeń i strategia opracowana na podstawie lokalizacji. 

Odkryj oferty Localize i zleć Smylingua wszelkie tłumaczenia swoich aplikacji i stron internetowych. Jesteśmy tutaj, aby Ci pomóc! 

Jeśli chcesz uzyskać więcej porad i spersonalizowany kosztorys, nie trać więcej czasu i skontaktuj się z nami

Polsko-francuskie relacje międzykulturowe

Polsko-francuskie relacje międzykulturowe

Współpraca ekonomiczna

Polsko-francuskie relacje handlowe

Francja jest dla Polski strategicznie ważnym partnerem ekonomicznym – jest czwartym rynkiem eksportu z Polski (wartym około 12,2 miliardów euro w 2018 i zajmującym 5,5% całkowitego eksportu) oraz piątym rynkiem importacyjnym Polski (wartego około 8,2 miliardów euro w  2018 i zajmującego 3,5 % całkowitego importu). Odwracając strony, w 2018 roku Polska była dla Francji dziesiątym największym krajem do eksportu i importu. Dwustronny handel między tymi państwami zwiększył się prawie dwa razy od roku 2004, osiągając wartość 20,6 miliardów euro w roku 2018 (wyższą od wartości handlu Francji z Rosją, Turcją czy Japonią). 

Francuskie inwestycje w Polsce

Francja pełni rolę jednego z najważniejszych zagranicznych inwestorów w Polsce. Przyczyniając się do 12% środków zagranicznych inwestycji, jest ich czwartym największym źródłem (zaraz po Holandii, Niemczech i Luksemburgu). Na terenie Polski swoje operacje prowadzi ponad 1300 francuskich firm, które dostarczają 180 000 miejsc pracy. Ich głównymi sektorami są: handel i dystrybucja (Auchan, Carrefour, Leroy Merlin, Intermarché), produkcja industrialna (PSA, L’Oréal, Total), budownictwo (Bouygues, VINCI Construction, Lafarge), usługi finansowe i ubezpieczenia  (BG, BNP Paribas, Crédit Agricole, Société Générale), hotelarstwo i branża restauracyjna (Accor, Sodexo Group), sektor spożywczy (Bonduelle, Danone, Delifrance), telekomunikacja (Orange), media (Canal Plus, Vivendi Universal). Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych Francji w Polsce wynosiła 17,8 miliardów euro pod koniec roku 2016 (z kolei w 2015 wynosiła 17,9 miliardów euro). Większość francuskich inwestycji znajduje się głównie w sektorze infromacyjnym i komunikacyjnym (48% całego kapitału francuskiego), branża industrialna (16%) oraz handel i naprawy pojazdów mechanicznych (14,9%). Blisko 80% francuskiego kapitału znajduje się w województwie mazowieckim.

Polskie inwestycje we Francji

Pod koniec 2016 roku, polskie inwestycje we Francji osiągały wartość 659,4 milionów euro. Najczęściej znajdowały się w sektorach takich jak – budownictwo (Fakro, Oknoplast, Drutex), przemysł (Can-Pack, Suempol, Sanok-Rubber), technologie informatyczne (Comarch, MakoLab), transport (Wielton, Solaris Bus&Coach), produkcja artykułów gospodarstwa domowego (Amica Wronki), gastronomia (Am-Rest/Pizza Hut i KFC). Dodatkowo zawierają też aktywność polskich spółek w branży finansowej (Pekao, UniCredit). W marcu 2017 roku, Amica, jeden z największych producentów dużych sprzętów domowych, przejęła w sumie 60,71 % Sideme SA, swojego francuskiego odpowiednika za 3,8 milionów euro, zostając jego jedynym właścicielem. W styczniu 2017 roku polska spółka AmRest przejęła 123 punktów restauracyjnych de francuskiej sieci Pizza Hut, a w marcu 2017, 42 kolejne restauracje sieci KFC.W marcu 2018 roku polska spółka Comarch zainaugurowała swoje centrum danych w mieście Lille. Ta inwestycja kosztowała ją 10 milionów euro. Ich misją jest dostarczenie usług hostingu dla firm i inteligentnych rozwiązań miejskich. 

