Dlaczego warto rozpocz?? dzia?alno?? we Francji?

Dlaczego warto rozpocz?? dzia?alno?? we Francji?

Zak?adanie dzia?alno?ci gospodarczej we Francji: 

Ka?dego roku wielu przedsi?biorców wybiera Francj? na siedzib? swojej firmy ze wzgl?du na jej liczne zalety. Oto tylko kilka z nich:  

 • Uproszczone formalno?ci 

Je?li chodzi o zak?adanie dzia?alno?ci gospodarczej, Francja jest cz?sto lekcewa?ona. A jednak jest to jeden z krajów G20, w którym naj?atwiej jest za?o?y? firm?. Formalno?ci zwi?zane z za?o?eniem firmy we Francji obejmuj? 7 etapów, w porównaniu ze ?redni? 7,6 dla krajów G20.  

Aby za?o?y? firm? we Francji, nale?y przej?? przez nast?puj?ce etapy: wybór formy prawnej, sporz?dzenie umowy spó?ki, ustanowienie kapita?u, sporz?dzenie listy aktów, wype?nienie formularza M0/P0, opublikowanie og?oszenia prawnego i z?o?enie akt w Centre des Formalités des Entreprises 

Wszystkie te kroki mo?na wykona? w ci?gu 7 dni w porównaniu ze ?redni? 22 dni dla krajów G20.  

 • Odskocznia do Europy 

Jako strategiczna brama do rynku europejskiego, Francja wzbudza zaufanie inwestorów i przedsi?biorców. Do jego g?ównych atutów nale?? stabilna demokracja, doskona?a sie? komunikacyjna, infrastruktura, która nale?y do najlepszych na ?wiecie, oraz liczne mi?dzynarodowe porty lotnicze.  

Innym wa?nym atutem Francji jest jako?? jej edukacji i kwalifikacje si?y roboczej. Kraj ten jest znany z wielu ?wiatowej klasy szkó? i uniwersytetów oraz z oferowania wysokiego poziomu szkole? w sektorach o wysokiej warto?ci dodanej. Dzi?ki temu Francja sta?a si? prawdziw? wyl?garni? potencjalnych pracowników. 

 • Geografia

Nie nale?y równie? zapomina?, ?e Francja cieszy si? wyj?tkowym po?o?eniem geograficznym w Europie. Jego wp?ywy turystyczne i kulturalne na ca?ym ?wiecie sprawiaj?, ?e jest to uprzywilejowane miejsce do za?o?enia firmy.

Szeroki zakres ?rodków wsparcia dla zak?adania dzia?alno?ci gospodarczej

Francja zapewnia du?? liczb? pomocy dla przedsi?biorców, którzy chc? za?o?y? lub rozwin?? swoj? dzia?alno?? we Francji.

Pomoc w utworzeniu firmy

 • Pomoc w sprawie doradztwa, wsparcia technicznego lub pomocy finansowej, która jest udzielana na wszystkich etapach projektu. W?ród tych pomocy jest ACCRE. Pozwala on przedsi?biorcy na korzystanie ze zwolnienia ze sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne przez okre?lony czas.
 • ARCE to pomoc na rozpocz?cie dzia?alno?ci gospodarczej ustanowiona przez Pôle Emploi, która umo?liwia bezrobotnym przedsi?biorcom otrzymanie kwoty kapita?owej odpowiadaj?cej 45% pozosta?ej cz??ci zasi?ku dla bezrobotnych. Dzi?ki programowi NACRE twórcy biznesowi mog? korzysta? z kompleksowego wsparcia przez ca?y okres realizacji projektu, nawet do 3 lat.
 • Ponadto we Francji dost?pnych jest wiele innych form pomocy dla osób rozpoczynaj?cych dzia?alno?? gospodarcz?, takich jak po?yczka honorowa Réseau Entreprendre czy mikrokredyt Adie. Do tego wszystkiego dochodz? liczne kredyty oferowane przez francuskie instytucje finansowe oraz wszelkiego rodzaju pomoc publiczna, jak np. kredyt z zerowym oprocentowaniem, fundusze prywatne przeznaczone dla M?P i inne.

 • Wreszcie, istnieje wiele systemów podatkowych i socjalnych zach?t do zak?adania firm we Francji. Obejmuj? one ró?ne ulgi podatkowe, program “M?ode innowacyjne przedsi?biorstwo” itp.

Ekosystem przedsi?biorczo?ci sprzyjaj?cy tworzeniu   

 • Wbrew powszechnej opinii, Francja nie jest krajem wrogim dla tworzenia biznesu. Nie bez powodu oferuje ?rodowisko, w którym dobrze jest rozpocz?? dzia?alno?? gospodarcz?, czego przyk?adem jest obecno?? ponad 1000 inkubatorów przedsi?biorczo?ci. Te struktury wsparcia, doradztwa i finansowania oferuj? swoje wsparcie twórcom w pierwszych etapach ?ycia ich firmy. Mo?na je znale?? we wszystkich dziedzinach dzia?alno?ci, od techniki po turystyk?, tak?e w rolnictwie i rzemio?le.
 • Francja posiada równie? rozwi?zania administracyjne sprzyjaj?ce zak?adaniu przedsi?biorstw, takie jak „partage salarial” czyli forma zatrudnienia mi?dzy przedsi?biorc? a pracownikiem, która pozwala na rozwijanie niezale?nej dzia?alno?ci zawodowej przy zachowaniu ubezpieczenia spo?ecznego klasycznego pracownika…

