Dzia?alno?? w Niemczech

Dzia?alno?? w Niemczech, niezale?nie od tego, czy chodzi o za?o?enie spó?ki, czy o przeniesienie przedsi?biorstwa, otwarcie firmy gospodarczej w Niemczech jest dla francuskich przedsi?biorstw dobrym wyborem i nie tylko dla nich. Istniej? tradycyjne i geograficzne powi?zania mi?dzy naszymi dwoma krajami, dodatkowo Niemcy maj? siln? gospodark? i interesuj?ce ramy fiskalne. Przyjrzyjmy si? bli?ej najwa?niejszym powodom, dla których warto przeprowadzi? si? do Niemiec i otworzy? tam dzia?alno??.

Powodzenie

Niemcy wysz?y z kryzysu w 2009 roku silniejsze gospodarczo ani?eli wcze?niej. Niskie bezrobocie i wysoki wzrost dzia?alno??i w Niemczech przyczyniaj? si? do dobrobytu i stabilno?ci niemieckiego rynku . Niemcy s? szczególnie silne w tych eksportach, najlepsze sektory to motoryzacja, budowa maszyn, elektrotechnika czy chemia. Zak?adanie dzia?alno?ci w Niemczech jest wi?c  uzasadnionym krokiem ekonomicznym.

Niemiecki model

Cz?sto s?yszymy o niemieckim modelu , jest to nieco niejasne okreslenie, który cz?sto odnosi si? do Mittelstand. Firmy ?redniej wielko?ci, wyspecjalizowane w niszach rynkowych, o wysokiej konkurencyjno?ci. Jedn? z przyczyn ich sukcesu jest to, ?e inwestuj? du?e ?rodki w badania i rozwój, co pozwala im na wprowadzanie innowacji i zachowanie niezale?no?ci. Ponadto w Niemczech panuje silny “duch przemys?u”. ?rednie przedsi?biorstwa cz?sto wspó?pracuj? z du?ymi firmami, aby uzyska? wi?ksz? si?? przebicia na rynku mi?dzynarodowym.

Ten Mittelstand jest równie? modelem stosowanym w bankach, wi?c mamy banki krajowe, takie jak Deutsche Bank, i banki regionalne, które dzia?aj? w sieci.

Je?li jeste? jedn? z takich firm, przeprowadzka do Niemiec jest oczywistym wyborem.

Ramy podatkowe i prawne

System podatkowy w Niemczech jest jednym z najkorzystniejszych w?ród najwi?kszych krajów uprzemys?owionych, w szczególno?ci dlatego, ?e jest stabilny. Na przyk?ad, sk?adki dla pracodawcy wynosz? w Niemczech 20%, czyli o po?ow? mniej ni? we Francji, a kierownicy lub wspólnicy odpowiednika SARL (GmbH w j?zyku niemieckim) mog? by? nawet ca?kowicie zwolnieni z podatku. Jednak opodatkowanie w Niemczech jest nieco skomplikowane. Nie zapomnij zabra? ze sob? kompetentnych dwuj?zycznych prawników, aby uzyska? najlepsz? porad?. Pomog? Ci oni w ?atwiejszym zadomowieniu si? w Niemczech.

Wolny rynek

Znaczenie konkurencji i zasady wolno?ci rynkowej jest bardziej widoczny ni? we Francji. Jest tam znacznie mniej upa?stwowionych firm ni? we Francji, co pozostawia wi?cej swobody rynkowi. Równie? Niemcy ch?tnie przyjmuj? zagraniczne firmy i po?redników, zawsze na zasadzie wolnego rynku, z warto?ciami konkurencji i przejrzysto?ci.

“Made in Germany”

W ?wiadomo?ci ludzi spoza Niemiec oznaczenie to jest cz?sto znakiem jako?ci, zw?aszcza w tak silnych sektorach jak przemys? motoryzacyjny. Dlatego te? posiadanie zak?adu produkcyjnego w Niemczech jest korzystne, aby móc przyj?? t? nazw? i zyska? konkurencyjno?? w stosunku do konkurentów na rynku mi?dzynarodowym.

Po s?siedzku

Kolejn? zalet? rynku niemieckiego dla firm francuskich jest oczywi?cie jego blisko??. Rynek niemiecki jest stabilny, a przede wszystkim znacznie mniej odleg?y ni? na przyk?ad Ameryka ?aci?ska. Nie tylko geograficznie, ale i kulturowo jeste?my sobie bli?si, a sposób dzia?ania naszych firm jest podobny. Od 1961 roku Francja jest g?ównym partnerem handlowym Niemiec! Za?o?enie dzia?alno?ci w Niemczech jako francuska firma mo?e by? pewnym wyborem ze wzgl?du na blisko?? oraz sojuszem mi?dzy oboma krajami.

J?zyk i kultura

Najwa?niejsz? rzecz? przy zak?adaniu dzia?alno?ci w Niemczech jest posiadanie strony internetowej przet?umaczonej na j?zyk niemiecki. Bez tego nie mogliby?cie si? zintegrowa? Outre-Rhin.

Dlatego za?ó? dzia?alno?? w Niemczech!

Aby uzyska? t?umaczenie dostosowane do Niemiec oraz do ich kultury, skontaktuj si? z firm? biuro t?umacze? Smylingua.

Polecane linki : https://www.firma-w-niemczech.pl/jak-zalozyc-firme-w-niemczech/

Skontaktuj si? z nami ju? dzi? poprzez e-mail na adres contact@smylingua.com lub telefonicznie +33 1 76 43 32 76.

Zapraszamy równie? do zapoznania si? z naszymi artyku?ami na temat:

Zapisz si? do naszego newslettera i b?d? na bie??co z mi?dzynarodowymi nowo?ciami Smylingua 🙂

* indicates required

First Name

Imi?

Last Name

Birthday

/( mm / dd )

Untitled

Cette publication est également disponible en : Français (Francuski) English (Angielski) Português (Portugalski, Brazylia) Polski

Szybki kontakt!
+
Wyślij!