Współpraca bilateralna

Od czasu wcielenia Polski do Unii Europejskiej, relacje tego państwa z Francją były kształtowane przez prawo wspólnotowe. Traktat akcesyjny podpisany 16 kwietnia 2003 roku w Atenach jest w tej kwestii bardzo istotny. Dnia 29 listopada 2013 roku, w Warszawie odbyła się czwarta konsultacja, w której uczestniczyli prezydenci obu państw. Wtedy właśnie zostało podpisane  „Polsko-Francuskie Partnerstwo Strategiczne” na lata 2013 – 2018. Służyło ono również jako odnowienie partnerstwa strategicznego zawartego w maju 2008 roku. Treść dokument przewiduje szczegóły dot. współpracy ekonomicznej, finansowej, przemysłowej i handlowej. 

Do tego, poprzednimi znaczącymi umowami ekonomicznymi między tymi dwoma państwami są:

 • Umowa pomiędzy rządem Republiki Francuskiej i Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej dotyczący zapobieganiu podwójnym podatkom na majątki i dochody. Została ona podpisana w dniu 20 czerwca 1975 roku (za to weszła w życie z dniem 12 września 1976 roku).
 • Protokół dot. pogłębienia i poszerzenia współpracy francusko-polskiej w sektorze ekonomicznym i przemysłowym. Podpisany został w dniu 7 maja 1976 roku (wszedł w życie w momencie jego podpisania)
 • Umowa między Polską Rzecząpospolitą Ludową i Republiką Francuską dot. wzajemnego wsparcia i ochrony inwestycji podpisaną w Paryżu dnia 14lutego 1989 roku (weszła w życie z dniem 10 lutego 1990)
 • Umowa między Rzecząpospolitą Polską, a Republiką Francuską dot. Przedterminowej spłaty długów (z roku 1991) w związku z ich redukcją i restrukturyzacją. Podpisana dnia 28 maja 2008 roku.

Współpraca regionalna

Wiele polskich województw, miast czy też wspólnot, zdecydowało się współpracować z ich francuskimi odpowiednikami. Wspomniana kooperacja zależy od relacji pomiędzy jednostkami i może odbywać się na różne sposoby. Na przykład, może polegać na współpracy ekonomicznej, kulturowej lub naukowej.

Dlaczego warto rozpocz?? dzia?alno?? we Francji?

Dlaczego warto rozpocz?? dzia?alno?? we Francji?

Zak?adanie dzia?alno?ci gospodarczej we Francji: 

Ka?dego roku wielu przedsi?biorców wybiera Francj? na siedzib? swojej firmy ze wzgl?du na jej liczne zalety. Oto tylko kilka z nich:  

 • Uproszczone formalno?ci 

Je?li chodzi o zak?adanie dzia?alno?ci gospodarczej, Francja jest cz?sto lekcewa?ona. A jednak jest to jeden z krajów G20, w którym naj?atwiej jest za?o?y? firm?. Formalno?ci zwi?zane z za?o?eniem firmy we Francji obejmuj? 7 etapów, w porównaniu ze ?redni? 7,6 dla krajów G20.  

Aby za?o?y? firm? we Francji, nale?y przej?? przez nast?puj?ce etapy: wybór formy prawnej, sporz?dzenie umowy spó?ki, ustanowienie kapita?u, sporz?dzenie listy aktów, wype?nienie formularza M0/P0, opublikowanie og?oszenia prawnego i z?o?enie akt w Centre des Formalités des Entreprises 

Wszystkie te kroki mo?na wykona? w ci?gu 7 dni w porównaniu ze ?redni? 22 dni dla krajów G20.  

 • Odskocznia do Europy 

Jako strategiczna brama do rynku europejskiego, Francja wzbudza zaufanie inwestorów i przedsi?biorców. Do jego g?ównych atutów nale?? stabilna demokracja, doskona?a sie? komunikacyjna, infrastruktura, która nale?y do najlepszych na ?wiecie, oraz liczne mi?dzynarodowe porty lotnicze.  

