T?umaczenie strony internetowej  :

Nasze najlepsze wskazówki!

Jak przet?umaczy? stron? internetow??

Prawdopodobnie wpisa?e? ju? w google “T?umaczenie stron internetowych”, ale nie wiesz pewnie od czego zacz???

T?umaczenie strony internetowej na kilka j?zyków pozwala na dotarcie do ludzi z ca?ego ?wiata, otwieraj?c tym samym drzwi do mi?dzynarodowego rynku. Internet jest zatem nieocenionym narz?dziem w tym zakresie.

Niezale?nie od tego, czy sprzedajesz produkty na stronie e-commerce, czy chcesz zwróci? si? do mi?dzynarodowej klienteli, t?umaczenie Twojej strony internetowej na kilka j?zyków sprawi, ?e b?dzie ona bardziej dost?pna dla wi?kszej liczby osób.

Niektóre strony mog? oferowa? T?umaczenia stron internetowych za darmo lub t?umaczy? j? automatycznie, ale nie jest to op?acalne rozwi?zanie. Rzeczywi?cie, zlecenie t?umaczenia strony internetowej za pomoc? Google Translate, lub innych podobnych stron z t?umaczeniem maszynowym, nie gwarantuje dobrej jako?ci t?umaczenia. Niezale?nie od tego, czy potrzebujesz t?umaczenia angielsko-francuskiego, t?umaczenia hiszpa?sko-francuskiego czy t?umaczenia rosyjsko-francuskiego, najlepszym rozwi?zaniem jest zawsze skorzystanie z us?ug biura t?umacze?, takiego jak Smylingua. Nasi t?umacze zawsze pracuj? w swoim j?zyku ojczystym, aby zapewni? najlepsz? mo?liw? jako??. Istnieje zatem mo?liwo?? zlecenia t?umaczenia Pa?stwa strony internetowej równie? na inne j?zyki ni? francuski. W Smylingua wspó?pracujemy z profesjonalistami z ca?ego ?wiata, dlatego ?atwo jest zleci? t?umaczenie Twojej strony internetowej na j?zyk angielski, hiszpa?ski lub inny.

Przyjrzyjmy si? bli?ej realnym powodom, dla których warto przet?umaczy? swoj? stron? internetow?.

Zakres przet?umaczonej strony internetowej

Francuska strona internetowa dociera do oko?o 3% ?wiatowej populacji, czyli do 300 milionów ludzi na ca?ym ?wiecie. Francuski jest jednym z niewielu j?zyków obecnych na wszystkich 5 kontynentach, wi?c posiadanie strony internetowej przet?umaczonej na francuski jest zawsze dobrym pomys?em. Je?li masz swoj? stron? internetow? przet?umaczon? na j?zyk chi?ski i hiszpa?ski, to jest to 60% ?wiatowej populacji, do której mo?esz dotrze?, wi?c t?umaczenie strony internetowej na j?zyk chi?ski lub hiszpa?ski wydaje si? oczywistym sposobem na dotarcie do jak najwi?kszej liczby osób. Co wi?cej, 9 na 10 (!) internautów woli przegl?da? strony przet?umaczone na swój j?zyk ojczysty. Rachunek jest prosty !

Oto najcz?stsze kombinacje j?zykowe u?ywane do t?umaczenia Twojej strony na j?zyk francuski:

– T?umaczenia z angielskiego na francuski

– T?umaczenia z hiszpa?skiego na francuski

– T?umaczenia z niemieckiego na francuski

– T?umaczenia z w?oskiego na francuski

– T?umaczenia z holenderskiego na francuski

– T?umaczenia z portugalskiego na francuski

– T?umaczenia z rosyjskiego na francuski

-T?umaczenia z tureckiego na francuski

– T?umaczenia z chi?skiego na francuski

– T?umaczenie z szwedzkiego na francuski

– T?umaczenie z fi?skiego na francuski

– T?umaczenie z japo?skiego na francuski

– T?umaczenie du?sko-francuskie

Wi?kszo?? firm chce t?umaczenia IT w jednym j?zyku, na przyk?ad t?umaczenia strony internetowej na j?zyk arabski lub t?umaczenia strony internetowej na j?zyk angielski, ale posiadanie strony internetowej przet?umaczonej przez profesjonalnego t?umacza lub biuro t?umacze? na kilka j?zyków daje dodatkow? przewag?.

