Transkreacja oraz T?umaczenie

 “Transkreacja jest dla t?umaczenia tym, czym redakcja dla pisania” (Percy Balemans)

Definicja

Transkreacja jest po??czeniem s?ów “t?umaczenie” oraz “tworzenie ” i dok?adnie to oznacza : znakomity koktajl powsta?y z po??czenia oryginalnego t?umaczenia i nowych “kreacji”.

Nie bez powodu transkreacja jest cz?sto wykorzystywana w marketingu i reklamie. Z tego wzgl?du, dla mi?dzynarodowych marek istotne staje si? t?umaczenie w sposób oryginalny przekazu swojej marki, aby dostosowa? go do grupy docelowej z finezj? i kreatywno?ci?, czyli w?a?nie u?yciem transkreacji.

Dlaczego transkreacja?

Zapewne ju? si? domy?lasz: transkreacja jest konieczna, gdy przekaz musi by? perfekcyjnie przeniesiony z jednej kultury do drugiej Kilka przyk?adów transkreacji poka?e Pa?stwu, dlaczego tak wa?ne jest korzystanie z us?ug biura t?umacze? specjalizuj?cego si? w transkreacji. W Smylingua t?umaczymy wi?cej ni? jedynie s?owa, t?umaczymy ide? i dostosowujemy j? do kultury docelowej. Zaufaj wi?c Smylingua dla swoich transkreacji.

 

Przyk?ady z?ych transkrypcji

Model samochodu Ford “Pinto”: W Brazylii “Pinto” odnosi si? w kulturze popularnej do ma?ych m?skich genitaliów, wi?c mo?na sobie wyobrazi?, jaki problem mo?e to powodowa?…

Electrolux, producent odkurzaczy, postanowi? wykorzysta? has?o reklamowe“Nothing sucks like at Electrolux“. Nie by? to najlepszy pomys?, poniewa? niektórzy Anglicy to zrozumieli w taki sposób: “Nic nie jest bardziej do bani ni? Electrolux”. Jest to doskona?y przyk?ad z?ego t?umaczenia, który mo?e mie? negatywny wp?yw na Twój marketing!

Przyk?ady dobrych transkrypcji

Naszym zdaniem, Tefal zrobi? to bardzo dobrze, ze swoim has?em “Ohne Tefal. Ohne mich.” ( odpowiednik w j?zyku

francuskim : Tefal, jak mo?na bez niego ?y??), kiedy przet?umaczono go na j?zyk hiszpa?ski. Wynik? “¿Te falta Tefal?” (Czy brakuje Ci Tefala?)

Wszyscy znamy slogan Haribo “Haribo, ?ycie jest pi?kne, dla m?odych oraz starszych”. Niemiecka firma ma ten sam dowcip ze swoim oryginalnym sloganem “Haribo macht Kinder Froh und Erwachsene ebenso”, który zosta? zachowany dla reklamy we Francji oraz w innych krajach.

Transkreacja to nie tylko s?owa, to tak?e rytm, rym, itp. Wa?ne jest równie?, aby zda? sobie spraw?, ?e czasami t?umacze musz? si? chwil? zastanowi?, zanim znajd? idealne rozwi?zanie.

Ciekawe jest jednak to, ?e na przyk?ad Volkswagen i Renault z powodzeniem dokona?y transkreacji… nie t?umacz?c niczego!

Ka?dy Niemiec zna stary slogan reklamowy Renault: “Renault – twórca motoryzacji” I to samo mo?na powiedzie? o Francuzach, bo wszyscy Francuzi znaj? has?o“Volkswagen – Das Auto“.

Jednak nie zalecamy tej strategii, poniewa? transkreacja b?dzie wtedy specjalnie zaprojektowana dla odbiorców docelowych i z tego powodu b?dzie mia?a wi?kszy wp?yw. Nie zapominaj, ?e z?a transkreacja mo?e kosztowa? Ci? utrat? wizerunku marki…

 

Transkreacja czy t?umaczenie?

Czytaj?c ten artyku?, na pewno zauwa?y?e?, ?e bardzo wa?ne jest, aby marki mi?dzynarodowe dostosowa?y swoje przes?anie do to?samo?ci kulturowej kraju docelowego, przy jednoczesnym poszanowaniu negatywnych konotacji.

Ogólnie rzecz bior?c, transkreacja nadaje si? do nast?puj?cych celów:

  • Marka
  • Wizerunek marki
  • Marketing
  • Komunikacja zewn?trzna w ogólno?ci
  • Reklama

Lydia Davis, znana ameryka?ska t?umaczka i pisarka, powiedzia?a:

“Frustruj?c? cech? t?umaczenia jest skr?powanie narzucone przez t? prac?; trzeba by? wiernym tekstowi, unika? pisania we w?asnym stylu lub, co gorsza, wyra?ania w?asnych pomys?ów”

W przypadku transkreacji, stosujemy bardziej ukierunkowane podej?cie, dostosowuj?c tekst do odbiorców docelowych, nie zapominaj?c o znaczeniu przekazanym przez ?ród?owy tekst.

Tam, gdzie t?umaczenie jest potuln? i uleg?? owieczk?, transkreacja to dziki wilk.

Transkreacja ma tylko jeden cel: dostarczy? w?a?ciwy przekaz… niewa?ne jak! Mo?e to oznacza?, ?e pojedyncze s?owo w tek?cie oryginalnym mo?e sta? si? zdaniem w tek?cie docelowym, lub zdanie mo?e sta? si? pojedynczym s?owem, ewentualnie mo?e to skutkowa? now? zaadaptowan? tre?ci?. W ka?dym razie motto równa si? kreatywno??.

Dlatego w?a?nie transkreator musi mie? szerszy zakres dzia?ania ni? t?umacz. Inne umiej?tno?ci to do?wiadczenie w bran?y reklamowej i wysoki poziom kreatywno?ci.

Polecany artyku?y :

https://translax.eu/transkreacja-czyli-translacopywriting/

Transkreacja – definicja, znaczenie i przyk?ady

https://supertlumacz.pl/transkreacja-czym-jest-i-jak-ja-wykorzystac-w-codziennej-pracy/

Nadal nie jeste? pewien, czy t?umaczenie lub transkreacja jest dla Ciebie odpowiedne? Porozmawiajmy o tym, a my z?o?ymy Ci ofert?. Ze Smylingua mo?na skontaktowa? si? telefonicznie pod numerem +33 1 76 43 32 76 lub za po?rednictwem poczty elektronicznej pod adresem contact@smylingua.com

 

Je?li wybra?e? t?umaczenie, mo?esz równie? przeczyta? nasz artyku? “B??dy w t?umaczeniu,których nale?y unika?” .

Zapraszamy do zapoznania si? równie?  z naszymi artyku?ami na temat:

 

Zapisz si? do naszego newslettera i b?d? na bie??co z mi?dzynarodowymi nowo?ciami Smylingua 🙂

* indicates required Email Address * First Name

Last Name Birthday

/( mm / dd ) Untitled

 

Transkreacja

Cette publication est également disponible en : Français (Francuski) English (Angielski) Deutsch (Niemiecki) Polski

Szybki kontakt!
+
Wyślij!