Innym wa?nym atutem Francji jest jako?? jej edukacji i kwalifikacje si?y roboczej. Kraj ten jest znany z wielu ?wiatowej klasy szkó? i uniwersytetów oraz z oferowania wysokiego poziomu szkole? w sektorach o wysokiej warto?ci dodanej. Dzi?ki temu Francja sta?a si? prawdziw? wyl?garni? potencjalnych pracowników. 

 • Geografia

Nie nale?y równie? zapomina?, ?e Francja cieszy si? wyj?tkowym po?o?eniem geograficznym w Europie. Jego wp?ywy turystyczne i kulturalne na ca?ym ?wiecie sprawiaj?, ?e jest to uprzywilejowane miejsce do za?o?enia firmy.

Szeroki zakres ?rodków wsparcia dla zak?adania dzia?alno?ci gospodarczej

Francja zapewnia du?? liczb? pomocy dla przedsi?biorców, którzy chc? za?o?y? lub rozwin?? swoj? dzia?alno?? we Francji.

Pomoc w utworzeniu firmy

 • Pomoc w sprawie doradztwa, wsparcia technicznego lub pomocy finansowej, która jest udzielana na wszystkich etapach projektu. W?ród tych pomocy jest ACCRE. Pozwala on przedsi?biorcy na korzystanie ze zwolnienia ze sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne przez okre?lony czas.
 • ARCE to pomoc na rozpocz?cie dzia?alno?ci gospodarczej ustanowiona przez Pôle Emploi, która umo?liwia bezrobotnym przedsi?biorcom otrzymanie kwoty kapita?owej odpowiadaj?cej 45% pozosta?ej cz??ci zasi?ku dla bezrobotnych. Dzi?ki programowi NACRE twórcy biznesowi mog? korzysta? z kompleksowego wsparcia przez ca?y okres realizacji projektu, nawet do 3 lat.
 • Ponadto we Francji dost?pnych jest wiele innych form pomocy dla osób rozpoczynaj?cych dzia?alno?? gospodarcz?, takich jak po?yczka honorowa Réseau Entreprendre czy mikrokredyt Adie. Do tego wszystkiego dochodz? liczne kredyty oferowane przez francuskie instytucje finansowe oraz wszelkiego rodzaju pomoc publiczna, jak np. kredyt z zerowym oprocentowaniem, fundusze prywatne przeznaczone dla M?P i inne.

 • Wreszcie, istnieje wiele systemów podatkowych i socjalnych zach?t do zak?adania firm we Francji. Obejmuj? one ró?ne ulgi podatkowe, program “M?ode innowacyjne przedsi?biorstwo” itp.

Ekosystem przedsi?biorczo?ci sprzyjaj?cy tworzeniu   

 • Wbrew powszechnej opinii, Francja nie jest krajem wrogim dla tworzenia biznesu. Nie bez powodu oferuje ?rodowisko, w którym dobrze jest rozpocz?? dzia?alno?? gospodarcz?, czego przyk?adem jest obecno?? ponad 1000 inkubatorów przedsi?biorczo?ci. Te struktury wsparcia, doradztwa i finansowania oferuj? swoje wsparcie twórcom w pierwszych etapach ?ycia ich firmy. Mo?na je znale?? we wszystkich dziedzinach dzia?alno?ci, od techniki po turystyk?, tak?e w rolnictwie i rzemio?le.
 • Francja posiada równie? rozwi?zania administracyjne sprzyjaj?ce zak?adaniu przedsi?biorstw, takie jak „partage salarial” czyli forma zatrudnienia mi?dzy przedsi?biorc? a pracownikiem, która pozwala na rozwijanie niezale?nej dzia?alno?ci zawodowej przy zachowaniu ubezpieczenia spo?ecznego klasycznego pracownika…

Znakomite sieci wsparcia

 • Ka?dy przedsi?biorca we Francji nie jest sam. Mog? oni liczy? na wsparcie wielu sieci wsparcia, aby ich projekt zako?czy? si? sukcesem. Je?li Pôle Emploi jest najbardziej znan? struktur?. Jest ich co najmniej dwadzie?cia, w tym Izba Przemys?owo-Handlowa, Izba Rzemie?lnicza, ADIE, AGEFIPH, AFE, Réseau Entreprendre itd.
 • We Francji istnieje równie? wiele organizacji, które oferuj? twórcom biznesu wsparcie w formie coachingu lub zakwaterowania, takich jak inkubatory, szkó?ki biznesu, spó?dzielnie i inkubatory przedsi?biorczo?ci. Krótko mówi?c, we Francji nie b?d? Pa?stwo osamotnieni przy zak?adaniu firmy. Wiele podmiotów czeka na Ciebie i jest gotowych zaanga?owa? si? z Tob? w Twój projekt.