Znakomite sieci wsparcia

 • Ka?dy przedsi?biorca we Francji nie jest sam. Mog? oni liczy? na wsparcie wielu sieci wsparcia, aby ich projekt zako?czy? si? sukcesem. Je?li Pôle Emploi jest najbardziej znan? struktur?. Jest ich co najmniej dwadzie?cia, w tym Izba Przemys?owo-Handlowa, Izba Rzemie?lnicza, ADIE, AGEFIPH, AFE, Réseau Entreprendre itd.
 • We Francji istnieje równie? wiele organizacji, które oferuj? twórcom biznesu wsparcie w formie coachingu lub zakwaterowania, takich jak inkubatory, szkó?ki biznesu, spó?dzielnie i inkubatory przedsi?biorczo?ci. Krótko mówi?c, we Francji nie b?d? Pa?stwo osamotnieni przy zak?adaniu firmy. Wiele podmiotów czeka na Ciebie i jest gotowych zaanga?owa? si? z Tob? w Twój projekt.

Dojrza?y rynek

Chocia? cz?sto mówi si?, ?e Francja jest 5 lat za Stanami Zjednoczonymi pod wzgl?dem przedsi?biorczo?ci, rynek francuski jest dojrza?y. Zajmuje nawet wysokie miejsce w?ród krajów G20 pod wzgl?dem udzia?u w rynku. To sprawia, ?e Francja jest doskona?ym miejscem do wprowadzania nowych produktów lub rozwoju nowych us?ug.

Szczegó?owy system rachunkowo?ci

Zawsze si? mówi, ?e ksi?gowo?? we Francji to prawdziwy tor przeszkód. Jest to b?ogos?awie?stwo w przebraniu, poniewa? dla przedsi?biorców jest to sposób, aby by? informowanym o ka?dym szczególe tego, co dzieje si? w ich firmach. B?d? mieli wszystkie szczegó?y na temat wszystkich elementów w swojej firmie, ale tak?e na temat tych z konkurencji lub swoich klientów.

Poprawiaj?ca si? kultura przedsi?biorczo?ci

Przez d?ugi czas ubolewano nad kultur? przedsi?biorczo?ci, gdy? by?a ona mniej rozwini?ta ni? gdzie indziej. W ostatnich dziesi?cioleciach sytuacja uleg?a jednak znacznej poprawie. Zaobserwowano pozytywne tendencje, takie jak powstawanie licznych spo?eczno?ci przedsi?biorców u?atwiaj?cych wymian? i kontakty mi?dzy nimi.

Dzi?ki takim strukturom jak France Tech, Francja mo?e w ka?dej chwili sta? si? punktem odniesienia dla startupów na ?wiecie.

Jednoosobowa dzia?alno?? – rzadko??

Wybór formy prawnej jest istotnym problemem dla ka?dego twórcy. Wybór pomi?dzy SARL, SA lub EURL nie jest ?atwy. Co zrobi?, je?li wybra?e? z?y status prawny? We Francji przedsi?biorcy maj? prawo do wypróbowania statusu jednoosobowej dzia?alno?ci. Status ten oferuje wiele korzy?ci, w tym zerowe koszty ksi?gowe i zerowe koszty za?o?enia. Jego najwi?ksz? zalet? jest opodatkowanie. Op?aty naliczane s? wy??cznie od osi?gni?tego obrotu. Nie masz ?adnych obrotów? Wtedy nie masz ?adnych kosztów.

Status jednoosobowej dzia?alno?ci pozwala zatem ka?demu przedsi?biorcy na rozpocz?cie dzia?alno?ci bez ryzyka, na wypróbowanie swojego pomys?u przed wyborem innej formy prawnej.

Niestety wi??e si? on z wysokim podatkiem.

Dzia?alno?? w Niemczech

Dzia?alno?? w Niemczech

Dzia?alno?? w Niemczech

Dzia?alno?? w Niemczech, niezale?nie od tego, czy chodzi o za?o?enie spó?ki, czy o przeniesienie przedsi?biorstwa, otwarcie firmy gospodarczej w Niemczech jest dla francuskich przedsi?biorstw dobrym wyborem i nie tylko dla nich. Istniej? tradycyjne i geograficzne powi?zania mi?dzy naszymi dwoma krajami, dodatkowo Niemcy maj? siln? gospodark? i interesuj?ce ramy fiskalne. Przyjrzyjmy si? bli?ej najwa?niejszym powodom, dla których warto przeprowadzi? si? do Niemiec i otworzy? tam dzia?alno??.

Powodzenie

Niemcy wysz?y z kryzysu w 2009 roku silniejsze gospodarczo ani?eli wcze?niej. Niskie bezrobocie i wysoki wzrost dzia?alno??i w Niemczech przyczyniaj? si? do dobrobytu i stabilno?ci niemieckiego rynku . Niemcy s? szczególnie silne w tych eksportach, najlepsze sektory to motoryzacja, budowa maszyn, elektrotechnika czy chemia. Zak?adanie dzia?alno?ci w Niemczech jest wi?c  uzasadnionym krokiem ekonomicznym.

Niemiecki model

Cz?sto s?yszymy o niemieckim modelu , jest to nieco niejasne okreslenie, który cz?sto odnosi si? do Mittelstand. Firmy ?redniej wielko?ci, wyspecjalizowane w niszach rynkowych, o wysokiej konkurencyjno?ci. Jedn? z przyczyn ich sukcesu jest to, ?e inwestuj? du?e ?rodki w badania i rozwój, co pozwala im na wprowadzanie innowacji i zachowanie niezale?no?ci. Ponadto w Niemczech panuje silny “duch przemys?u”. ?rednie przedsi?biorstwa cz?sto wspó?pracuj? z du?ymi firmami, aby uzyska? wi?ksz? si?? przebicia na rynku mi?dzynarodowym.

