Biuro t?umacze??

Znalezienie dobrego biura t?umacze? mo?e okaza? si? trudne. Rzeczywi?cie, musisz znale?? agencj?, która spe?nia Twoje potrzeby, oferuj?c wysokiej jako?ci prac? w najlepszej cenie.

Jako??

Jako?? jest najwa?niejsza przy wyborze dobrego biura t?umacze?. W istocie, powierzanie pracy niewykwalifikowanym osobom mo?e mie? katastrofalne skutki dla Twojej firmy.

Jak wi?c znale?? biuro t?umacze?, które zapewnia wysok? jako?? pracy?

Po pierwsze, dobre biuro t?umacze? b?dzie korzysta? z us?ug native speakerów, co oznacza, ?e t?umacze b?d? t?umaczy? tylko w  j?zyku ojczystym.

Czemu musz? by? natywni?

T?umacz native speaker zna swój j?zyk ojczysty na pami?? i b?dzie w stanie rozpozna? wszystkie odniesienia.

i b?dzie w stanie odpowiednio dostosowa? swoje t?umaczenie.

W firmie Smylingua posiadamy wewn?trzny zespó? natywnych t?umaczy, a tak?e wspó?pracujemy z wykwalifikowanymi t?umaczami zewn?trznymi oferuj?cymi szeroki zakres kombinacji j?zykowych.

Adekwatna cena

 Dobre biuro t?umacze? powinno by? w stanie zaoferowa? Ci dobry stosunek jako?ci do ceny.

Uwa?aj na biura t?umacze?, które oferuj? Ci najni?sze ceny, poniewa? mo?e na tym ucierpie? jako?? pracy.

W Smylingua zawsze staramy si? zaoferowa? Pa?stwu ceny, które s? odpowiednie do wymaganej pracy. Najwa?niejsze dla nas jest to, aby dobrze p?aci? naszym t?umaczom i jednocze?nie oferowa? Pa?stwu wysokiej jako?ci prac?.

Je?li chcesz dowiedzie? si? wi?cej o rzeczywistej cenie t?umaczenia, zajrzyj do naszego artyku?u:

https://www.smylingua.com/2020/12/18/le-prix-de-la-traduction%e2%80%af-ce-que-vous-devez-.

Agencja która Ci? wys?ucha

 Dobre biuro t?umacze? musi s?ucha? potrzeb swoich klientów i by? w stanie ich wspiera?. Musi by? w stanie doradza? swoim klientom w zakresie ró?nych aspektów danego projektu.

W Smylingua wierzymy, ?e bez naszych klientów jeste?my niczym. Dlatego te? oferujemy Pa?stwu indywidualn? opiek? nad waszymi projektami i jeste?my zawsze gotowi wys?ucha? Pa?stwa uwag, aby zaproponowa? wam jak najlepsz? obs?ug?.

Wyspecjalizowana agencja

 Korzystanie z us?ug specjalistycznego biura t?umacze? daje Pa?stwu pewno??, ?e

Powierzasz swoj? prac? ekspertom.

We?my kilka przyk?adów: t?umaczenie medyczne nie zostanie wykonane przez byle kogo, ten

T?umacz b?dzie mia? do?wiadczenie w sektorze zdrowia, to samo dotyczy t?umacze? prawnych itp.

Dobre biuro t?umacze? przydzieli Pa?stwa prac? t?umaczowi, który najlepiej odpowiada waszym potrzebom.

W firmie Smylingua specjalizujemy si? w t?umaczeniach cyfrowych, tj. t?umaczeniach marketingowych i reklamowych, t?umaczeniach stron internetowych, t?umaczeniach aplikacji mobilnych oraz optymalizacji SEO (zapewnieniu Ci miejsca na szczycie wyników wyszukiwarek). Ale korzystamy równie? z us?ug t?umaczy specjalizuj?cych si? w innych dziedzinach, aby spe?ni? wszystkie Pa?stwa potrzeby.

Agencja w czo?ówce nowych technologii

 W dzisiejszych czasach bycie kompetentnym i na bie??co z nowymi technologiami jest niezb?dne. Dobre biuro t?umacze? u?ywa zaawansowanego oprogramowania, aby u?atwi? prac? swoim t?umaczom. Rzeczywi?cie, oprogramowanie CAT (Computer Aided Translation) jest niezb?dne dla niektórych projektów.

W Smylingua inwestujemy w najbardziej uznane oprogramowanie na rynku i szkolimy naszych t?umaczy w zakresie tych nowych narz?dzi.

Agencja wielozadaniowa

Dobre biuro t?umacze? zaoferuje Ci wi?cej ni? tylko podstawowe t?umaczenie. W istocie, zaoferuje Ci t?umaczenia wykonane na dowolnym no?niku (napisy, t?umaczenie Indesign itp.). Mo?e równie? zapewni? Pa?stwu t?umacza przysi?g?ego dla Pa?stwa dokumentów urz?dowych, us?ugi korekty, redakcji lub przepisywania tekstów, aby wymieni? tylko kilka z nich.

Jak wspomniano powy?ej, dobre biuro t?umacze? b?dzie równie? wspiera? Ci? na ka?dym etapie projektu i udziela? Ci porad odpowiednich do Twojej sytuacji.

W Smylingua oferujemy wszystkie te us?ugi, a nawet wi?cej, wi?c nie wahaj si?, skontaktuj si? z nami teraz.

Wybierz dobre biuro t?umacze?, wybierz Smylingua? Skontaktuj si? z nami teraz za po?rednictwem poczty elektronicznej pod adresem contact@smylingua.com lub telefonicznie pod numerem +33 1 76 43 32 76.

Zapraszamy do zapoznania si? z naszymi najnowszymi artyku?ami:

Jak tworzy si? napisy? Skupienie si? na t?umaczeniach audiowizualnych

 Zapisz si? do naszego newslettera i b?d? na bie??co z mi?dzynarodowymi nowo?ciami ze Smylingua 🙂

* indicates required Email Address * First Name

Last Name Birthday

/( mm / dd ) Untitled

Cette publication est également disponible en : Français (Francuski) Español (Hiszpa?ski) Português (Portugalski, Brazylia) Polski

Szybki kontakt!
+
Wyślij!