Przet?umacz swoj? stron? online : Biuro t?umacze? które jest po Twojej stronie

Nie nale?y zapomina? o u?ywaniu j?zyka ojczystego potencjalnego klienta.

Konsument jest pi?? razy bardziej sk?onny do dokonania zakupu na stronie komercyjnej, je?li jest ona przet?umaczona na jego j?zyk ojczysty.

W ten sposób internauci poprzez swoje preferencje mówi? nam, czego potrzebuj?, aby najlepiej reagowa? na stron? internetow?: musi by? ona dla nich dost?pna i musz? czu? si? blisko produktów. Wynika z tego jasno, ?e musisz przet?umaczy? swoj? stron? internetow?, je?li chcesz, aby konsument czu? si? komfortowo z Twoj? tre?ci?. Je?li chcesz przet?umaczy? swoj? stron? internetow?, profesjonalny t?umacz lub biuro t?umacze? takie jak Smylingua mo?e Ci pomóc. Zadaniem biura t?umacze? jest dobór odpowiedniej osoby do Pa?stwa projektu, bran?y oraz j?zyka.

Na przyk?ad, aby przet?umaczy? Pa?stwa stron? internetow? na j?zyk angielski, mamy t?umacza z j?zyka francuskiego na angielski. Aby przet?umaczy? Twoj? stron? na j?zyk francuski, mamy t?umacza z angielskiego na francuski, rodzimego t?umacza francuskiego itp.

Oto niektóre z najcz??ciej u?ywanych kombinacji j?zykowych:

– t?umaczenia z angielskiego na francuski

– t?umaczenie z francuskiego na angielski

– t?umaczenia z hiszpa?skiego na francuski

– t?umaczenia z francuskiego na hiszpa?ski

– t?umaczenia z niemieckiego na francuski

– T?umaczenie francusko-niemieckie

-T?umaczenia francusko-tureckie

-T?umaczenie turecko-francuskie

Je?li zlokalizujesz swoj? stron? internetow?, co polega na t?umaczeniu przez native speakerów z tej samej kultury, co odbiorcy docelowi, tekst z pewno?ci? b?dzie lepiej dostosowany do odbiorców, którzy poczuj? si? w??czeni i bliscy firmie. Dzi?ki temu nawi??ecie relacj? z klientem. Adaptacja strony internetowej, jak równie? jej t?umaczenie, to najlepszy sposób, aby utrzyma? klientów z ca?ego ?wiata.

T?umaczenie strony internetowej : Jako?? przede wszystkim!

Nie chodzi tylko o to, aby zobaczy? stron? internetow? w ich ojczystym j?zyku, ale równie? o to, aby dobrze przet?umaczy? stron?. Dobre t?umaczenie strony internetowej stanowi element zaufania dla internauty.

Naturalnie, mamy tendencj? do bycia podejrzliwym wobec zagranicznych stron, które u?ywaj? dos?ownego t?umaczenia lub t?umaczenia maszynowego z Google Translate (lub zwanego równie? Google Trad), poniewa? my?limy “mo?e to oszustwo”. Dlatego powiniene? zleci? t?umaczenie swojej strony internetowej profesjonalnemu t?umaczowi lub biurze t?umacze? / Smylingua, które oferuje profesjonalne t?umaczenia.