Ten Mittelstand jest równie? modelem stosowanym w bankach, wi?c mamy banki krajowe, takie jak Deutsche Bank, i banki regionalne, które dzia?aj? w sieci.

Je?li jeste? jedn? z takich firm, przeprowadzka do Niemiec jest oczywistym wyborem.

Ramy podatkowe i prawne

System podatkowy w Niemczech jest jednym z najkorzystniejszych w?ród najwi?kszych krajów uprzemys?owionych, w szczególno?ci dlatego, ?e jest stabilny. Na przyk?ad, sk?adki dla pracodawcy wynosz? w Niemczech 20%, czyli o po?ow? mniej ni? we Francji, a kierownicy lub wspólnicy odpowiednika SARL (GmbH w j?zyku niemieckim) mog? by? nawet ca?kowicie zwolnieni z podatku. Jednak opodatkowanie w Niemczech jest nieco skomplikowane. Nie zapomnij zabra? ze sob? kompetentnych dwuj?zycznych prawników, aby uzyska? najlepsz? porad?. Pomog? Ci oni w ?atwiejszym zadomowieniu si? w Niemczech.

Wolny rynek

Znaczenie konkurencji i zasady wolno?ci rynkowej jest bardziej widoczny ni? we Francji. Jest tam znacznie mniej upa?stwowionych firm ni? we Francji, co pozostawia wi?cej swobody rynkowi. Równie? Niemcy ch?tnie przyjmuj? zagraniczne firmy i po?redników, zawsze na zasadzie wolnego rynku, z warto?ciami konkurencji i przejrzysto?ci.

“Made in Germany”

W ?wiadomo?ci ludzi spoza Niemiec oznaczenie to jest cz?sto znakiem jako?ci, zw?aszcza w tak silnych sektorach jak przemys? motoryzacyjny. Dlatego te? posiadanie zak?adu produkcyjnego w Niemczech jest korzystne, aby móc przyj?? t? nazw? i zyska? konkurencyjno?? w stosunku do konkurentów na rynku mi?dzynarodowym.

Po s?siedzku

Kolejn? zalet? rynku niemieckiego dla firm francuskich jest oczywi?cie jego blisko??. Rynek niemiecki jest stabilny, a przede wszystkim znacznie mniej odleg?y ni? na przyk?ad Ameryka ?aci?ska. Nie tylko geograficznie, ale i kulturowo jeste?my sobie bli?si, a sposób dzia?ania naszych firm jest podobny. Od 1961 roku Francja jest g?ównym partnerem handlowym Niemiec! Za?o?enie dzia?alno?ci w Niemczech jako francuska firma mo?e by? pewnym wyborem ze wzgl?du na blisko?? oraz sojuszem mi?dzy oboma krajami.

J?zyk i kultura

Najwa?niejsz? rzecz? przy zak?adaniu dzia?alno?ci w Niemczech jest posiadanie strony internetowej przet?umaczonej na j?zyk niemiecki. Bez tego nie mogliby?cie si? zintegrowa? Outre-Rhin.

Dlatego za?ó? dzia?alno?? w Niemczech!

Aby uzyska? t?umaczenie dostosowane do Niemiec oraz do ich kultury, skontaktuj si? z firm? biuro t?umacze? Smylingua.

Polecane linki : https://www.firma-w-niemczech.pl/jak-zalozyc-firme-w-niemczech/

Skontaktuj si? z nami ju? dzi? poprzez e-mail na adres contact@smylingua.com lub telefonicznie +33 1 76 43 32 76.

Zapraszamy równie? do zapoznania si? z naszymi artyku?ami na temat:

Zapisz si? do naszego newslettera i b?d? na bie??co z mi?dzynarodowymi nowo?ciami Smylingua 🙂

* indicates required

First Name

Imi?

Last Name

Birthday

/( mm / dd )

Untitled

T?umaczenie plików InDesign

T?umaczenie plików InDesign

T?umaczenie plików InDesign.

Czy stworzy?e? broszur? w programie InDesign, któr? chcesz przet?umaczy??

Zastanawiasz si?, jak, na Boga, znajdziesz t?umacza, który potrafi bezpo?rednio t?umaczy? w InDesign?
Psss … mamy sekret: My to potrafimy!

Dlaczego?

W biurze t?umacze? Smylingua mo?emy zaimportowa? Pa?stwa pliki InDesign w formacie IDML bezpo?rednio do naszego oprogramowania t?umaczeniowego SDL TRADOS Studio.

Tak wi?c, pomimo “egzotycznego” formatu pliku, mo?esz w pe?ni wykorzysta? mo?liwo?ci naszego profesjonalnego oprogramowania do t?umacze?.

Zawsze nale?y nam przes?a? plik PDF – b?dzie on s?u?y? jako punkt odniesienia w trakcie t?umaczenia i umo?liwi nam to wizualizacj? dla t?umacza.

Za pomoc? oprogramowania przeprowadzamy mi?dzy innymi analiz? tekstu, cho?by np: powtórzenie s?ów nie maj?cych zwi?zku z tym co jest rozliczane w cenie.

Kolejn? zalet? jest to, ?e dzi?ki oprogramowaniu  SDL TRADOS STUDIO mo?na korzysta? z t?umacze? InDesign, tworz?c jednocze?nie w?asn? pami?? t?umaczeniow? oraz w?asny glosariusz firmowy.

