T?umaczenie plików InDesign.

Czy stworzy?e? broszur? w programie InDesign, któr? chcesz przet?umaczy??

Zastanawiasz si?, jak, na Boga, znajdziesz t?umacza, który potrafi bezpo?rednio t?umaczy? w InDesign?
Psss … mamy sekret: My to potrafimy!

Dlaczego?

W biurze t?umacze? Smylingua mo?emy zaimportowa? Pa?stwa pliki InDesign w formacie IDML bezpo?rednio do naszego oprogramowania t?umaczeniowego SDL TRADOS Studio.

Tak wi?c, pomimo “egzotycznego” formatu pliku, mo?esz w pe?ni wykorzysta? mo?liwo?ci naszego profesjonalnego oprogramowania do t?umacze?.

Zawsze nale?y nam przes?a? plik PDF – b?dzie on s?u?y? jako punkt odniesienia w trakcie t?umaczenia i umo?liwi nam to wizualizacj? dla t?umacza.

Za pomoc? oprogramowania przeprowadzamy mi?dzy innymi analiz? tekstu, cho?by np: powtórzenie s?ów nie maj?cych zwi?zku z tym co jest rozliczane w cenie.

Kolejn? zalet? jest to, ?e dzi?ki oprogramowaniu  SDL TRADOS STUDIO mo?na korzysta? z t?umacze? InDesign, tworz?c jednocze?nie w?asn? pami?? t?umaczeniow? oraz w?asny glosariusz firmowy.

Tak wi?c, je?li ju? zamówi?e? t?umaczenia w biurze t?umacze? Smylingua lub je?li wspó?pracujesz z nami w dalszej perspektywie, mo?e to by? tylko korzystne: nasza analiza powtórze? w tek?cie obejmuje równie? t?umaczenia ju? wykonane z wykorzystaniem pami?ci t?umaczeniowej.

Nie wiesz, jak wyeksportowa? plik IDML z programu InDesign? Oto krótki przewodnik.

Najlepiej zastanowi? si?, na jaki j?zyk chcesz t?umaczy?, tworz?c go. Dlaczego jest to wa?ne?

Na przyk?ad, t?umaczenia na j?zyk niemiecki wymaga znacznie wi?cej miejsca ni? j?zyk francuski. Je?li w formacie InDesign nie ma wystarczaj?cej ilo?ci miejsca, mo?e to prowadzi? do nieestetycznego przepe?nienia tekstu i ?amania linii podczas eksportu po przet?umaczeniu go w programie Trados.

Wskazówka dla dzia?u marketingu: utrzymuj zdania krótkie i zrozumia?e, wypunktowane listy, tabele, bez zb?dnych bia?ych plam i zak?adek, aby pomóc w sprawnym imporcie i eksporcie przy zachowaniu uk?adu graficznego!

Je?li chcesz wstawi? nowe linie do pliku InDesign, najlepiej jest u?y? “Shift-Return” (klawisz Shift i Enter na klawiaturze, który powoduje powrót do linii). U?atwia równie? zgodno?? uk?adu po przet?umaczeniu.

Nie zapomnij nam przes?a? obrazów i czcionek u?ytych w pliku, które chcesz przet?umaczy?. Elementy te pozwalaj? nam na ponowne wykonanie oryginalnego uk?adu w przypadku problemów z eksportem.

O czym jeszcze musisz pomy?le? kiedy robisz ?umaczenie plików InDesign??

Nale?y rozwa?y?, czy zdj?cia zawieraj? równie? tekst do przet?umaczenia. Nale?y równie? zauwa?y?, ?e technologia z pewno?ci? oferuje nam wielkie mo?liwo?ci poprzez import-eksport plików IDML… ale mo?e to jednak prowadzi? do problemów z uk?adem z ró?nych powodów wymienionych powy?ej.

Zobacz równie? na stronie InDesign : https://helpx.adobe.com/pl/support/indesign.html

Mamy nadziej?, ?e nasz artyku? o t?umaczeniu plików InDesign do formatu IDML pomóg? Ci rozja?ni? temat i pozostajemy do Twojej dyspozycji, aby Ci? poprowadzi?! Nie wahaj si? skontaktowa? z firm? Smylingua telefonicznie pod numerem +33 1 76 43 32 76 lub za po?rednictwem poczty elektronicznej pod adresem contact@smylingua.com .

Zapraszamy równie? do zapoznania si? z naszymi artyku?ami na temat: 

#mc_embed_signup{background:#fff; clear:left; font:14px Helvetica,Arial,sans-serif; }

/* Add your own Mailchimp form style overrides in your site stylesheet or in this style block.

We recommend moving this block and the preceding CSS link to the HEAD of your HTML file. */

Zapisz si? do naszego newslettera i b?d? na bie??co z mi?dzynarodowymi nowo?ciami Smylingua 🙂

* indicates required

Email Address *

First Name

Last Name

Birthday

/( mm / dd )

Untitled

Bas du formulaire

Cette publication est également disponible en : Français (Francuski) English (Angielski) Português (Portugalski, Brazylia) Polski

Szybki kontakt!
+
Wyślij!