Je?li chodzi o rynki do wykorzystania, czyli j?zyki, na które nale?y przet?umaczy? stron? internetow?, mo?na zaj?? si? rynkami, na których jest niewielu lokalnych konkurentów, którzy mogliby zrobi? ró?nic?. Na przyk?ad, t?umaczenie na j?zyk holenderski lub szwedzki mo?e by? lepszym wyborem ni? bardziej popularne j?zyki, takie jak angielski-francuski lub hiszpa?ski-francuski. Wa?ne jest jednak, aby zapewni?, ?e istnieje rynek dla tych rzadszych j?zyków do t?umaczenia stron internetowych.

Jak przet?umaczy? stron? internetow? pod k?tem SEO? Poprzez indeksowanie stron i t?umaczenie stron internetowych.

Search Engine Optimisation lub SEO jest czym?, co jest coraz wa?niejsze, o którym nale?y my?le?, kiedy masz stron? internetow?, któr? chcesz przet?umaczy?.Nie da si? uzyska? dobrego rankingu w krajach, na które kierujesz reklamy, je?li Twoja witryna nie jest równie? przet?umaczona na ten j?zyk. Dla dobrego t?umaczenia SEO konieczne jest skorzystanie z us?ug profesjonalnych pisarzy i t?umaczy specjalizuj?cych si? w indeksowaniu stron.Dlaczego? Zachowanie podczas wyszukiwania w Internecie mo?e by? zupe?nie inne w zale?no?ci od danej kultury oraz kraju. I tu w?a?nie wkracza biuro t?umacze? w Pary?u Smylingua, aby towarzyszy? Ci w poznawaniu ró?nych kultur.Dzi?ki temu Twoja przet?umaczona strona b?dzie pojawia? si? w czo?ówce wyników w wyszukiwarkach takich jak Google Chrome, Mozilla czy Firefox. T?umaczenia stron internetowych i t?umaczenia SEO nale?? do specjalno?ci biura t?umacze? Smylingua, wi?c nie wahaj si? skontaktowa? z nami w celu uzyskania spersonalizowanej wyceny.

Jak przet?umaczy? stron? internetow?? Smylingua jest po to, aby Ci doradzi?!

Firma, która posiada stron? internetow? przet?umaczon? na kilka j?zyków, daje wizerunek firmy otwartej na ?wiat, któr? sta? na jednego lub kilku dobrych t?umaczy i która bierze pod uwag? potrzeby swoich klientów.Je?li Twoja witryna do przet?umaczenia jest w .php, szuka?e? „przet?umacz witryn? php”, ale na pró?no, lub szuka?e? „przet?umacz witryn? html”, lub musisz automatycznie przet?umaczy? witryn? lub „przet?umacz witryn? WordPress”. Niezale?nie od tego, jaki masz problem, Smylingua, biuro t?umacze? w Pary?u, jest z Tob?.Wiemy, jak obs?ugiwa? wiele typów plików, a tak?e jak pracowa? bezpo?rednio w backoffice, t?umaczy? witryn? w WordPress, t?umaczy? w Prismic, t?umaczy? witryn? Shopify lub t?umaczy? broszury i pliki graficzne w programie InDesign.

Nie wahaj si? i skontaktuj si? z nami ju? dzi? przez e-mail contact@smylingua.com lub telefonicznie pod numerem +33 1 76 43 32 76 w celu przet?umaczenia Twojej strony internetowej na j?zyk angielski lub na j?zyk hiszpa?ski oraz na wiele innych j?zyków . Nie zapominaj, ?e t?umaczenie Twojej strony internetowej zapewni Ci mi?dzynarodow? ekspozycj?.

Polecane artykuly: https://translax.eu/ile-kosztuje-przetlumaczenie-strony-internetowej/ 

T?umaczenia stron Internetowych

t?umaczenia stron internetowych

Cette publication est également disponible en : Français (Francuski) Deutsch (Niemiecki) Türkçe (Turecki) Português (Portugalski, Brazylia) Polski

Szybki kontakt!
+
Wyślij!