Tak wi?c, je?li ju? zamówi?e? t?umaczenia w biurze t?umacze? Smylingua lub je?li wspó?pracujesz z nami w dalszej perspektywie, mo?e to by? tylko korzystne: nasza analiza powtórze? w tek?cie obejmuje równie? t?umaczenia ju? wykonane z wykorzystaniem pami?ci t?umaczeniowej.

Nie wiesz, jak wyeksportowa? plik IDML z programu InDesign? Oto krótki przewodnik.

Najlepiej zastanowi? si?, na jaki j?zyk chcesz t?umaczy?, tworz?c go. Dlaczego jest to wa?ne?

Na przyk?ad, t?umaczenia na j?zyk niemiecki wymaga znacznie wi?cej miejsca ni? j?zyk francuski. Je?li w formacie InDesign nie ma wystarczaj?cej ilo?ci miejsca, mo?e to prowadzi? do nieestetycznego przepe?nienia tekstu i ?amania linii podczas eksportu po przet?umaczeniu go w programie Trados.

Wskazówka dla dzia?u marketingu: utrzymuj zdania krótkie i zrozumia?e, wypunktowane listy, tabele, bez zb?dnych bia?ych plam i zak?adek, aby pomóc w sprawnym imporcie i eksporcie przy zachowaniu uk?adu graficznego!

Je?li chcesz wstawi? nowe linie do pliku InDesign, najlepiej jest u?y? “Shift-Return” (klawisz Shift i Enter na klawiaturze, który powoduje powrót do linii). U?atwia równie? zgodno?? uk?adu po przet?umaczeniu.

Nie zapomnij nam przes?a? obrazów i czcionek u?ytych w pliku, które chcesz przet?umaczy?. Elementy te pozwalaj? nam na ponowne wykonanie oryginalnego uk?adu w przypadku problemów z eksportem.

O czym jeszcze musisz pomy?le? kiedy robisz ?umaczenie plików InDesign??

Nale?y rozwa?y?, czy zdj?cia zawieraj? równie? tekst do przet?umaczenia. Nale?y równie? zauwa?y?, ?e technologia z pewno?ci? oferuje nam wielkie mo?liwo?ci poprzez import-eksport plików IDML… ale mo?e to jednak prowadzi? do problemów z uk?adem z ró?nych powodów wymienionych powy?ej.

Zobacz równie? na stronie InDesign : https://helpx.adobe.com/pl/support/indesign.html

Mamy nadziej?, ?e nasz artyku? o t?umaczeniu plików InDesign do formatu IDML pomóg? Ci rozja?ni? temat i pozostajemy do Twojej dyspozycji, aby Ci? poprowadzi?! Nie wahaj si? skontaktowa? z firm? Smylingua telefonicznie pod numerem +33 1 76 43 32 76 lub za po?rednictwem poczty elektronicznej pod adresem contact@smylingua.com .

Zapraszamy równie? do zapoznania si? z naszymi artyku?ami na temat: 

#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }

/* Add your own Mailchimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.

We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */

Zapisz si? do naszego newslettera i b?d? na bie??co z mi?dzynarodowymi nowo?ciami Smylingua 🙂

* indicates required

Email Address *

First Name

Last Name

Birthday

/( mm / dd )

Untitled

Bas du formulaire

Transkreacja oraz t?umaczenie? Jaka jest ró?nica?

Transkreacja oraz t?umaczenie? Jaka jest ró?nica?

Transkreacja oraz T?umaczenie

 “Transkreacja jest dla t?umaczenia tym, czym redakcja dla pisania” (Percy Balemans)

Definicja

Transkreacja jest po??czeniem s?ów “t?umaczenie” oraz “tworzenie ” i dok?adnie to oznacza : znakomity koktajl powsta?y z po??czenia oryginalnego t?umaczenia i nowych “kreacji”.

Nie bez powodu transkreacja jest cz?sto wykorzystywana w marketingu i reklamie. Z tego wzgl?du, dla mi?dzynarodowych marek istotne staje si? t?umaczenie w sposób oryginalny przekazu swojej marki, aby dostosowa? go do grupy docelowej z finezj? i kreatywno?ci?, czyli w?a?nie u?yciem transkreacji.

Dlaczego transkreacja?

Zapewne ju? si? domy?lasz: transkreacja jest konieczna, gdy przekaz musi by? perfekcyjnie przeniesiony z jednej kultury do drugiej Kilka przyk?adów transkreacji poka?e Pa?stwu, dlaczego tak wa?ne jest korzystanie z us?ug biura t?umacze? specjalizuj?cego si? w transkreacji. W Smylingua t?umaczymy wi?cej ni? jedynie s?owa, t?umaczymy ide? i dostosowujemy j? do kultury docelowej. Zaufaj wi?c Smylingua dla swoich transkreacji.

 

Przyk?ady z?ych transkrypcji

Model samochodu Ford “Pinto”: W Brazylii “Pinto” odnosi si? w kulturze popularnej do ma?ych m?skich genitaliów, wi?c mo?na sobie wyobrazi?, jaki problem mo?e to powodowa?…

Electrolux, producent odkurzaczy, postanowi? wykorzysta? has?o reklamowe“Nothing sucks like at Electrolux“. Nie by? to najlepszy pomys?, poniewa? niektórzy Anglicy to zrozumieli w taki sposób: “Nic nie jest bardziej do bani ni? Electrolux”. Jest to doskona?y przyk?ad z?ego t?umaczenia, który mo?e mie? negatywny wp?yw na Twój marketing!

