Zak?adanie dzia?alno?ci gospodarczej we Francji: 

Ka?dego roku wielu przedsi?biorców wybiera Francj? na siedzib? swojej firmy ze wzgl?du na jej liczne zalety. Oto tylko kilka z nich:  

 • Uproszczone formalno?ci 

Je?li chodzi o zak?adanie dzia?alno?ci gospodarczej, Francja jest cz?sto lekcewa?ona. A jednak jest to jeden z krajów G20, w którym naj?atwiej jest za?o?y? firm?. Formalno?ci zwi?zane z za?o?eniem firmy we Francji obejmuj? 7 etapów, w porównaniu ze ?redni? 7,6 dla krajów G20.  

Aby za?o?y? firm? we Francji, nale?y przej?? przez nast?puj?ce etapy: wybór formy prawnej, sporz?dzenie umowy spó?ki, ustanowienie kapita?u, sporz?dzenie listy aktów, wype?nienie formularza M0/P0, opublikowanie og?oszenia prawnego i z?o?enie akt w Centre des Formalités des Entreprises 

Wszystkie te kroki mo?na wykona? w ci?gu 7 dni w porównaniu ze ?redni? 22 dni dla krajów G20.  

 • Odskocznia do Europy 

Jako strategiczna brama do rynku europejskiego, Francja wzbudza zaufanie inwestorów i przedsi?biorców. Do jego g?ównych atutów nale?? stabilna demokracja, doskona?a sie? komunikacyjna, infrastruktura, która nale?y do najlepszych na ?wiecie, oraz liczne mi?dzynarodowe porty lotnicze.  

Innym wa?nym atutem Francji jest jako?? jej edukacji i kwalifikacje si?y roboczej. Kraj ten jest znany z wielu ?wiatowej klasy szkó? i uniwersytetów oraz z oferowania wysokiego poziomu szkole? w sektorach o wysokiej warto?ci dodanej. Dzi?ki temu Francja sta?a si? prawdziw? wyl?garni? potencjalnych pracowników. 

 • Geografia

Nie nale?y równie? zapomina?, ?e Francja cieszy si? wyj?tkowym po?o?eniem geograficznym w Europie. Jego wp?ywy turystyczne i kulturalne na ca?ym ?wiecie sprawiaj?, ?e jest to uprzywilejowane miejsce do za?o?enia firmy.

Szeroki zakres ?rodków wsparcia dla zak?adania dzia?alno?ci gospodarczej

Francja zapewnia du?? liczb? pomocy dla przedsi?biorców, którzy chc? za?o?y? lub rozwin?? swoj? dzia?alno?? we Francji.

Pomoc w utworzeniu firmy

 • Pomoc w sprawie doradztwa, wsparcia technicznego lub pomocy finansowej, która jest udzielana na wszystkich etapach projektu. W?ród tych pomocy jest ACCRE. Pozwala on przedsi?biorcy na korzystanie ze zwolnienia ze sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne przez okre?lony czas.
 • ARCE to pomoc na rozpocz?cie dzia?alno?ci gospodarczej ustanowiona przez Pôle Emploi, która umo?liwia bezrobotnym przedsi?biorcom otrzymanie kwoty kapita?owej odpowiadaj?cej 45% pozosta?ej cz??ci zasi?ku dla bezrobotnych. Dzi?ki programowi NACRE twórcy biznesowi mog? korzysta? z kompleksowego wsparcia przez ca?y okres realizacji projektu, nawet do 3 lat.
 • Ponadto we Francji dost?pnych jest wiele innych form pomocy dla osób rozpoczynaj?cych dzia?alno?? gospodarcz?, takich jak po?yczka honorowa Réseau Entreprendre czy mikrokredyt Adie. Do tego wszystkiego dochodz? liczne kredyty oferowane przez francuskie instytucje finansowe oraz wszelkiego rodzaju pomoc publiczna, jak np. kredyt z zerowym oprocentowaniem, fundusze prywatne przeznaczone dla M?P i inne.

 • Wreszcie, istnieje wiele systemów podatkowych i socjalnych zach?t do zak?adania firm we Francji. Obejmuj? one ró?ne ulgi podatkowe, program “M?ode innowacyjne przedsi?biorstwo” itp.