Dojrza?y rynek

Chocia? cz?sto mówi si?, ?e Francja jest 5 lat za Stanami Zjednoczonymi pod wzgl?dem przedsi?biorczo?ci, rynek francuski jest dojrza?y. Zajmuje nawet wysokie miejsce w?ród krajów G20 pod wzgl?dem udzia?u w rynku. To sprawia, ?e Francja jest doskona?ym miejscem do wprowadzania nowych produktów lub rozwoju nowych us?ug.

Szczegó?owy system rachunkowo?ci

Zawsze si? mówi, ?e ksi?gowo?? we Francji to prawdziwy tor przeszkód. Jest to b?ogos?awie?stwo w przebraniu, poniewa? dla przedsi?biorców jest to sposób, aby by? informowanym o ka?dym szczególe tego, co dzieje si? w ich firmach. B?d? mieli wszystkie szczegó?y na temat wszystkich elementów w swojej firmie, ale tak?e na temat tych z konkurencji lub swoich klientów.

Poprawiaj?ca si? kultura przedsi?biorczo?ci

Przez d?ugi czas ubolewano nad kultur? przedsi?biorczo?ci, gdy? by?a ona mniej rozwini?ta ni? gdzie indziej. W ostatnich dziesi?cioleciach sytuacja uleg?a jednak znacznej poprawie. Zaobserwowano pozytywne tendencje, takie jak powstawanie licznych spo?eczno?ci przedsi?biorców u?atwiaj?cych wymian? i kontakty mi?dzy nimi.

Dzi?ki takim strukturom jak France Tech, Francja mo?e w ka?dej chwili sta? si? punktem odniesienia dla startupów na ?wiecie.

Jednoosobowa dzia?alno?? – rzadko??

Wybór formy prawnej jest istotnym problemem dla ka?dego twórcy. Wybór pomi?dzy SARL, SA lub EURL nie jest ?atwy. Co zrobi?, je?li wybra?e? z?y status prawny? We Francji przedsi?biorcy maj? prawo do wypróbowania statusu jednoosobowej dzia?alno?ci. Status ten oferuje wiele korzy?ci, w tym zerowe koszty ksi?gowe i zerowe koszty za?o?enia. Jego najwi?ksz? zalet? jest opodatkowanie. Op?aty naliczane s? wy??cznie od osi?gni?tego obrotu. Nie masz ?adnych obrotów? Wtedy nie masz ?adnych kosztów.

Status jednoosobowej dzia?alno?ci pozwala zatem ka?demu przedsi?biorcy na rozpocz?cie dzia?alno?ci bez ryzyka, na wypróbowanie swojego pomys?u przed wyborem innej formy prawnej.

Niestety wi??e si? on z wysokim podatkiem.

Działalność gospodarcza w Niemczech


Nasze rady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech. 

Nieważne czy chodzi o otworzenie filii czy też zmianę lokalizacji firmy, bo prowadzenie działalności w Niemczech jest świetnym pomysłem. Dlatego, przyjrzyjmy się bliżej najważniejszym powodom, dla których nie pożałujesz tego wyboru.

Dobrobyt

Państwo niemieckie wyszło z kryzysu finansowego z 2009 roku silniejsze ekonomicznie niż wcześniej. Niski poziom bezrobocia jak i wysoki rozwój są jednymi z powodów, dla których niemiecki rynek charakteryzuje się wyjątkową stabilnością. Silną stroną tego kraju jest eksport, a wysoko rozwinięte są sektory takie jak: motoryzacyjny, maszynowy, elektrotechniczny i chemiczny. Z ekonomicznego punktu widzenia, prowadzenie działalności w Niemczech jest zatem bardzo dobrym posunięciem.