Przyk?ady dobrych transkrypcji

Naszym zdaniem, Tefal zrobi? to bardzo dobrze, ze swoim has?em “Ohne Tefal. Ohne mich.” ( odpowiednik w j?zyku

francuskim : Tefal, jak mo?na bez niego ?y??), kiedy przet?umaczono go na j?zyk hiszpa?ski. Wynik? “¿Te falta Tefal?” (Czy brakuje Ci Tefala?)

Wszyscy znamy slogan Haribo “Haribo, ?ycie jest pi?kne, dla m?odych oraz starszych”. Niemiecka firma ma ten sam dowcip ze swoim oryginalnym sloganem “Haribo macht Kinder Froh und Erwachsene ebenso”, który zosta? zachowany dla reklamy we Francji oraz w innych krajach.

Transkreacja to nie tylko s?owa, to tak?e rytm, rym, itp. Wa?ne jest równie?, aby zda? sobie spraw?, ?e czasami t?umacze musz? si? chwil? zastanowi?, zanim znajd? idealne rozwi?zanie.

Ciekawe jest jednak to, ?e na przyk?ad Volkswagen i Renault z powodzeniem dokona?y transkreacji… nie t?umacz?c niczego!

Ka?dy Niemiec zna stary slogan reklamowy Renault: “Renault – twórca motoryzacji” I to samo mo?na powiedzie? o Francuzach, bo wszyscy Francuzi znaj? has?o“Volkswagen – Das Auto“.

Jednak nie zalecamy tej strategii, poniewa? transkreacja b?dzie wtedy specjalnie zaprojektowana dla odbiorców docelowych i z tego powodu b?dzie mia?a wi?kszy wp?yw. Nie zapominaj, ?e z?a transkreacja mo?e kosztowa? Ci? utrat? wizerunku marki…

 

Transkreacja czy t?umaczenie?

Czytaj?c ten artyku?, na pewno zauwa?y?e?, ?e bardzo wa?ne jest, aby marki mi?dzynarodowe dostosowa?y swoje przes?anie do to?samo?ci kulturowej kraju docelowego, przy jednoczesnym poszanowaniu negatywnych konotacji.

Ogólnie rzecz bior?c, transkreacja nadaje si? do nast?puj?cych celów:

 • Marka
 • Wizerunek marki
 • Marketing
 • Komunikacja zewn?trzna w ogólno?ci
 • Reklama

Lydia Davis, znana ameryka?ska t?umaczka i pisarka, powiedzia?a:

“Frustruj?c? cech? t?umaczenia jest skr?powanie narzucone przez t? prac?; trzeba by? wiernym tekstowi, unika? pisania we w?asnym stylu lub, co gorsza, wyra?ania w?asnych pomys?ów”

W przypadku transkreacji, stosujemy bardziej ukierunkowane podej?cie, dostosowuj?c tekst do odbiorców docelowych, nie zapominaj?c o znaczeniu przekazanym przez ?ród?owy tekst.

Tam, gdzie t?umaczenie jest potuln? i uleg?? owieczk?, transkreacja to dziki wilk.

Transkreacja ma tylko jeden cel: dostarczy? w?a?ciwy przekaz… niewa?ne jak! Mo?e to oznacza?, ?e pojedyncze s?owo w tek?cie oryginalnym mo?e sta? si? zdaniem w tek?cie docelowym, lub zdanie mo?e sta? si? pojedynczym s?owem, ewentualnie mo?e to skutkowa? now? zaadaptowan? tre?ci?. W ka?dym razie motto równa si? kreatywno??.

Dlatego w?a?nie transkreator musi mie? szerszy zakres dzia?ania ni? t?umacz. Inne umiej?tno?ci to do?wiadczenie w bran?y reklamowej i wysoki poziom kreatywno?ci.

Polecany artyku?y :

https://translax.eu/transkreacja-czyli-translacopywriting/

Transkreacja – definicja, znaczenie i przyk?ady

https://supertlumacz.pl/transkreacja-czym-jest-i-jak-ja-wykorzystac-w-codziennej-pracy/

Nadal nie jeste? pewien, czy t?umaczenie lub transkreacja jest dla Ciebie odpowiedne? Porozmawiajmy o tym, a my z?o?ymy Ci ofert?. Ze Smylingua mo?na skontaktowa? si? telefonicznie pod numerem +33 1 76 43 32 76 lub za po?rednictwem poczty elektronicznej pod adresem contact@smylingua.com

 

Je?li wybra?e? t?umaczenie, mo?esz równie? przeczyta? nasz artyku? “B??dy w t?umaczeniu,których nale?y unika?” .

Zapraszamy do zapoznania si? równie?  z naszymi artyku?ami na temat:

 

Zapisz si? do naszego newslettera i b?d? na bie??co z mi?dzynarodowymi nowo?ciami Smylingua 🙂

* indicates required Email Address * First Name

Last Name Birthday

/( mm / dd ) Untitled

 

Transkreacja

Napisy czyli t?umaczenia audiowizualne

Napisy czyli t?umaczenia audiowizualne

Napisy czyli t?umaczenia audiowizualne

Napisy czyli t?umaczenia audiowizualne. Napisy s? aktualnie bardzo obecne w naszych mediach: telewizji, filmach na YouTube, platformach streamingowych.

Jeste? u siebie w domu, szukaj?c co obejrze? na Netflix i odkrywasz nowy serial, z wyj?tkiem, ?e nie jest w VF (francuska wersja), co z tym robisz?

Opcj? jest ogl?danie go w VOSTFR (Oryginalna wersja z francuskimi napisami). Czy zastanawia?e? si? kiedy? jak powstaj? napisy?

