Web Sitesi Çevirisi: En iyi tüyolar?m?z!

Bir web sitesi nas?l çevrilir ?

?imdiye kadar Google’da ”Web sitesini çevir” ?eklinde arama yapt?n?z, ancak nereden ba?layaca??n?z? bilmiyor musunuz ?
Web sitenizi birden çok dile çevirmek, uluslararas? pazarlar?n kap?lar?n? açarak dünyan?n dört bir yan?ndan gelen insanlara ula?abilmenize olanak sa?lar. Ve internet bunu sa?lamak için önemli bir araçt?r.
?ster bir e-ticaret sitesinden ürünler sat?n, ister uluslararas? bir mü?teriye ula?mak isteyin, web sitenizi birden çok dile çevirmek, sitenizi daha büyük bir kitleye ula?mas? konusunda daha eri?ilebilir k?lar.
Baz? siteler, sitenizi ücretsiz olarak ya da internetten otomatik olarak çevirmeyi teklif edeblir, ancak bu pek de uygulanabilir bir çözüm de?ildir. Web sitenizi Google Çeviri ile çevirtmek, ya da benzer otomatik çeviri siteleri kullanmak, size kesinlikle kaliteli iyi bir çeviri garantisi vermez. ?ngilizce-Frans?zca veya ?spanyolca-Frans?zca çevirisi de isteseniz, Rusça-Frans?zca çevirisi de isteseniz, en iyi çözüm her zaman Smylingua gibi bir tercüme bürosuna ba?vurmak olacakt?r. Çevirmenlerimiz sizlere olabilecek en kaliteli çeviriyi sunmak için, her zaman kendi ana dillerine do?ru çal??maktad?lar. Bu sebeple web sitenizi Frans?zcadan farkl? dillere çevirtmeniz de mümkün. Smylingua’da dünyan?n dört bir yan?ndan gelen profesyonellerle çal???yoruz, bu sebeple de web sitenizi ?ngilizceye, ?spanyolcaya ya da di?er dillere kolayl?kla çevirtmeniz mümkündür.
Web sitenizi çevirmenin gerçek nedenlerine gelin daha da yak?ndan bakal?m.
Çevrilmi? bir web sitesi kapsam?
Frans?zca bir site, dünya nüfusunun yakla??k% 3’üne veya dünyadaki 300 milyon ki?iye ula??r. Frans?zca 5 k?tada bulunan birkaç dilden biridir, bu nedenle web sitenizin Frans?zcaya çevrilmesi her zaman iyi bir fikirdir. Web sitenizi Çince ve ?spanyolca’ya çevirdiyseniz, dünya nüfusunun% 60′?na ula?abilirsiniz, bu nedenle web sitenizi Çince veya ?spanyolca’ya çevirmek, olabildi?ince çok insana ula?mak için kaç?n?lmaz bir çözüm gibi görünüyor. Üstelik, 10 internet kullan?c?s?ndan 9’u ana dillerine çevrilmi? bir web sitesi görmeyi tercih ediyor. Yani matemati?ini yapmak çok kolay!
Web sitenizi Frans?zcaya çevirmek için en çok kullan?lan dil kombinasyonlar? ?unlard?r:
– ?ngilizce Frans?zca çeviri
– ?spanyolca Frans?zca çeviri
– Almanca Frans?zca çeviri
– ?talyanca Frans?zca çeviri
– Hollandaca Frans?zca çeviri
-Portekizce Frans?zca çeviri
-Rusça Frans?zca çeviri

-Türkçe Frans?zca Çeviri
-Çince Frans?zca çeviri
– ?sveççe Frans?zca çeviri
– Fince Frans?zca çeviri
– Japonca Frans?zca çeviri
– Danca Frans?zca çeviri

Ço?u ?irket, bir web sitesinin tek bir dile çevrilmesini, örne?in web sitelerinin Arapçaya veya bir web sitesinin ?ngilizceye çevrilmesini ister; ancak profesyonel bir çevirmen veya bir tercüme bürosu taraf?ndan birkaç dile çevrilmi? bir web sitesine sahip olmak size ek bir avantaj sa?lar.

Web sitenizi çevrimiçi çevirin: Hemen yan? ba??n?zdaki tercüme bürosu
Potansiyel bir mü?terinin ana dilini kullanmas?n?n etkisi göz ard? edilmemelidir.
Nitekim, bir tüketicinin ticari bir siteden sat?n alma olas?l??? anadiline çevrilmesi durumunda be? kat daha fazlad?r.
Bu nedenle, tercihlerine göre, internet kullan?c?lar? bir web sitesine duyarl? olabilmeleri için en çok neye ihtiyaç duyduklar?n? söyler. Cevap: Eri?ilebilir olmal?d?r ve ürünlere yak?n hissetmeleri gerekir. Bu, tüketicilerin içeri?imizden memnun olmalar?n? istiyorsak, web sitemizi çevirmemiz gerekti?ini anlamam?z? sa?lar. E?er web sitenizi çevirtmek isterseniz, profesyonel bir çevirmen ya da Smylingua gibi bir tercüme bürosu size yard?m edebilir. Bir tercüme bürosunun görevi; projeniz, sektörünüz ve dil çiftleriniz için en uygun insan? sizin için seçmektir.
Örne?in, web sitenizi ?ngilizceye çevirmek için, ana dili ?ngilizce olan Frans?zca-?ngilizce çeviri yapan bir çevirmenimiz var. Veya web sitenizi Frans?zcaya çevirmek istiyorsan?z, ana dili Frans?zca olan ?ngilizce-Frans?zca çeviri yapan çevirmenimiz var.
??te en çok kullan?lan dil kombinasyonlar?ndan baz?lar?:
-?ngilizce Frans?zca çeviri
– Frans?zca ?ngilizce çeviri
– ?spanyolca Frans?zca çeviri
– Frans?zca ?spanyolca çeviri
-Almanca Frans?zca çeviri
-Frans?zca Almanca çeviri