Niemiecki wzór

W świecie biznesowym, bardzo znane jest słowo Mittelstand. Nazywa się tak sektor małych i średnich przedsiębiorstw, które pomyślnie operują na swoich niszowych rynkach. Wydajność i niezależność zawdzięczają inwestowaniu w rozwój czy też prace badawcze. Co więcej, za sprawą współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, są w stanie wywrzeć większy impakt na rynku międzynarodowym. Mittelstand to również model, który używają banki, dlatego banki narodowe (takie jak Deutsche Bank) zarówno jak i regionalne współpracują ze sobą. Jeśli należycie do jednej z firm takiego typu, prowadzenie działalności w Niemczech jest świetnym pomysłem.

Struktura systemu podatkowego i sądowniczego

Stabilność struktury podatkowej w Niemczech czyni ją jedną z najbardziej korzystnych pośród krajów wysokorozwiniętych. Udowadniają to niższe o 20% niż we Francji składki nałożone na pracodawców. Dodatkowo, istnieje możliwość zwolnienia z nich kierowników czy też jednostek typu Sp. z o. o. (w Niemczech nazywanymi GmbH). Prawo podatkowe w tym kraju nie należy do skomplikowanych, jednak zaopatrzenie się w dwujęzycznych prawników na pewno się opłaci. Z nimi założenie działalności w Niemczech przyjdzie Wam łatwo.

Wolny rynek

Konkurencja jest jednym z głównych filarów wolnego rynku, a w Niemczech jest bardzo ważną częścią struktury ekonomicznej. Istnienie mniejszej ilości państwowych przedsiębiorstw niż np. we Francji daje więcej wolności na rynku. Dodatkowo Niemcy goszczą u siebie wiele zagranicznych firm i agentów zachęconych przez możliwości rozwoju i przejrzystość interesów.

“Wyprodukowano w Niemczech”

To slogan zagranicą kojarzony ze świetną jakością produktów, a najbardziej w sektorze motoryzacyjnym. Dlatego, produkcja w Niemczech łączy się nie tylko z precyzją wykonania, ale również wykorzystaniem tego prestiżowego oznaczenia. Użycie go w interesach może pomóc firmie wyprzedzić konkurencję na rynku międzynarodowym.

Kultura i język

Jedną z najważniejszych rzeczy potrzebnych do pomyślnego wprowadzenia swojego biznesu do Niemiec jest świetnie przetłumaczona strona. Bez niej, integracja w tym regionie może się nie udać.

W celu uzyskania tłumaczenia idealnie dopasowanego do Niemieckiego rynku, skontaktuj się ze Smylingua. 
Drogą mailową: contact@smylingua.com lub telefonicznie +33 1 76 43 32 76.

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi innymi artykułami:

Tłumaczenie plików przy użyciu InDesign

Tłumaczenie plików przy użyciu InDesign

Posiadasz broszurę stworzoną w InDesign, którą życzysz sobie przetłumaczyć?

Czy już nawiedzają Cię myśli w jaki sposób znajdziesz tłumacza, który się tym zajmie?

My już znamy na to odpowiedź i wiemy jak pomóc Ci w podjęciu się tego wyzwania.

Jak przetłumaczyć broszurę w InDesign?

W Smylingua znamy sposób na import Twoich plików InDesign do używanego przez nas programu SDL Trados Studio. Dzięki temu, nietypowy plik tego rodzaju może zostać pomyślnie przez nas przetłumaczony. Dodatkowo wspomniane oprogramowanie umożliwia nam analizę tekstu np.: powtórzenia (nie zostaną one wtedy wliczone do ceny tłumaczenia!). 

Co więcej, dzięki SDL Trados Studio możliwe jest skorzystanie ze stworzenia pamięci tłumaczeniowej i spersonalizowanego słowniczka dla Twojej firmy. Ten aspekt jest wielce ceniony przez naszych powracających i stałych klientów, gdyż na podstawie wcześniej wykonanych zleceń jesteśmy w stanie stworzyć tekst zintegrowany z resztą Twoich treści. Do tego, zawsze prosimy o załączenie pliku w formacie PDF. Pozwala nam to na posiadanie podglądu podczas procesu tłumaczenia. 