T?umaczenie audiowizualne

Napisy stanowi? cz??? specjalizacji t?umaczeniowej: t?umaczenia audiowizualne. To ostatnie obejmuje wiele aspektów:

– T?umaczenie scenariuszy i scenopisów

– Napisy intralingwalne (napisy w tym samym j?zyku dla nies?ysz?cych i niedos?ysz?cych)

– Napisy mi?dzyj?zykowe (napisy z jednego j?zyka na drugi)

– Audiodeskrypcja (proces opisywania tre?ci audiowizualnych dla osób niewidomych i niedowidz?cych)

– Napisy na ?ywo (jak w przypadku wyst?pie? Prezydenta )

– Dubbing

– Voice-over (g?os mówi?cy nad g?osem oryginalnym, cz?sto u?ywany w zagranicznych audycjach i wywiadach)

– Surtitling (dla teatru i opery)

Istniej? równie? inne dyscypliny, ale najbardziej znane to dubbing oraz napisy.

Szczególne cechy napisów

Napisy to nie tylko linia pod filmem. w istocie, istniej? zasady, których nale?y przestrzega?.

Ogóln? zasad? jest, ?e podtytu? nie powinien przekracza? 37 znaków w wierszu (mo?esz nie zdawa? sobie z tego sprawy, ale jest to bardzo ma?o) i powinien zawiera? maksymalnie 2 zdania.

Nale?y równie? uwa?a? na znaki specjalne, poniewa? czasami mog? one nie zosta? wykryte lub mog? prowadzi? do problemów z kodowaniem (np. : ?).

Odst?p mi?dzy napisami powinien wynosi? co najmniej 4 klatki na sekund? i nale?y zwróci? uwag?, aby napisy nie nachodzi?y na siebie. Ponadto nale?y wzi?? pod uwag? liczb? znaków na sekund?, aby zapewni? przyjemne wra?enia podczas czytania.

Tworzenie napisów odbywa si? za pomoc? specjalistycznego oprogramowania i mo?e by? nieco podobne do oprogramowania edycji wideo. T?umacz musi by? przeszkolony w obs?udze tych programów, aby móg? tworzy? napisy.

Etapy tworzenia napisów

Tworzenie napisów to czasoch?onne zaj?cie , dlatego ich cena jest wy?sza ni? tradycyjne t?umaczenia. Poni?ej przedstawiamy kroki tworzenia napisów:

 • ?ledzenie

Polega ona na odnotowaniu kodów czasowych w nagraniu wideo. To znaczy, aby zidentyfikowa? punkty wej?cia i wyj?cia dla ka?dej wypowiedzi.

Czasami jest ona wykonywana przez technika, ale mo?e by? równie? wykonywana przez t?umacza.

 • Synchronizacja

Jest to etap, w którym t?umacz tworzy napisy, a tak?e dostosowuje dialogi filmu do napisów.

Czasami trudno jest dok?adnie dopasowa? wypowied? bohatera, poniewa?, jak ju? wspomnieli?my, istnieje limit znaków w zdaniu, co cz?sto zmusza t?umacza do syntezy.

 • Symulacja

Ten krok ma na celu sprawdzenie, czy napisy pasuj? do p?ynno?ci filmu. T?umacz dokonuje równie? sprawdzenia pisowni i wprowadza ostateczne poprawki do kodu czasowego.

Efektem ko?cowym jest plik (zazwyczaj w formacie srt. lub ssa.), który mo?na doda? do dowolnego filmu.

Dodatkowe us?ugi 

W zale?no?ci od sytuacji mog? by? konieczne kolejne dodatkowe kroki :

 • Pisanie listy dialogowej

Czasami klienci prosz? o napisy do filmu, ale nie dysponuj? list? dialogu tego filmu. W tym przypadku t?umacz musi wys?ucha? ka?dego zdania kilka razy, aby zapisa? tekst, a nast?pnie stworzy? odpowiednie napisy. Bez tego, bezpo?rednie tworzenie napisów jest bardzo skomplikowane.

 • Nak?adanie napisów do wideo

W najlepszym wypadku t?umacz przekazuje plik odpowiadaj?cy napisom klientowi, który nast?pnie przekazuje go do edytora wideo w celu zakodowania, chocia? czasami klienci chc?, aby zrobi? to t?umacz. W tym przypadku Smilingua mo?e równie? zakodowa? napisy bezpo?rednio do filmu.

Pami?taj, ?e tworzenie napisów jest czasoch?onne np. 15-minutowy film mo?e zaj?? t?umaczowi kilka dni pracy.

Dlatego daj sobie czas na przet?umaczenie Twojego filmu, poniewa? trudno jest to zrobi? w krótkim czasie.

Polecane artyku?y :

https://gazetakrakowska.pl/czym-jest-tlumaczenie-audiowizualne/ar/12539030

T?umaczenia audiowizualne i napisy do filmów

W sprawie napisów do filmów prosimy o kontakt z firm? Smylingua pod numerem telefonu +33176433276 lub pod adresem contact@smylingua.com a my podamy Ci indywidualn? wycen?.

 

T?umaczenie stron internetowych?

T?umaczenie stron internetowych?

T?umaczenie strony internetowej  :

Nasze najlepsze wskazówki!

Jak przet?umaczy? stron? internetow??

Prawdopodobnie wpisa?e? ju? w google “T?umaczenie stron internetowych”, ale nie wiesz pewnie od czego zacz???