Ekosystem przedsi?biorczo?ci sprzyjaj?cy tworzeniu   

 • Wbrew powszechnej opinii, Francja nie jest krajem wrogim dla tworzenia biznesu. Nie bez powodu oferuje ?rodowisko, w którym dobrze jest rozpocz?? dzia?alno?? gospodarcz?, czego przyk?adem jest obecno?? ponad 1000 inkubatorów przedsi?biorczo?ci. Te struktury wsparcia, doradztwa i finansowania oferuj? swoje wsparcie twórcom w pierwszych etapach ?ycia ich firmy. Mo?na je znale?? we wszystkich dziedzinach dzia?alno?ci, od techniki po turystyk?, tak?e w rolnictwie i rzemio?le.
 • Francja posiada równie? rozwi?zania administracyjne sprzyjaj?ce zak?adaniu przedsi?biorstw, takie jak „partage salarial” czyli forma zatrudnienia mi?dzy przedsi?biorc? a pracownikiem, która pozwala na rozwijanie niezale?nej dzia?alno?ci zawodowej przy zachowaniu ubezpieczenia spo?ecznego klasycznego pracownika…

Znakomite sieci wsparcia

 • Ka?dy przedsi?biorca we Francji nie jest sam. Mog? oni liczy? na wsparcie wielu sieci wsparcia, aby ich projekt zako?czy? si? sukcesem. Je?li Pôle Emploi jest najbardziej znan? struktur?. Jest ich co najmniej dwadzie?cia, w tym Izba Przemys?owo-Handlowa, Izba Rzemie?lnicza, ADIE, AGEFIPH, AFE, Réseau Entreprendre itd.
 • We Francji istnieje równie? wiele organizacji, które oferuj? twórcom biznesu wsparcie w formie coachingu lub zakwaterowania, takich jak inkubatory, szkó?ki biznesu, spó?dzielnie i inkubatory przedsi?biorczo?ci. Krótko mówi?c, we Francji nie b?d? Pa?stwo osamotnieni przy zak?adaniu firmy. Wiele podmiotów czeka na Ciebie i jest gotowych zaanga?owa? si? z Tob? w Twój projekt.

Dojrza?y rynek

Chocia? cz?sto mówi si?, ?e Francja jest 5 lat za Stanami Zjednoczonymi pod wzgl?dem przedsi?biorczo?ci, rynek francuski jest dojrza?y. Zajmuje nawet wysokie miejsce w?ród krajów G20 pod wzgl?dem udzia?u w rynku. To sprawia, ?e Francja jest doskona?ym miejscem do wprowadzania nowych produktów lub rozwoju nowych us?ug.

Szczegó?owy system rachunkowo?ci

Zawsze si? mówi, ?e ksi?gowo?? we Francji to prawdziwy tor przeszkód. Jest to b?ogos?awie?stwo w przebraniu, poniewa? dla przedsi?biorców jest to sposób, aby by? informowanym o ka?dym szczególe tego, co dzieje si? w ich firmach. B?d? mieli wszystkie szczegó?y na temat wszystkich elementów w swojej firmie, ale tak?e na temat tych z konkurencji lub swoich klientów.

Poprawiaj?ca si? kultura przedsi?biorczo?ci

Przez d?ugi czas ubolewano nad kultur? przedsi?biorczo?ci, gdy? by?a ona mniej rozwini?ta ni? gdzie indziej. W ostatnich dziesi?cioleciach sytuacja uleg?a jednak znacznej poprawie. Zaobserwowano pozytywne tendencje, takie jak powstawanie licznych spo?eczno?ci przedsi?biorców u?atwiaj?cych wymian? i kontakty mi?dzy nimi.

Dzi?ki takim strukturom jak France Tech, Francja mo?e w ka?dej chwili sta? si? punktem odniesienia dla startupów na ?wiecie.

Jednoosobowa dzia?alno?? – rzadko??

Wybór formy prawnej jest istotnym problemem dla ka?dego twórcy. Wybór pomi?dzy SARL, SA lub EURL nie jest ?atwy. Co zrobi?, je?li wybra?e? z?y status prawny? We Francji przedsi?biorcy maj? prawo do wypróbowania statusu jednoosobowej dzia?alno?ci. Status ten oferuje wiele korzy?ci, w tym zerowe koszty ksi?gowe i zerowe koszty za?o?enia. Jego najwi?ksz? zalet? jest opodatkowanie. Op?aty naliczane s? wy??cznie od osi?gni?tego obrotu. Nie masz ?adnych obrotów? Wtedy nie masz ?adnych kosztów.

Status jednoosobowej dzia?alno?ci pozwala zatem ka?demu przedsi?biorcy na rozpocz?cie dzia?alno?ci bez ryzyka, na wypróbowanie swojego pomys?u przed wyborem innej formy prawnej.

Niestety wi??e si? on z wysokim podatkiem.

Cette publication est également disponible en : Polski

Szybki kontakt!
+
Wyślij!