Eksport pliku IDML z InDesign sprawia Ci problem? Oto krótki samouczek.

Istotne jest wcześniejsze przewidzenie na jakie języki przetłumaczone zostaną Twoje pliki. Dlaczego jest to takie ważne? Jednym z powodów może być po prostu przestrzeń zajmowana przez język docelowy. Brak wystarczającego miejsca skutkuje w zachwianiu estetyki tekstu po wyeksportowaniu tłumaczenia do programu Trados.

Firmom zajmującym się marketingiem zalecamy użycie krótkich i zwięzłych wyrażeń, listy punktowanej, tabel i jak największe zagospodarowanie przestrzeni. Dzięki tym prostym wskazówkom eksportacja i importowanie pliku nie będzie zagrożone zaburzeniem układu strony. Równie pomocne w tej sytuacji jest wstawianie dodatkowych wierszy przy użyciu komendy SHIFT + RETURN.

Pamiętaj, aby przesłać nam wszystkie obrazy i czcionki użyte w pliku zleconym do tłumaczenia. Pozwoli nam to na odtworzenie początkowego układu strony jeśli nastąpią problemy z eksportowaniem. 

Czy masz coś jeszcze na myśli?

Warto jest zweryfikować czy użyte obrazy również posiadają tekst do przetłumaczenia. Jak najbardziej, technologia pozwala nam na wiele korzystnych możliwości dzięki funkcji eksportu i importu plików IDML. Jednak może z wielu powodów również sprawić trudności przez zaburzenie układu strony. 

Mamy nadzieję, że nasz artykuł dotyczący tłumaczenia plików IDML z InDesign rozjaśnił trochę ten proces. W razie dodatkowych pytań, jesteśmy do Twojej dyspozycji. 

Nasze biuro tłumaczeń Smylingua serdecznie zaprasza do kontaktu:

Tel: +33 1 76 43 32 76

E-mail: contact@smylingua.com

Zapraszamy również do zapoznania się z naszymi artykułami na temat: 

Transkreacja: kreatywne tłumaczenie?

Transkreacja: kreatywne tłumaczenie?

“Transkreacja jest dla tłumaczeń tym, czym copywriting jest dla pisania”. (Percy Balemans)

Definicja

Wyraz transkreacja pochodzi od połączenia angielskich słów “translation” i “creation”. Znaczy on dokładnie to samo: idealną mieszankę stworzoną z oryginalnego tłumaczenia oraz inwencji twórczej autora, dlatego znajduje swoje wykorzystanie w marketingu i reklamie. 

Przetłumaczenie przekazu marki, a przy tym przystosowanie go do grupy odbiorców wykazując się przy tym finezją i kreatywnością jest niezbędne dla międzynarodowych firm.

Zalety transkreacji

To proste, transkreacja jest potrzebna w celu bezbłędnego przełożenia pewnej wiadomości z jednej kultury do drugiej. Niektóre przykłady transkreacji mogą nam posłużyć jako dowód na istotność dobrej agencji tłumaczeń. W Smylingua, przygotowując tłumaczenia, idziemy krok dalej, tłumacząc koncepty i dostosowując je do kultury odbiorców. Gdy Smylingua wykonuje transkreację dla Ciebie, możesz spać spokojnie.

Przykłady złej transkreacji

Na przykład, sytuacja modelu Forda o nazwie “Pinto” w Brazylii. W tym kraju, “pinto” jest kolokwialnym określeniem na małe genitalia. Łatwo zauważyć jak krąg odbiorców marki może to odebrać…

Producent odkurzaczy Electrolux wybrał slogan reklamowy “Nic nie ssie jak Electrolux”. Co nie było dobrym pomysłem, ponieważ pewna grupa osób zrozumiała to opacznie w następujący sposób – “Nic nie jest tak słabe jak Electrolux”. Ten przykład idealnie obrazuje jak niekorzystne tłumaczenie może szkodliwie wpłynąć na Twoją reklamę!