T?umaczenie strony internetowej na kilka j?zyków pozwala na dotarcie do ludzi z ca?ego ?wiata, otwieraj?c tym samym drzwi do mi?dzynarodowego rynku. Internet jest zatem nieocenionym narz?dziem w tym zakresie.

Niezale?nie od tego, czy sprzedajesz produkty na stronie e-commerce, czy chcesz zwróci? si? do mi?dzynarodowej klienteli, t?umaczenie Twojej strony internetowej na kilka j?zyków sprawi, ?e b?dzie ona bardziej dost?pna dla wi?kszej liczby osób.

Niektóre strony mog? oferowa? T?umaczenia stron internetowych za darmo lub t?umaczy? j? automatycznie, ale nie jest to op?acalne rozwi?zanie. Rzeczywi?cie, zlecenie t?umaczenia strony internetowej za pomoc? Google Translate, lub innych podobnych stron z t?umaczeniem maszynowym, nie gwarantuje dobrej jako?ci t?umaczenia. Niezale?nie od tego, czy potrzebujesz t?umaczenia angielsko-francuskiego, t?umaczenia hiszpa?sko-francuskiego czy t?umaczenia rosyjsko-francuskiego, najlepszym rozwi?zaniem jest zawsze skorzystanie z us?ug biura t?umacze?, takiego jak Smylingua. Nasi t?umacze zawsze pracuj? w swoim j?zyku ojczystym, aby zapewni? najlepsz? mo?liw? jako??. Istnieje zatem mo?liwo?? zlecenia t?umaczenia Pa?stwa strony internetowej równie? na inne j?zyki ni? francuski. W Smylingua wspó?pracujemy z profesjonalistami z ca?ego ?wiata, dlatego ?atwo jest zleci? t?umaczenie Twojej strony internetowej na j?zyk angielski, hiszpa?ski lub inny.

Przyjrzyjmy si? bli?ej realnym powodom, dla których warto przet?umaczy? swoj? stron? internetow?.

Zakres przet?umaczonej strony internetowej

Francuska strona internetowa dociera do oko?o 3% ?wiatowej populacji, czyli do 300 milionów ludzi na ca?ym ?wiecie. Francuski jest jednym z niewielu j?zyków obecnych na wszystkich 5 kontynentach, wi?c posiadanie strony internetowej przet?umaczonej na francuski jest zawsze dobrym pomys?em. Je?li masz swoj? stron? internetow? przet?umaczon? na j?zyk chi?ski i hiszpa?ski, to jest to 60% ?wiatowej populacji, do której mo?esz dotrze?, wi?c t?umaczenie strony internetowej na j?zyk chi?ski lub hiszpa?ski wydaje si? oczywistym sposobem na dotarcie do jak najwi?kszej liczby osób. Co wi?cej, 9 na 10 (!) internautów woli przegl?da? strony przet?umaczone na swój j?zyk ojczysty. Rachunek jest prosty !

Oto najcz?stsze kombinacje j?zykowe u?ywane do t?umaczenia Twojej strony na j?zyk francuski:

– T?umaczenia z angielskiego na francuski

– T?umaczenia z hiszpa?skiego na francuski

– T?umaczenia z niemieckiego na francuski

– T?umaczenia z w?oskiego na francuski

– T?umaczenia z holenderskiego na francuski

– T?umaczenia z portugalskiego na francuski

– T?umaczenia z rosyjskiego na francuski

-T?umaczenia z tureckiego na francuski

– T?umaczenia z chi?skiego na francuski

– T?umaczenie z szwedzkiego na francuski

– T?umaczenie z fi?skiego na francuski

– T?umaczenie z japo?skiego na francuski

– T?umaczenie du?sko-francuskie

Wi?kszo?? firm chce t?umaczenia IT w jednym j?zyku, na przyk?ad t?umaczenia strony internetowej na j?zyk arabski lub t?umaczenia strony internetowej na j?zyk angielski, ale posiadanie strony internetowej przet?umaczonej przez profesjonalnego t?umacza lub biuro t?umacze? na kilka j?zyków daje dodatkow? przewag?.

Przet?umacz swoj? stron? online : Biuro t?umacze? które jest po Twojej stronie

Nie nale?y zapomina? o u?ywaniu j?zyka ojczystego potencjalnego klienta.

Konsument jest pi?? razy bardziej sk?onny do dokonania zakupu na stronie komercyjnej, je?li jest ona przet?umaczona na jego j?zyk ojczysty.

W ten sposób internauci poprzez swoje preferencje mówi? nam, czego potrzebuj?, aby najlepiej reagowa? na stron? internetow?: musi by? ona dla nich dost?pna i musz? czu? si? blisko produktów. Wynika z tego jasno, ?e musisz przet?umaczy? swoj? stron? internetow?, je?li chcesz, aby konsument czu? si? komfortowo z Twoj? tre?ci?. Je?li chcesz przet?umaczy? swoj? stron? internetow?, profesjonalny t?umacz lub biuro t?umacze? takie jak Smylingua mo?e Ci pomóc. Zadaniem biura t?umacze? jest dobór odpowiedniej osoby do Pa?stwa projektu, bran?y oraz j?zyka.

Na przyk?ad, aby przet?umaczy? Pa?stwa stron? internetow? na j?zyk angielski, mamy t?umacza z j?zyka francuskiego na angielski. Aby przet?umaczy? Twoj? stron? na j?zyk francuski, mamy t?umacza z angielskiego na francuski, rodzimego t?umacza francuskiego itp.

