Napisy czyli t?umaczenia audiowizualne

Napisy czyli t?umaczenia audiowizualne. Napisy s? aktualnie bardzo obecne w naszych mediach: telewizji, filmach na YouTube, platformach streamingowych.

Jeste? u siebie w domu, szukaj?c co obejrze? na Netflix i odkrywasz nowy serial, z wyj?tkiem, ?e nie jest w VF (francuska wersja), co z tym robisz?

Opcj? jest ogl?danie go w VOSTFR (Oryginalna wersja z francuskimi napisami). Czy zastanawia?e? si? kiedy? jak powstaj? napisy?

T?umaczenie audiowizualne

Napisy stanowi? cz??? specjalizacji t?umaczeniowej: t?umaczenia audiowizualne. To ostatnie obejmuje wiele aspektów:

– T?umaczenie scenariuszy i scenopisów

– Napisy intralingwalne (napisy w tym samym j?zyku dla nies?ysz?cych i niedos?ysz?cych)

– Napisy mi?dzyj?zykowe (napisy z jednego j?zyka na drugi)

– Audiodeskrypcja (proces opisywania tre?ci audiowizualnych dla osób niewidomych i niedowidz?cych)

– Napisy na ?ywo (jak w przypadku wyst?pie? Prezydenta )

– Dubbing

– Voice-over (g?os mówi?cy nad g?osem oryginalnym, cz?sto u?ywany w zagranicznych audycjach i wywiadach)

– Surtitling (dla teatru i opery)

Istniej? równie? inne dyscypliny, ale najbardziej znane to dubbing oraz napisy.

Szczególne cechy napisów

Napisy to nie tylko linia pod filmem. w istocie, istniej? zasady, których nale?y przestrzega?.

Ogóln? zasad? jest, ?e podtytu? nie powinien przekracza? 37 znaków w wierszu (mo?esz nie zdawa? sobie z tego sprawy, ale jest to bardzo ma?o) i powinien zawiera? maksymalnie 2 zdania.

Nale?y równie? uwa?a? na znaki specjalne, poniewa? czasami mog? one nie zosta? wykryte lub mog? prowadzi? do problemów z kodowaniem (np. : ?).

Odst?p mi?dzy napisami powinien wynosi? co najmniej 4 klatki na sekund? i nale?y zwróci? uwag?, aby napisy nie nachodzi?y na siebie. Ponadto nale?y wzi?? pod uwag? liczb? znaków na sekund?, aby zapewni? przyjemne wra?enia podczas czytania.

Tworzenie napisów odbywa si? za pomoc? specjalistycznego oprogramowania i mo?e by? nieco podobne do oprogramowania edycji wideo. T?umacz musi by? przeszkolony w obs?udze tych programów, aby móg? tworzy? napisy.

Etapy tworzenia napisów

Tworzenie napisów to czasoch?onne zaj?cie , dlatego ich cena jest wy?sza ni? tradycyjne t?umaczenia. Poni?ej przedstawiamy kroki tworzenia napisów:

  • ?ledzenie

Polega ona na odnotowaniu kodów czasowych w nagraniu wideo. To znaczy, aby zidentyfikowa? punkty wej?cia i wyj?cia dla ka?dej wypowiedzi.

Czasami jest ona wykonywana przez technika, ale mo?e by? równie? wykonywana przez t?umacza.

  • Synchronizacja

Jest to etap, w którym t?umacz tworzy napisy, a tak?e dostosowuje dialogi filmu do napisów.

Czasami trudno jest dok?adnie dopasowa? wypowied? bohatera, poniewa?, jak ju? wspomnieli?my, istnieje limit znaków w zdaniu, co cz?sto zmusza t?umacza do syntezy.

  • Symulacja

Ten krok ma na celu sprawdzenie, czy napisy pasuj? do p?ynno?ci filmu. T?umacz dokonuje równie? sprawdzenia pisowni i wprowadza ostateczne poprawki do kodu czasowego.

Efektem ko?cowym jest plik (zazwyczaj w formacie srt. lub ssa.), który mo?na doda? do dowolnego filmu.

Dodatkowe us?ugi 

W zale?no?ci od sytuacji mog? by? konieczne kolejne dodatkowe kroki :

  • Pisanie listy dialogowej

Czasami klienci prosz? o napisy do filmu, ale nie dysponuj? list? dialogu tego filmu. W tym przypadku t?umacz musi wys?ucha? ka?dego zdania kilka razy, aby zapisa? tekst, a nast?pnie stworzy? odpowiednie napisy. Bez tego, bezpo?rednie tworzenie napisów jest bardzo skomplikowane.

  • Nak?adanie napisów do wideo

W najlepszym wypadku t?umacz przekazuje plik odpowiadaj?cy napisom klientowi, który nast?pnie przekazuje go do edytora wideo w celu zakodowania, chocia? czasami klienci chc?, aby zrobi? to t?umacz. W tym przypadku Smilingua mo?e równie? zakodowa? napisy bezpo?rednio do filmu.

Pami?taj, ?e tworzenie napisów jest czasoch?onne np. 15-minutowy film mo?e zaj?? t?umaczowi kilka dni pracy.

Dlatego daj sobie czas na przet?umaczenie Twojego filmu, poniewa? trudno jest to zrobi? w krótkim czasie.

Polecane artyku?y :

https://gazetakrakowska.pl/czym-jest-tlumaczenie-audiowizualne/ar/12539030

T?umaczenia audiowizualne i napisy do filmów

W sprawie napisów do filmów prosimy o kontakt z firm? Smylingua pod numerem telefonu +33176433276 lub pod adresem contact@smylingua.com a my podamy Ci indywidualn? wycen?.

 

Cette publication est également disponible en : Português (Portugalski, Brazylia) Polski

Szybki kontakt!
+
Wyślij!