Przykłady dobrej transkreacji

Według nas, to Tefal – marka produkująca artykuły kuchenne, świetnie poradził sobie z przetłumaczeniem swojego niemieckiego sloganu “Ohne Tefal. Ohne mich” na język hiszpański…

Jaki był tego rezultat?

“¿Te falta Tefal?” (Potrzebujesz Tefal?)

Wszyscy znamy slogan Haribo brzmiący – “Haribo smak radości, dla dzieci i dorosłych”. Niemiecka marka poprosiła tłumaczy z całego świata o zachowanie oryginalnego rytmu w celu przetłumaczenia piosenki na różne języki.

Oryginalny slogan po niemiecku brzmi:  “Haribo macht Kinder Froh und Erwachsene ebenso”.

Zaś po francusku: “Haribo, c’est beau la vie, pour les grands et les petits”.

Transkreacja nie polega tylko i wyłącznie na tłumaczeniu słów, ale również rytmu, warstwy wizualnej itp. Dlatego warto zdać sobie sprawę, że tłumacze potrzebują, w niektórych zleceniach więcej czasu, aby wpaść na pomysł, który wiernie odda znaczenie oryginalnego tekstu.

Z kolei interesująca jest sytuacja VW oraz Renault, marek samochodowych wykorzystujących transkreację bez tłumaczenia! Kto w Niemczech nie zna starego sloganu Renault pojawiającego się w telewizji i brzmiącego:

“Renault – Créateur d’automobile” i to samo może być powiedziane na temat VW, ponieważ prawie wszyscy znają “VW – Das Auto”.

My jednak zalecamy używać tej taktyki z ostrożnością. Prawdziwa transkreacja jest wykuta specjalnie dla Twoich odbiorców, dlatego jej efekt jest tak znaczący. Nie zapomnij, słaba transkreacja może surowo kosztować Twój wizerunek…

Transkreacja czy tłumaczenie?

Czytania tego artykułu z pewnością uświadomiło Cię jak ważne jest dla międzynarodowych firm dostosowanie ich przesłania do kultury swoich odbiorców.

Najczęściej transkreacja znajduje swoje zastosowanie jako narzędzie do:

 • Brandingu
 • Kreowania tożsamości firmy
 • Marketingu
 • Zewnętrzna komunikacja
 • Reklama

Znana tłumaczka i pisarka amerykańska, Lydia Davis raz powiedziała:

Ograniczenia, które dyktują tłumaczenia są frustrującą cechą tłumaczeń; wierne przełożenie tekstu, unikanie chęci użycia własnego stylu lub co gorsze, dać wyraz własnym pomysłom

Używając transkreacji, obieramy inną ścieżkę. Taką, która koncentruje się na przystosowaniu tekstu do Twojej grupy odbiorców i nie pomija znaczenia tekstu źródłowego.

Jeśli tłumaczenie jest posłuszną owieczką, transkreacja jest szaloną gwiazdą rocka

Najistotniejszym celem transkreacji jest przekazanie informacji… jakkolwiek jest to możliwe! 

Najogólniej rzecz biorąc, oznacza to, że tekst źródłowy, który na początku mógł mieć formę akapitu, może zamienić się w jedno zdanie. Co za tym idzie, jedno zdanie może zostać wyrażone w jednym słowie, a czasem możliwe jest kompletne przeobrażenie go w nową formę treści. W tym zabiegu kreatywność to credo.

Dlatego właśnie transkreator powinien posługiwać się szerszymi kompetencjami niż tłumacz. Należą do nich dodatkowe umiejętności, a m.in. doświadczenie w sektorze reklam i szczególnie kreatywny umysł.

Nadal zastanawiasz się czy wybrać zwykłe tłumaczenie czy transkreację? Możesz to z nami skonsultować – zaproponujemy Ci ofertę pasującą do Twoich indywidualnych potrzeb!

Dlatego nie zapomnij że, wynajęcie agencji tłumaczeń jest zawsze lepszym wyborem!

Jeśli chcesz zadać nam jakieś pytania czy też potrzebujesz więcej informacji, nie krępuj skontaktować się ze Smylingua nawet dzisiaj. Jesteśmy dostępni przez e-mail: contact@smylingua.com oraz przez telefon: +33 1 76 43 32 76.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!