Oto niektóre z najcz??ciej u?ywanych kombinacji j?zykowych:

– t?umaczenia z angielskiego na francuski

– t?umaczenie z francuskiego na angielski

– t?umaczenia z hiszpa?skiego na francuski

– t?umaczenia z francuskiego na hiszpa?ski

– t?umaczenia z niemieckiego na francuski

– T?umaczenie francusko-niemieckie

-T?umaczenia francusko-tureckie

-T?umaczenie turecko-francuskie

Je?li zlokalizujesz swoj? stron? internetow?, co polega na t?umaczeniu przez native speakerów z tej samej kultury, co odbiorcy docelowi, tekst z pewno?ci? b?dzie lepiej dostosowany do odbiorców, którzy poczuj? si? w??czeni i bliscy firmie. Dzi?ki temu nawi??ecie relacj? z klientem. Adaptacja strony internetowej, jak równie? jej t?umaczenie, to najlepszy sposób, aby utrzyma? klientów z ca?ego ?wiata.

T?umaczenie strony internetowej : Jako?? przede wszystkim!

Nie chodzi tylko o to, aby zobaczy? stron? internetow? w ich ojczystym j?zyku, ale równie? o to, aby dobrze przet?umaczy? stron?. Dobre t?umaczenie strony internetowej stanowi element zaufania dla internauty.

Naturalnie, mamy tendencj? do bycia podejrzliwym wobec zagranicznych stron, które u?ywaj? dos?ownego t?umaczenia lub t?umaczenia maszynowego z Google Translate (lub zwanego równie? Google Trad), poniewa? my?limy “mo?e to oszustwo”. Dlatego powiniene? zleci? t?umaczenie swojej strony internetowej profesjonalnemu t?umaczowi lub biurze t?umacze? / Smylingua, które oferuje profesjonalne t?umaczenia.

Je?li chodzi o rynki do wykorzystania, czyli j?zyki, na które nale?y przet?umaczy? stron? internetow?, mo?na zaj?? si? rynkami, na których jest niewielu lokalnych konkurentów, którzy mogliby zrobi? ró?nic?. Na przyk?ad, t?umaczenie na j?zyk holenderski lub szwedzki mo?e by? lepszym wyborem ni? bardziej popularne j?zyki, takie jak angielski-francuski lub hiszpa?ski-francuski. Wa?ne jest jednak, aby zapewni?, ?e istnieje rynek dla tych rzadszych j?zyków do t?umaczenia stron internetowych.

Jak przet?umaczy? stron? internetow? pod k?tem SEO? Poprzez indeksowanie stron i t?umaczenie stron internetowych.

Search Engine Optimisation lub SEO jest czym?, co jest coraz wa?niejsze, o którym nale?y my?le?, kiedy masz stron? internetow?, któr? chcesz przet?umaczy?.Nie da si? uzyska? dobrego rankingu w krajach, na które kierujesz reklamy, je?li Twoja witryna nie jest równie? przet?umaczona na ten j?zyk. Dla dobrego t?umaczenia SEO konieczne jest skorzystanie z us?ug profesjonalnych pisarzy i t?umaczy specjalizuj?cych si? w indeksowaniu stron.Dlaczego? Zachowanie podczas wyszukiwania w Internecie mo?e by? zupe?nie inne w zale?no?ci od danej kultury oraz kraju. I tu w?a?nie wkracza biuro t?umacze? w Pary?u Smylingua, aby towarzyszy? Ci w poznawaniu ró?nych kultur.Dzi?ki temu Twoja przet?umaczona strona b?dzie pojawia? si? w czo?ówce wyników w wyszukiwarkach takich jak Google Chrome, Mozilla czy Firefox. T?umaczenia stron internetowych i t?umaczenia SEO nale?? do specjalno?ci biura t?umacze? Smylingua, wi?c nie wahaj si? skontaktowa? z nami w celu uzyskania spersonalizowanej wyceny.

Jak przet?umaczy? stron? internetow?? Smylingua jest po to, aby Ci doradzi?!

Firma, która posiada stron? internetow? przet?umaczon? na kilka j?zyków, daje wizerunek firmy otwartej na ?wiat, któr? sta? na jednego lub kilku dobrych t?umaczy i która bierze pod uwag? potrzeby swoich klientów.Je?li Twoja witryna do przet?umaczenia jest w .php, szuka?e? „przet?umacz witryn? php”, ale na pró?no, lub szuka?e? „przet?umacz witryn? html”, lub musisz automatycznie przet?umaczy? witryn? lub „przet?umacz witryn? WordPress”. Niezale?nie od tego, jaki masz problem, Smylingua, biuro t?umacze? w Pary?u, jest z Tob?.Wiemy, jak obs?ugiwa? wiele typów plików, a tak?e jak pracowa? bezpo?rednio w backoffice, t?umaczy? witryn? w WordPress, t?umaczy? w Prismic, t?umaczy? witryn? Shopify lub t?umaczy? broszury i pliki graficzne w programie InDesign.

Nie wahaj si? i skontaktuj si? z nami ju? dzi? przez e-mail contact@smylingua.com lub telefonicznie pod numerem +33 1 76 43 32 76 w celu przet?umaczenia Twojej strony internetowej na j?zyk angielski lub na j?zyk hiszpa?ski oraz na wiele innych j?zyków . Nie zapominaj, ?e t?umaczenie Twojej strony internetowej zapewni Ci mi?dzynarodow? ekspozycj?.

Polecane artykuly: https://translax.eu/ile-kosztuje-przetlumaczenie-strony-internetowej/ 

T?umaczenia stron Internetowych

t?umaczenia stron internetowych

Szybki kontakt!
+
Wyślij!