-Frans?zca Türkçe çeviri

-Türkçe Frans?zca çeviri

Hedef mü?teri kitleniz ile ayn? kültüre sahip yerli ki?iler taraf?ndan çevrilmi? web sitenizin yerelle?tirmesini yaparsan?z, metin, kendilerini ?irketten biriymi? gibi ve yak?n hissedecek mü?teriler için daha uygun olacakt?r. Böylelikle mü?teriyle bir ba? kurmu? olursunuz. Bir web sitesini çevirmek kadar, bir web sitesini yerelle?tirmek, dünyan?n dört bir yan?ndan gelen mü?terilerinizi elde tutman?n en iyi yoludur.

Web sitesi çevirisi: Önce kalite !
Önemli olan mü?terilerin sadece ana dillerinde bir site görmeleri de?ildir, ayn? zamanda web sitesi çevirisinin iyi yap?lm?? olmas?d?r. ?yi bir web sitesi çevirisi, kullan?c? için bir güven unsuru sa?lar.
“Bu bir doland?r?c?l?k olabilir” diye dü?ündü?ümüz için, Google Translate (veya Google Trad olarak da adland?r?l?r) ile sözcü?ü sözcü?üne bir çeviri kullanan veya makine çevirisi kullanan yabanc? sitelere kar?? dikkatli olunmal?d?r. Bu sebeple, web sitenizi profesyonel bir çevirmene ya da Smylingua gibi profesyonel çeviriler sunan tercüme bürolar?na/çeviri ajanslar?na çevirtmeniz gerekir.
Kullan?lacak pazarlar aç?s?ndan, yani web sitenizi çevirmeniz gereken diller aç?s?ndan, fark yaratmak için çok az yerel rakibin oldu?u pazarlara at?labilirsiniz. Örne?in, Hollandaca bir çeviri veya ?sveççe bir çeviri, ?ngilizce-Frans?zca veya ?spanyolca-Frans?zca gibi daha yayg?n olan dillere çevrilmi? sitelere göre daha ak?ll?ca bir seçim olabilir. Ancak, web sitesi çevirisi için bu nadir dillerde bir pazar?n mevcut oldu?undan emin olmak gerekir.
Bir SEO web sitesi nas?l çevrilir? SEO ve web sitesi çevirisi

Organik arama motoru ya da SEO, çevrilmesi hedeflenen web sitesi s?ras?nda dü?ünülmesi gereken en önemli ?eydir.
Siteniz o dile ayn? ?ekilde çevrilmediyse, hedefledi?iniz ülkelerde iyi bir s?ralama elde etmek imkans?zd?r. ?yi bir SEO çevirisi için, SEO konusunda uzmanla?m?? profesyonel redaktörleri ve çevirmenleri araman?z gerekir.
Neden? ?nternette arama yapma ?ekli kültürlere ve ülkelere ba?l? olarak tamamen farkl? olabilir. Ve bu noktada sizi farkl? kültürlerde desteklemek için Smylingua Tercüme Bürosu devreye girmektedir.
Bu, çevrilmi? web sitenizin Google Chrome, Mozilla veya Firefox gibi arama motorlar?nda ilk sonuçlarda görünmesini sa?layacakt?r. Web sitesi çevirisi ve SEO çevirisi, Smylingua’n?n uzmanl?k alanlar?n?n bir parças?d?r, bu nedenle ki?iselle?tirilmi? bir teklif için lütfen bizimle ileti?ime geçin.
Bir web sitesi nas?l çevrilir? Smylingua tavsiyelerde bulunmak için yan?n?zda!

Birden çok dile çevrilmi? bir web sitesi olan bir ?irket, bir veya daha fazla iyi çevirmene ödeme yapma imkân? olan ve mü?terilerinin ihtiyaçlar?n? dikkate alan, dünyaya aç?k bir ?irket imaj? verir.
Çevrilecek web siteniz .php ?eklindeyse, “php web sitesini çevir” olarak arama yapt?n?z, ancak bo?una m?? Veya “html web sitesini çevir” olarak arama yapt?n?z ya da bir web sitesini veya ba?ka bir “wordpress web sitesini çevir” i otomatik olarak çevirmeniz gerekiyor. Sorunuz her ne olursa olsun,Smylingua, tercüme bürosu, yan?n?zda.

Birçok dosya türünü nas?l kullanaca??m?z? ve do?rudan arka ofisinizde nas?l çal??aca??m?z?, WordPress’te,Prismic’te bir siteyi nas?l çevirece?inizi, bir Shopify sitesini nas?l çevirece?inizi veya bro?ürlerinizi ve grafik dosyalar?n?z? InDesign’da nas?l çevirece?inizi biliyoruz.
Web sitenizi ?ngilizceye çevirmek veya ?spanyolca’n?n yan? s?ra çok say?da ba?ka dile çevirmek için hemen ?imdi contact@smylingua.com adresinden e-posta yoluyla veya +33 1 76 43 32 76 numaral? telefondan bizimle ileti?ime geçin. Web sitenizin çevrilmesinin size uluslararas? eri?im sa?layaca??n? unutmay?n.

Cette publication est également disponible en : Français (Frans?zca) Deutsch (Almanca) Türkçe Português (Portekizce, Brezilya) Polski (Polonyaca) ??? (Kore dili)

CALL ME
+
Call me!